Likyi-á nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir nɛ̂ wãrkɩ Yesu tyɩ́ sɔkɔ
1
Likyi-á nɛ̂ yo ǹ sɛ́bɛ́y tyɩ́ yõ
Ń dĩ́ Tewofil, tyi nónó-á pɩ á wrɔ́, névye náhnáh tyah mɛ sélɛ n wãrkɩ. Pè sè wãrkɩ, sɔ̃́-á tàrfyɔ̀nɔ́ yo sélɛ á tyɩ́, pépi nónó-á sõ̀ wɛ sélɛ sé tyah gbĩ́ dùkùlɛ, tɛ́ sõ̀ mɛ Liyel wɛy yópúlɛ. Képah ye, ńmɔ tɔ mɛ tyi nɔ́pi nɩ́y tɛ̃ pallɛ, nónó-á pɩ, à tɔkɔ ké tyah gbĩ́ tyɩ́. Tɛ́ mɛ ké tyɩ́ nɛ, ńmɔ tɔ sè wãrkɩ ǹ kɔ̃ sé wɛ̃̀kɩ̀ yõ, sǎh pɩ syɩ wɛ̃ tyɩ́ sɔ̃́, ń dĩ́ Tewofil. Képah sɔkɔ, á kɩ pɩ̃ nɛ, wáh kwɔ́nɔ́ nɛ̂ wɛ, gbɩ-á kélɛ.
Yĩ̂nyõ tɛ̃ntõ̀ yɔ́ pɔ Wèlnwìlkì-ò Nsyɔ̃ dúbínɔ́ tyɩ́ yo sah
Yerɔdɩ-á sõ̀ mɛ yõ̀tɛ̃̀nɛ Yude kwil yõ sɔkɔ gbĩ́ nɛ̂nɛ, sárká wìlkìpu yõ̀tɛ̃̀ yɔ́ sõ̀ mɛ, pè n ye Nsakarɩlɛ. Sárká wìlkìpu yõ̀tãm nónó-á sõ̀ Abya tĩ̀nkìlɛ, pépi sɔkɔ nɛy yɔ́ ye sõ̀ ǹnɛ. Ǹ kyɩ Yelisabɛtɩ tɔlɛ sõ̀, sárká wìlkìpu yõ̀tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Arõ náh nɛy ye ǹnɛ. Pé nímí sõ̀ mɛ nɛ́gblɔ́lɛ Liyel yah. Pè sõ̀ mɛ Liyel tyi kõ̀nsàhnɔ́ póllɛ n pɩ, tɛ́ mɛ ǹ tyíyónè pól tɛ̃ yĩ́ĩ́. Ǹtɛ, pé nímí sõ̀ dye tɛ, Yelisabɛtɩ náh sõ̀ fɛ̃ pi wɛ n pi, képah ye pi náh sõ̀ mɛ pé tyɩ́.
Sṍ yɔ́lɛ, Nsakarɩpi tĩ̀nkì tõ̀ pɩ gbĩ́-á pɔ nɔ, à sõ̀ mɛ tõ̀lɛ n pɩ Liyel yah pélɛ. Pǎh dar tɛ́ sã́hntɔkɔnɔlɛ n pɩ sɔ̃́, kè sõ̀ pɔ yɩ̃nɛ ǹmɔlɛ. À sõ̀ yɩ̃nɛ à de Liyel wɔ̀kɔ̀ ǹgbɛ̃ sɔkɔ, à sèkukuri pãn pèpɛy sukɛ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Liyel yah sɔkɔ. 10 Légbĩ́nɛ, tɔ́wû pól sõ̀ mɛ Liyellɛ n ni kégbɔ́ sɔkɔ, wǎh wɔ̀kɔ̀lɛ n yɔ̃ gbĩ́ nɛ̂nɛ. 11 Wǎh mɛ képah sɔkɔ, yĩ̂nyõ tɛ̃ntõ̀ yɔ́ wil ǹ yah, tɛ́ mɛ yĩn tɛ̃ wɔ̀kɔ̀ yɔ̃ yɔ̃ kwâh gbõ̀yõ̀ sõ̀lɛ. 12 Nsakarɩ-á