Pole sɛ́bɛ́y tɛ́kɩ́nmɔnɔlɛ Kalatɩ tãn tyɩ́
Kalatɩ tãn wìl-ǹsah kwil yĩn ye sõ̀ Kolelɛ ǹgbòlɛ. Kénɛ kwil ye pè n ye Frãnsilɛ kwɛy mɛ̀ sɔkɔ. Pǎh yal nɛ́npɔ́, pè kyɩ tɛ̃ Asi minɛrɩ sɔkɔ, képah nɛ̂-á pè ye Tirki yamanalɛ kwɛy mɛ̀ sɔkɔ. Pole-á kyɩ kénɛ kwlo kɔ kɔ̃ gbĩ́ nɛ̂nɛ à Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir yo pé tyɩ́, névye náhnáh fɛ̃ syi sɛ̃ Yesu yõ. Képah náh, nósyɔ́ kyɩ pè vi tɛ̃. Pè sõ̀ mɛ kyɩ n yo pé tyɩ́ nɛ pǎh yɩ̃nɛ pè Nsyifunɔ tyi kõ̀nsàhnɔ́ wã̀llɛ n kɔ, ànɛ̂ pǎh yɩ̃nɛ pè pé dĩ́npìlɛ n kõ à yɩ̃nɛ sɔ̃́-á Moyisi tyi kõ̀nsàhnɔ́ yo kélɛ.
Pole-á kénɛ wɛlɔ noh sɛ̃́, à sɛ́bɛ́y wãrkɩ tɛkɩ mɔ pé tyɩ́ à yo pé tyɩ́ nɛ, pè náh tɔ̃ yɩ̃nɛ pè yɛ névye pè kyɩ̃ mɔ pè kɔ̃ pè Nsyifunɔ tyi kõ̀nsàhnɔ́ wã̀llɛ n kɔ káhkáh. Ńkɛ̃́ kénɛ tyi kõ̀nsàhnɔ́ gbõ̀ yõ náh pè pɩ nɛ́gblɔ́lɛ Liyel yah sɔkɔ dɛ́, Yesu yõ sɛ̃́nɔ́ gbõ̀ yõ-á pè pɩ nɛ́gblɔ́lɛ Liyel yah.
Pole sɛ́bɛ́y tyàh-ǹsah sɔkɔ, à kè yo wɛ̃kɩ dùkù nɛ̂-á Yesu à ye pɩ ǹ tɛ̃ntõ̀ névilɛ, ànɛ̂ wǎh ǹ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tirlɛ à wɛ̃kɩ dùkù nɛ̂nɛ. À tɔ̃ kè yo tɔlɛ nɛ péwɔ ànɛ̂ Yesu tɛ̃ntõ̀ névye tɛ́lɔ́ tɔ́-á pɔ wɛ̃ wɛ. Pé wɛ̃ wɛ́nɔ́ sɔkɔ, pǎh kè yo pé tyɩ́ nɛ kwɔ́nɔ́ nɛ̂-á pé mɛ n pɩ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir yõ, kǎh mɛ n pɩ ké yah yõ. Yah n tɛ Kalatɩ 1-2.
Pole syɔ̃ Vyãh kɔ̃́nɔ́ kédyâh wɛy tyɩ́, à kè wɛ̃kɩ nɛ névi nɛ̂-à sɛ̃ Yesu yõ, tɛ̃̀-á kɩ pwáhnmɔnɔ wɛ. Yesu Krista kúnɔ́lɛ dahnɩ yõ, képah gbõ̀ yõ-á pépi mɛ pé gblɔ̌y yõ, pé náh tɔ̃ mɛ tyi kõ̀nsàhnɔ́ yɔ̃rɩ sɔkɔ. Yah n tɛ Kalatɩ 3-4.
Pole sɛ́bɛ́y tyɛ́-ńsah sɔkɔ, à nɛ pépi min pɩ dùkù-á yɩ̃nɛ kè kè wɛ̃kɩ nɛ, páh mɛ pé gblɔ̌y yõ, yɔ̃rɩ sɔkɔ náh pélɛ. Pé ye yɛ Liyel Mirki pé yahlɛ n tɛ̃, pé káh tɔ̃ tyípêllɛ n pɩ. Pé pé minnɛ n pɩ Yesu tyɩ́ kɔ̃lɛ, pé tyɩ́ mó nɔ wɛ̃ tyɩ́.
