2
Fúr syáh nɛ̂-á syah Kana kwil sɔkɔ
Képah náh, ké sèpĩ̀n tɔ̃́-ò sõlɛ, fúr syáh yɔ́ sõ̀ mɛ n syah Kana kwil, Kalile gbɛ̃̀nyah sɔkɔ. Yesu yṹ sõ̀ mɛ ké sɔkɔ. Tɛ́ pè sõ̀ mɛ Yesu tɔ ye ké sɔkɔ, ànɛ̂ ǹ tõ̀ sã́hpúlɛ. Pǎh mɛ fúr syáh mɛ̀ sɔkɔ, dìvɛ̃ pɔ tɛkɩ. Kǎh pɩ sɛ̃́, Yesu yṹ mɛ yo ǹ tyɩ́ nɛ, dìvɛ̃-á mɛ tɛkɩ no tyɩ́ dɛ́! Yesu mɛ yo ǹ tyɩ́ nɛ, kwâh nɛ̂ se à n yah n kɔ̃ pé tyɩ́ nɩ? Pé gbĩ náh tɔ̃̌nɩ̀ sɛ. Képah sɔkɔ, ǹ yṹ mɛ yo dìvɛ̃ díbípú tyɩ́ nɛ, wàh kɩ fyɔ̀ pɔ tyi nónó yo pé tyɩ́, pè sé pól pɩ. Tɛ́ dyêh yã̀hnpní kénúkò sõ̀ mɛ Nsyifunɔ gblɔ̌y tɔ̃́nsàhnɔ́* 2.6 - Dyêh yã̀hnpní ànɛ̂ gblɔ̌y tɔ̃́nsàhnɔ́ nɛ̂ tyɩ́-á n yo Liyel yah sɔkɔ yɔ̀, Nsyifunɔ ńkɛ̃́nɛ ni mɔ n sah kénɛ yã̀hnpní sɔkɔ, tɛ́ pàh wil kɔ́lɔ́ sɔkɔ, képah náh pɩ, pàh n tyah yõke yṍnɔ́lɛ, pě pé gblɔ̌y kãm n wel sépi ninɛ, ǹ pé gblɔ̌y tɔ̃ n sah Liyel yah. yĩnnɛ à yɩ̃nɛ pé tyi kõ̀nsàhnɔ́lɛ. Sé núkú núkú pól sõ̀ mɛ lítírnɔ́ lèkwɛ̌kwɛ kénkɔ̃lɛ. Dǒ Yesu mɛ yo pé tyɩ́ nɛ, pè ni mɔ pní nɔ́pi yɩ̃́yɩ̃lɛ. Pè mɛ ni mɔ sé yɩ̃́yɩ̃lɛ. À mɛ nɛ, núkúnúkú pè tãh kyɩ tyi yah wàh-ò dĩ́ kɔ̃. Pè mɛ tãh kyɩ à kɔ̃. Képah sɔkɔ, tyi yah wàh-ò dĩ́-á kè wɔ yah, kè sõ̀ mɛ vi mɔ pɩ dìvɛ̃nɛ, tɛ́ à náh sõ̀ mɛ kénɛ dìvɛ̃ wìl-ǹsah pɩ̃. Ǹtɛ dìvɛ̃ díbípú nónó-á sõ̀ di mɔ yɔlɛ, pépi wɔ sõ̀ ké wìl-ǹsah pɩ̃. Képah sɔkɔ, dĩ́ mɛ fúr pɩ́-ò dĩ́ ye, 10 tɛ́ yo ǹ tyɩ́ nɛ, no pól-á ńkɛ̃́nɛ dìvɛ̃ pènɛ̀kɩ̀ ǹgbò dibi. Névye-à wɔ kè syɔ̃ pé sɔkɔ gbĩ́ nɛ̂nɛ, nɛ̂-à mɛ nɔ́nyĩ́-ńkɛ̃̂nɛ, pè n pyě képah dibi. Ǹtɛ ǹmɔ pyě dìvɛ̃ pènɛ̀kɩ̀ tɛ̃̀ wɔ koh sah à pɔ nɔ yɩ̃̌nkɔ̃ gbĩ́ tyɩ́ nɩ?
11 Képah ye pɩ Yesu gbǐl tyípɩ́nɩ́ gbennɛ, à ǹ tɔ̃́rɩ́ wɛ̃kɩ. Kǎh pɩ sɛ̃́, ǹ tõ̀ sã́hpú mɛ gbah sɛ̃ ǹ yõ. À gbǐl mɛ̀ pɩ Kana kwil, Kalile gbɛ̃̀nyah sɔkɔ. 12 Képah náh, ǹmɔ ànɛ̂ ǹ yṹ, ànɛ̂ ǹ yṹnpyé, ànɛ̂ ǹ tõ̀ sã́hpú tiki yuku Kapɛrnayumi kwil sɔkɔ. Tɛ́ sèpĩ̀n kwéy ó ye pè pɩ nɛ́npɔ́.