à wɛ gbĩ́ nɛ̂nɛ, tíkí à tɛ̃, ǹ lékã́m fɛ̃kɩ. 13 Ǹtɛ, yĩ̂nyõ tɛ̃ntõ̀ mɛ̀ yo ǹ tyɩ́: «Nsakarɩ, káh tíkí pɩ, á Liyel nínɔ́ ye tɛ̃. Á kyɩ Yelisabɛtɩ kɩ dĩ́npir dubi á tyɩ́, tɛ́ á kɩ ǹ yĩn sah Nsyɔ̃nɛ. 14 Ǹ dúbínɔ́ kɩ pɩ nɩ̀vɩ̀nɩ̀ ǹgbɛ̃nɛ áwɔ ànɛ̂ névye náhnáh tyɩ́, 15 ǹ nɛ́-ǹgbɛ̃ pɔ́npɩnɔ yĩnnɛ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Liyel yah. À náh dìvɛ̃ wɔ n pi, à náh tɔ̃ kònɔ́ yɔ́ ńtɛ̃ wɔ n pi, tɛ́ kɩ mɛ yúkúnɔ́lɛ Liyel Mírkí tǎhkɩ̀lɛ ǹ dúbí-ńkɛ̃̂ gbĩ́ dùkùlɛ. 16 À kɩ pɔ Yisrayel névye náhnáh kɔ̃, pè kɩ pé syɩ pɔ pé Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Liyel tyɩ́. 17 À kɩ n kɔ Liyel yah Yeli pɩ dùkù ànɛ̂ ǹ tǎhkɩ̀lɛ ǹ sɔkɔ. À kɩ pɔ súbí ànɛ̂ pé wɛ̃́npì wrɔ́ tɔ̃ sah, tɛ́ kɩ nòhnɩ̀-ǹkɛ̃̂pú vi mɔ pɩ nòhnɩ̀pulɛ. À kɩ névye tɔ̃ sah vi mɔ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ kɔ̃.»
18 Wǎh yo sɛ̃́, Nsakarɩ yo ǹ tyɩ́ nɛ, péwɔ ànɛ̂ pé kyɩlɛ, pé nímí-á dye tɛ. Kǎh pɩ sɛ̃́, sɔ̃́ se pé kɩ fɛ̃ pɩ̃ nɛ, gbɩ-á à yo nɩ? 19 Képah sɔkɔ, yĩ̂nyõ tɛ̃ntõ̀ yo ǹ tyɩ́: «Kabrɛlɩ ye ńmɔlɛ, nɛ̂-á n yĩn Liyel yah, à ǹ tõ̀lɛ n pɩ. À ń tɛkɩ mɔ nɛ, mé pɔ nɩ̀vɩ̀nɩ̀ wɛy mɛ̀ yo á tyɩ́. 20 Ǹtɛ yah, á náh sɛ̃ ń wɛlɔ yõ. Tɛ́, sè kɩ mó tɔ̃ pɔ n pɩ n tũ n pi sé gbĩ́ sɔkɔ. Képah ye, á vyãh kɩ gbɩ tɛ̃, á náh tɔ̃ fɛ̃ n wɛkɩ n pi fɔ́ɔ́, kɩ pɔ nɔ tyi nɔ́pi pɩ́ntũ sṍ tyɩ́.»
21 Légbĩ́nɛ, tɔ́wû sõ̀ mɛ Nsakarɩlɛ n syɩkɩ. Tɛ́ ǹ kàhnmonɔlɛ Liyel wɔ̀kɔ̀ ǹgbɛ̃ sɔkɔ, képah sõ̀ mɛ pé gbã̀n du. 22 Ǹtɛ, Nsakarɩ-á pópó n wil, à náh mɛ fɛ̃ n yo n mɔ pé tyɩ́. Kǎh pɩ sɛ̃́, no pɩ̃ nɛ, gbǐl tir yɔ́-á wil ǹ yah Liyel wɔ̀kɔ̀ ǹgbɛ̃ sɔkɔ. À sõ̀ mɛ ǹ gbã̀n ólɛ n pɩ n mɔ pé tyɩ́, tɛ́ mɛ wɛkɩ kwlɔ.