1
Pole mɛ kélɛ n wɛ̃kɩ nɛ Yesu tɛ̃ntõ̀ névi-á pélɛ
Ńmɔ Pole nɛ̂-á Yesu tɛ̃ntõ̀ névilɛ, mé náh pɩ Yesu tɛ̃ntõ̀ névilɛ névye gbõ̀ yõ, képah náh pɩ ǹnɩ̂ yɔ́ yòhnɩ̀nmɔnɔ gbõ̀ yõ dɛ́. Ǹtɛ Yesu Krista ànɛ̂ Sú Liyel gbõ̀ yõ ye mé pɩ kélɛ, ǹmɔ nɛ̂-á Yesu lékó yilki mɔ wilki lékyɩ̂ sɔkɔ. Ńmɔ ànɛ̂ ń yṹnpyé nónó pól-á mɛ ásõ̂, ápi ye n tɛkɩ n mɔ sɛ́bɛ́y mɛ̀nɛ Kalatɩ mara Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkìnɔ́ tyɩ́. Á kélɛ n yah n kɔ̃ Sú Liyel ànɛ̂ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista tyɩ́ nɛ pè yõ̀bènɔrɩ pɩ yé tyɩ́, pè mó yèvɩnɩnɛ yé kɔ̃. Krista ye ǹ gblɔ̌y kɔ̃ pè à ko mɔ ápi tyípêl yĩnnɛ, nɛ pé á wilki kèkõyṍ mɛ̀ pèkè sɔkɔ à yɩ̃nɛ Liyel-á mɛ ké tyɩ́ sɔ̃́, ǹmɔ nɛ̂-á á Súlɛ. Gbílkínɔ́ nɛ n sah ǹmɔ yõ gbĩ́mɛgbĩ́. Amiina!
Kalatɩ tãn náh vìnɔ́lɛ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir kɔ̃
Liyel nɛ̂-á ye yélɛ Yesu Krista pèpɔrɩ gbõ̀ yõ, yáh yé náh vi ǹmɔ kɔ̃ súú tɛ́ tir káhkɩ́ yɔ́ sõ̀ tɛ̃, nɛ̂-á mɩ̀nyobe nɛ képah-á Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tirlɛ, képah pɩ gbɛ̃̀ndùnìnɛ ńmɔ tyɩ́. Tɛ́ kè náh mɛ á kɩ nɛ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir káhkɩ́ yɔ́ sɔ̃́ mɛ dɛ́, ɔ̃́ɔ̃, ǹtɛ nósyɔ́ ó ye mɛ, nónó-á mɛ fɛ̃̀kɩ̀nɔ́lɛ n dahbɩ yé wrɔ́ sɔkɔ, mɛ n yah n kɔ̃ nɛ pé Krista Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir vi mɔ. Ǹtɛ ǹnɩ̂ yɔ́, képah náh pɩ ápi ńtɛ̃, képah náh pɩ yĩ̂nyõ tõ̀npɩ yɔ́ fyé-à pɔ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir káhkɩ́ yɔ́ yo yé tyɩ́, nɛ̂-á kè náh mɛ núkúlɛ ápi-á nɛ̂ yo yé tyɩ́, tɛ̃̀ tyɩ́ kɩ yɩkɩ. Á kè yo sɔkɔ tɛ, tɛ́ mé kɩ tɔ̃ ń syɩ kè tɔ̃ yo núkúnúkú nɛ, ǹnɩ̂ yɔ́-à Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir káhkɩ́ yɔ́ yo yé tyɩ́, nɛ̂-á kè náh mɛ núkúlɛ yáh nɛ̂ fɛ̃ syi sɔkɔ tɛ, tɛ̃̀ tyɩ́ kɩ yɩkɩ. 10 Ǹtɛ núkúnúkú, ńmɔ náh mɛ n yah n kɔ̃ nɛ névye ńnɛ n sõ dɛ́, mé mɛ ké tyɩ́ nɛ Liyel ńnɛ n sõ. Névye dyɔ yĩ́ĩ́ tɛ̃̀ náh ńmɔ n yah n kɔ̃ pɩ́-ńsahlɛ. Képah-à nɛ̂ sõ̀ mé n yah n kɔ̃, mé náh náhkɩ n mɛ n pi Krista tõ̀npɩlɛ.