Gbɔ̀yɩ̃bɩ yĩ́nínwìlkìnɔ́lɛ Liyel ní-ńsah gbô sɔkɔ
13 Tɛ́ Nsyifunɔ yɔ̃rɩ tyɛ́nɔ́ syáh-á sõ̀ mɛ de n tɛ sɛ̃́, Yesu mɛ dɔkɔ yuku Yerusalɛmɩ kwil sɔkɔ. 14 Wǎh kyɩ Liyel ní-ńsah gbô sɔkɔ, à kyɩ nɛ n yah gbɔ̀yɩ̃bɩ mɛ gbɔ̀lɛ n yɩ̃ ké sɔkɔ. Túkù mɛ nyehlɛ n yãm, túkù mɛ képyɛ́nɩ̀nɛ n yãm, túkù mɛ kèpíkípíkínɔlɛ n yãm, tɛ́ túkù tɔ mó mɛ pɔ pé pɔ́ duke dukenɔ mɔ sah tàbǎlnɔ́ yõ, mɛ sélɛ n sah n tũ. 15 Képah tɛ̃̀nɛ, Yesu mnɔ yísyɔ́ pɩ yèfõhlɛ, tɛ́ gbɔ̀yɩ̃bɩ nɔ́pi pól yĩni wilki kélɛ Liyel ní-ńsah gbô sɔkɔ, à tahlɩ pé képyɛ́nɩ̀ ànɛ̂ pé nyeh tyɩ́. Tɛ́ pɔ́ sàhntũ̀pu tàbǎlnɔ́ tu wilki mɔ, pé pɔ́nɔ́ kɔ̃ sè kwɛ. 16 Képah sɔkɔ, tɛ́ yo kèpíkípíkínɔ yã̀mpu tyɩ́ nɛ, pè sè pól tɔkɔ n yal ásõ̂. Pè káh pé Sú Liyel gbôlɛ n pɩ gbɔ̀ yɩ̃́-ńsah gbôlɛ. 17 Wǎh fyɔ̀ képah yo, ǹ tõ̀ sã́hpú dyɔ núkú to kõ Liyel wɛy sɛ́bɛ́y fɩ̃́ yɔ́ tyɩ́lɛ, ńyãh sɔkɔ-á kè mɛ wã́rkɩ́nsàhnɔ́lɛ nɛ ńkɛ̃́:
«Liyel, á wɔ̀kɔ̀ tyɩ́ nɔ yĩ́ĩ́ ń tyɩ́, fɔ́ɔ́ ké tyɩ́ sõnɔ n pɩ ń ko ko tɛ̃̀nɛ.» 2.17 - Yah n tɛ Gbálnɔ́ 69.10.
18 Képah sɔkɔ, Nsyifunɔ yõ̀tãm Yesu syah nɛ, gbǐl tir nɛ̂ se à kɩ fɛ̃ pɩ, nɛ̂-á n wɛ̃kɩ nɛ, yĩ mɛ̀ pɩ́nɔ́ wɛ̃̀kɩ̀-á mɛ ǹ tyɩ́ nɩ? 19 Képah tɛ̃̀nɛ, Yesu mɛ pè syah nɛ ńkɛ̃́, pè Liyel ní-ńsah gbô mɛ̀ sɔ, páh kɩ kè tɔ̃ mɔ sèpĩ̀n tɔ̃́nɩ̀ sɔkɔ. 20 Wǎh képah yo sɛ̃́, Nsyifunɔ yõ̀tãm à syah nɛ, è, gbô nɛ̂nɛ mɔ ye tikininí pɔ́ kénúkò sɔkɔ, ǹmɔ kɩ pɔ képah tɔ̃ mɔ sèpĩ̀n tɔ̃́nɩ̀ ó sɔkɔ nɩ? 21 Ǹtɛ Liyel ní-ńsah gbô nɛ̂ tyɩ́-á sõ̀ Yesu n yo, képah ye kɩ sõ̀ n pɩ n pi ǹ wil gbɛ̃́nsêlɛ. 22 Képah náh, Yesu-á pɔ ku tɛ́ yilki mɔ gbĩ́ nɛ̂nɛ, ǹ tõ̀ sã́hpú dyɔ to kõ nɛ wǎh lésõ kè yo sah. Képah sɔkɔ, pè sɛ̃ Liyel wɛy sɛ́bɛ́y yõ sɔkɔ, tɛ́ sɛ̃ Yesu wɛlɔ yónsàhnɔ́ tɔ yõ.
Yesu névye pól fɔkɔ sõnɔlɛ n pnɛ
23 Tɛ́ Yesu-á sõ̀ mɛ Yerusalɛmɩ sɔkɔ, Nsyifunɔ yɔ̃rɩ tyɛ́nɔ́ syáh mɛ̀ syáh-ńsah, à sõ̀ mɛ gbǐl tyilɛ n pɩ névye mɛ n yah. Kǎh pɩ sɛ̃́, névye náhnáh sɛ̃ ǹ yõ. 24 Ǹtɛ Yesu sõ̀ mɛ pé pól fɔkɔ sõnɔlɛ n pnɛ. Képah ye, ǹmɔ tɛ̃̀ wɔ náh sõ̀ mɛ sɛ̃ pé yõ. 25 À névi nɩ kèdùkùlɛ n pnɛ. Képah ye, à pɔ névi kèdùkù tɛ̃̀ yo ǹ tyɩ́, ké yétõ̂ náh sõ̀ mɛ ǹ tyɩ́.

*2:6 2.6 - Dyêh yã̀hnpní ànɛ̂ gblɔ̌y tɔ̃́nsàhnɔ́ nɛ̂ tyɩ́-á n yo Liyel yah sɔkɔ yɔ̀, Nsyifunɔ ńkɛ̃́nɛ ni mɔ n sah kénɛ yã̀hnpní sɔkɔ, tɛ́ pàh wil kɔ́lɔ́ sɔkɔ, képah náh pɩ, pàh n tyah yõke yṍnɔ́lɛ, pě pé gblɔ̌y kãm n wel sépi ninɛ, ǹ pé gblɔ̌y tɔ̃ n sah Liyel yah.

2:17 2.17 - Yah n tɛ Gbálnɔ́ 69.10.