23 Képah náh, ǹ tõ̀ pɩ́nɔ́ sèpĩ̀n-á pɔ tũ Liyel tyɩ́, à ǹ syɩ yuku ǹ gbô. 24 Kénɛ sèpĩ̀n sɔ́kɔ́ntɛnɔ náh, ǹ kyɩ Yelisabɛtɩ kúrkì tɔkɔ, tɛ́ kè wɔ̃bɩ ńwɔ̃́lɔ́ kwlɔ́. À sõ̀ mɛ n sõ nɛ: 25 «Yah, pèpɔrɩ nɛ̂-á Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Liyel pɩ ń tyɩ́ yɔ̀. À ye ńtyɩ̃́nɔ yah dah mɔ ń tyɩ́ sɔkɔ núkúnúkú, à ń sen tɔkɔ to ń yõ névye yah.»
Yesu dúbínɔ́ tyɩ́ yónsàhnɔ́lɛ Mari tyɩ́
26 Képah náh, ńwɔ̃́lɔ́ kénúkò sɔ́kɔ́ntɛnɔ náh, Liyel tɔ̃ ǹ yĩ̂nyõ tɛ̃ntõ̀ Kabrɛlɩ tõ kwil yɔ́ sɔkɔ, nɛ̂-á pè n ye Nasarɛtɩlɛ, Kalile sétáh yõ. 27 À à tõ yɛ̃́ndyɩ́kɩ̀ yɔ́ tyɩ́, nɛ̂-á sõ̀ mɛ gbɩ̃́nɔ́lɛ Davidi náh nɛy Yosɛfu tyɩ́. Yɛ̃́ndyɩ́kɩ̀ mɛ̀ yĩn ye sõ̀ Marilɛ. 28 Wǎh kyɩ, à de yuku Mari tnɔ̂, tɛ́ yo ǹ tyɩ́: «Mé wɛkɩ á tyɩ́ Mari. Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Liyel mɛ pèpɔrɩ yɔ́ tɔ̃ sah pɩ á tyɩ́, à mɛ álɛ.»
29 Mari-á kénɛ wɛlɔ noh sɛ̃́, ǹ gbã̀n du. À sõ̀ mɛ n sõ ǹ fɔkɔ nɛ, yõ nɛ̂ yõ se à pɔ wɛkɩ mɔ pé tyɩ́ sɛ̃́ nɩ? 30 Képah sɔkɔ, yĩ̂nyõ tɛ̃ntõ̀ yo ǹ tyɩ́: «Mari, pèpɔrɩ ye Liyel n pɩ á tyɩ́ ǹ nɩ̀gbɛ̀kɩ̀ sɔkɔ. Káh n yɛ kè pɩ tíkí tirlɛ á tyɩ́. 31 Yah, á kɩ kúrkì tɔkɔ, kɩ dĩ́npir yɔ́ dubi, tɛ́ kɩ ǹ yĩn sah Yesulɛ. 32 À kɩ pɩ nɛ́-ǹgbɛ̃nɛ Liyel yah. À kɩ n ye yõ̀tah Liyel pilɛ. Tɛ́ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Liyel kɩ à kɔ̃, à kɩ tɛ̃ kwil yõ ǹ náh nɛy Davidi sɔ̃́. 33 À kɩ n wũ n pi Yisrayel kwil pól yõ gbĩ́mɛgbĩ́. Ǹ yõ̀tɔ̃rɩ́ náh tyɛ yah n pi póllɛ.» 34 Wǎh yo sɛ̃́, Mari à piki yah nɛ, ǹtɛ, pé náh se dĩ́ tyɩ́ pɩ̃. Sɔ̃́ se kè kɩ pɩ, tɛ́ pé kɩ kúrkì tɔkɔ nɩ? 35 Yĩ̂nyõ tɛ̃ntõ̀ mɛ tɔ̃ yo ǹ tyɩ́: «Liyel Mírkí kɩ tiki á yõ, tɛ́ yõ̀tah Liyel tǎhkɩ̀ kɩ fɔkɔ tũ á yõ fob sɔ̃́ mɔ. Képah ye, pi nɛ̂-á á kɩ n dubi n pi, à kɩ mɛ pèkè kɛ̃́nɛ ǹ sɔkɔ, tɛ́ kɩ n ye Liyel pilɛ. 36 Yah, á wɔ̀kɔ̀ nɛy Yelisabɛtɩ, nɛ̂ tyɩ́-á no yo tũ nɛ, píkã́n sê-á ǹnɛ, à mɛ kúrkì tɔkɔ ǹ dyèntɛnɔ náh, ké ńwɔ̃́lɔ́ kénúkò-ò ye yɔ̀. À kɩ n dubi n pi dĩ́npirlɛ. 37 Á náh wɛ di, Liyel tɛ̃ wɛ tyi pól tyɩ́.» 38 Wǎh yo tɛ, Mari tɔ̃ ǹ syɩ yo ǹ tyɩ́: «Ńmɔ mɛ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Liyel tyɩ́ yõ. Wáh yo sɔ̃́, Liyel kè pɩ sɛ̃́ ń tyɩ́.» Képah náh, yĩ̂nyõ tɛ̃ntõ̀ ǹ syɩ sɔkɔ.