Pole-á pɩ Yesu tɛ̃ntõ̀ névilɛ dùkù nɛ̂nɛ
11 Ń yṹnpyé, mé kélɛ n yo n dal n mɔ yé tyɩ́ nɛ, Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir nɛ̂-á mé yo yé tyɩ́, kè náh wil névye tyɩ́ dɛ́. 12 Névi náh yo ń syah kélɛ, ǹnɩ̂ yɔ́ ńtɛ̃ náh mó tɔ̃ kwɔ ńnɛ kélɛ. Ǹtɛ Yesu Krista ye ń wɛ̃kɩ kélɛ.
13 Ńmɔ-á sõ̀ mɛ Nsyifunɔ Liyel nínɔ́ wɛ̃̀kɩ̀lɛ n kɔ gbĩ́ nɛ̂nɛ, máh sõ̀ mɛ n pɩ dùkù nɛ̂nɛ, yé ké tyɩ́ yónɔ́ noh. Mé sõ̀ mɛ Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkìlɛ n kah n fõh, fɔ́ɔ́ mɛ n yah n kɔ̃ pé duku tó-ńsahlɛ. 14 Mé sõ̀ mɛ á kɔ̃ Nsyifunɔ náhnáh yah tĩ̀nnɛ ápi Nsyifunɔ Liyel nínɔ́ wɛ̃̀kɩ̀ kɔ́lɔ́ sɔkɔ. Mé sõ̀ mɛ gbah tɛ̃ kal pélɛ kénɛ wɛ̃̀kɩ̀ kɔ́lɔ́ sɔkɔ, képah nɛ̂-á á súbí wɛ̃̀dyàhlɛ. 15 Ǹtɛ Liyel ye ńmɔ yah tɔkɔ ń dúbí-ńkɛ̃̂ gbĩ́ dùkùlɛ, tɛ́ ń ye ǹ tõ̀ pɩ yĩnnɛ ǹ pèpɔrɩ gbõ̀ yõ. 16 Tɛ́ wǎh pɔ kè yah tɔkɔ à ǹ Pídĩ́nɛ ń wɛ̃kɩ, tɛ́ nɛ mé ǹ tyɩ́lɛ n yo n kɔ̃ névye tyɩ́ nónó náh pɩ Nsyifunɔlɛ, kǎh pɩ sɛ̃́, mé náh kyɩ vìnmɔnɔ yah kɔ̃ ǹnɩ̂ yɔ́ ńtɛ̃ tyɩ́. 17 Mé náh mó tɔ̃ dɔkɔ yuku Yerusalɛmɩ sɔkɔ à kyɩ wil Yesu tɛ̃ntõ̀ névye tyɩ́ nónó-á tõ̀ tyah ńmɔ yah dɛ́. Mé yɔ̃ sɔkɔ Arabi yamana ǹgbò sɔkɔ. Képah náh, mé ń syɩ pɔ Damasɩ kwil sɔkɔ. 18 Tɛ́ ye tɔ̃́nɔ́ sɔ́kɔ́ntɛnɔ náh, mé kyɩ Yerusalɛmɩ sɔkɔ, á kyɩ wɛ̃ wɛ pɩ̃ ànɛ̂ Pyɛrɩlɛ, tɛ́ tɛ̃ ǹnɛ wɛ̃ tyɩ́ à sèpĩ̀n gbɔ̃nkwlɔ́ pɩ. 19 Ǹtɛ à wil ǹmɔ ànɛ̂ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ gbɛ̃̀ndĩ́ Nsyakɩ tyɩ́ sɔkɔ, mé náh tɔ̃ Yesu tɛ̃ntõ̀ névi yɔ́ ńtɛ̃ wɛ. 20 Tyi nónó pól-á mé n wãrkɩ n tɛkɩ n mɔ yé tyɩ́ yɔ̀, Liyel ye ńmɔ tàrfyɔ̀lɛ nɛ mɩ̀nɩ̀ náh mé n yo. 21 Képah náh, mé mɛ sɔkɔ Siri yamana ànɛ̂ Silisi mara sɔkɔ. 22 Ǹtɛ Nsyude mara Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkìnɔ́ náh sõ̀ mɛ ńnɛ n pnɛ yĩ́ yah. 23 Pè sõ̀ noh ólɛ nɛ, névi nɛ̂-á sõ̀ n fõh pélɛ ǹgbòlɛ, wǎh mɛ ǹ syɩ Krista yõ sɛ̃́nɔ́ tyɩ́lɛ n yo, képah nɛ̂ tyɩ́-á lésõ à n yah n kɔ̃ yɩ́kɩ́-ńsahlɛ. 24 Képah sɔkɔ, pè sõ̀ mɛ Liyellɛ n gbilki ńmɔ tyɩ́ sɔkɔ.