Mari kyɩ́nyahnɔlɛ Yelisabɛtɩ tyɩ́
39 Kénɛ sèpĩ̀n sɔkɔ, Mari yuku sɔkɔ súú ymɔ yõ, Yude kwil yɔ́ sɔkɔ. 40 À kyɩ de Nsakarɩ gbô, tɛ́ wɛkɩ mɔ Yelisabɛtɩ tyɩ́. 41 Yelisabɛtɩ-á Mari wɛ́kɩ́nmɔnɔ noh, piri núkú kah werke ǹ fɔkɔ sɔkɔ. Képah sɔkɔ, Yelisabɛtɩ mɛ yuku Liyel Mírkí tǎhkɩ̀lɛ, 42 tɛ́ yo ǹ tyɩ́ yĩ́npɔ̃́ ǹgbɛ̃nɛ nɛ: «Sãm mɛ mɔ́nɔ́lɛ á sɔkɔ, à kal syɔ́ póllɛ. Ànɛ̂ sãm mɛ mɔ́nɔ́lɛ á fɔkɔ táh piri tɔ sɔkɔ. 43 Nɛ́dúkú nɛ̂ mɛ ńmɔ tɛ̃̀ tɔlɛ, tɛ́ ń Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ yṹ kɩ pɔ n yah ń tyɩ́? 44 Á náh wɛ di, máh fyɔ̀ á wɛ́kɩ́nmɔnɔ noh ńyãh, nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tɛ̃̀ tyɩ́, piri núkú kah werke ń fɔkɔ sɔkɔ. 45 Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ mɛ á tyɩ́, áwɔ nɛ̂-á sɛ̃ ké yõ nɛ, Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Liyel-á nɛ̂ yo, kǎh kɩ pɩ tũ.»
Liyel yĩn gbílkínɔ́lɛ Mari tyɩ́ yɩ̀gbɩ̀nɩ̀ sɔkɔ
46 Képah sɔkɔ, Mari nɛ:
«Ńmɔ mɛ ń nɩ dal mɔ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Liyellɛ n gbilki,
47-48 Ń Pwáhnmɔ-ò Liyel fɛ̃ syi yah dah mɔ ń tyɩ́ sɔkɔ.
Képah ye, ń nɩ mɛ vɩ́nɔ́lɛ ǹ yĩnnɛ.
Ńmɔ nɛ̂-á mɛ ǹ tyɩ́ yõ, mɛ ń gblɔ̌ynɛ n tiki n mɔ ǹ yah sɔkɔ.
Gbɩ yõ, à tɔkɔ núkúnúkú tyɩ́, knɔ knɔ pól kɩ pɔ n yo n pi nɛ,
máh yèvɩnɩ wɛ.
49 Tyi pól tyɩ́ tɛ̃́nwɛ-ò Liyel ye tyí-ǹgbnɔ pɩ ńmɔ tyɩ́,
ǹ yĩn ye Kètɔ̀kɛ̃́ Liyellɛ.
50 Ǹ nɩ̀gbɛ̀kɩ̀ kɩ mɛ tɔ̃̀nmɔnyukunɔlɛ knɔ knɔ pól yõ tyɛ́-ńkɛ̃̂nɛ, nónó-á ǹ yah tíkílɛ n pɩ.
51 À ǹ gbõ̀ tǎhkɩ̀lɛ tõ̀ pɩ:
Gblɔ̌y gbílkínɔ́ sõnɔ-á mɛ nónó sɔkɔ,
à pè karkɩ.
52 À yõ̀tãm tiki mɔ pé tɔ̃́rɩ́ klǒ yõ,
tɛ́ gblɔ̌y tíkínmɔpu dɔkɔ mɔ.
53 À yõ yõ yîlɛ kwɛ́ndébé kɔ̃ yĩ́ĩ́,
tɛ́ tahbɩ fĩn mɔ pè sɔkɔ pé gbã̀n kúkɔ́lɛ.
54 À Yisrayel névye yohnɩ mɔ,
pépi nónó-á mɛ ǹ tyɩ́ yõ.
Ǹ dyɔ náh fwɔ ǹ nɩ̀gbɛ̀kɩ̀ pɩ́nɔ́lɛ,
55 à yuku Abrahmɩ ànɛ̂ ǹ náh tãn tĩ̀nnɛ tyɛ́-ńkɛ̃̂nɛ, wǎh sõ̀ ǹ vyãh kɔ̃ sɔ̃́ á súbí ǹgbò tãn tyɩ́.»
56 Képah sɔkɔ, Mari tɛ̃ Yelisabɛtɩlɛ, à ńwɔ̃́lɔ́ tɔ̃́nɔ́ kénkɔ̃ pɩ. Képah náh, à ǹ syɩ sɔkɔ ǹ tĩ̀nnɛ.
Wèlnwìlkì-ò Nsyɔ̃ dúbínɔ́lɛ
57 Képah sɔkɔ, Yelisabɛtɩ dubi gbĩ́-á pɔ nɔ, à dubi dĩ́npirlɛ. 58 Ǹ tnɔ̂ tɛ̃̀pu, ànɛ̂ ǹ wɔ̀kɔ̀ tãn-á noh nɛ, Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Liyel-á pèpɔrɩ ǹgbɛ̃ pɩ ǹ tyɩ́, pè à tahlɩ pè ké nɩ̀vɩ̀nɩ̀ pɩ. 59 Ǹ dúbínɔ́ sèpĩ̀n kwǎrtɔ̃́-ò sṍlɛ, pè pɔ piri kõ̀-ǹsah, tɛ́ mɛ n yah n kɔ̃ ǹ sú yĩn dyɩ́-ńsahlɛ ǹ tyɩ́, nɛ̂-á Nsakarɩlɛ. 60 Ǹtɛ, ǹ yṹ mɛ yo pé tyɩ́ nɛ: «Ɔ̃́ɔ̃, à kɩ n ye Nsyɔ̃nɛ.» 61 Pè mɛ yo ǹ tyɩ́ nɛ, ǹgbǒ ǹ wɔ̀kɔ̀ nɛy yɔ́ ńtɛ̃ yĩn náh mɛ sɛ̃́ dɛ́. 62 Tɛ́ mɛ kwásɩ́ pɩ piri sú tyɩ́ nɛ, yĩn nɛ̂ se à kɩ sah à kɔ̃ nɩ? 63 Képah sɔkɔ, à pè kɔ̃, pè sésár sɛ́nɔ́ yɔ́ tɔkɔ pɔ à kɔ̃, à wãrkɩ mɔ ké yõ nɛ: «Nsyɔ̃ ye ǹ yĩnnɛ.» Képah pé pól gbã̀n du. 64 Nɛ́npɔ́ swɔ, Nsakarɩ nɛ́npɔ́rɩ́ dɛ mɔ, ǹ vyãh gbɩ́nɔ́ tyɛ, à tyah n wɛkɩ, à Liyel yĩnnɛ n gbilki. 65 Kǎh pɩ sɛ̃́, tíkí de pé tnɔ̂ tɛ̃̀pu pól sɔkɔ, tɛ́ no sõ̀ mɛ tyi nɔ́pi póllɛ n yãh n kɔ̃ Yude ymɔ yõ kwlo pól sɔkɔ. 66 Tɛ́ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Liyel sõ̀ mɛ ǹnɛ. Képah ye, nónó pól-à sõ̀ tyi nɔ́pi noh, pě sè tɛ̃ n sah pé nnɔ sɔkɔ, ǹ tɛ́ nɛ mɛ wɛ̃nɛ n piki n yah nɛ ńkɛ̃́, piri mɛ̀ se kɩ pɔ n pɩ n pi nɛ́dúkú nɛ̂nɛ nɩ?
Liyel yĩn gbílkínɔ́lɛ Nsakarɩ tyɩ́ yɩ̀gbɩ̀nɩ̀ sɔkɔ
67 Képah sɔkɔ, piri sú Nsakarɩ Liyel Mírkí tǎhkɩ̀ wɛ, tɛ́ mɛ Liyel tɛ̃ntõ̀ wɛlɔlɛ n syi n yo nɛ:
68 «Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ nɛ̂-á Yisrayel Liyellɛ, ǹ yĩn nɛ n gbilki,
ǹmɔ nɛ̂-á pɔ ǹ no yohnɩ mɔ, à pè wilki yɔ̃rɩ sɔkɔ,
69 tɛ́ mɛ Pwáhnmɔ-ò tǎh wilki mɔ á kɔ̃,
à wil ǹ tõ̀npɩ dĩ́ Davidi náh tãn sɔkɔ.
70 Képah ye lésõ à ǹ tɛ̃ntõ̀ syínyopu kɔ̃, pè yo sah di mónɔ́lɛ nɛ,
71 páh kɩ á syi pwah mɔ á pěltãn tyɩ́,
tɛ́ kɩ á wilki á dyɔ yɔ́pú gbõ̀.
72 À á súbí ǹgbò tãn nɩ gbɛ yĩ́ĩ́.
Ǹ dyɔ náh fwɔ ǹ yégbékè kwrɔ́nmɔnsàhnɔ́ tyɩ́lɛ pélɛ.
73 À sõ̀ ǹ wo á ǹgbò sú Abrahmɩ tyɩ́ nɛ,
74 páh kɩ á tɛ̃ syi á pěltãn gbõ̀,
á kɔ̃ á fɛ̃ tõ̀lɛ n pɩ pé tyɩ́ tíkí kɛ̃́nɛ,
75 á mó pɩ nɛ́gblɔ́lɛ yályál pé yah,
á min pól sɔkɔ.
76 Tɛ́ áwɔ tɛ̃̀ wɔlɛ, ńmɔ pi, á kɩ pɔ n kɔ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ yah sɔkɔ,
kɩ ǹ wã̀l tɔ̃ n sah n pi.
Képah ye, pè kɩ álɛ n ye ‹Yõ̀tah Liyel tɛ̃ntõ̀ syínyo-òlɛ›.
77 Tɛ́ kɩ ǹ no kɔ̃ pè kɩ pwáhnmɔnɔ dùkù pɩ̃,
pé tyípêl yɔ̃̀nmɔnɔ gbõ̀ yõ.
78 Ápi Liyel nɩ̀gbɛ̀kɩ̀, ànɛ̂ ǹ tɔ̃́nsàhnpɩnɔ gbõ̀ yõ,
à kɩ kyòo mɔ á yõ kɩ wil yĩ̂nyõ gbĩ́ sɔ̃́ gbo,
79 kɩ pɔ kyòolɛ névye kɔ̃, nónó-á mɛ kũ fɛ̃́ntũ̂ tíkí sɔkɔ,
tɛ́ kɩ á yey vi mɔ yèvɩnɩ wɛ̃̀kɩ̀ yõ.»
80 Tɛ́ Nsyɔ̃ tɛ̃̀ wɔ sõ̀ mɛ n kyãh, ànɛ̂ ǹ lékã́m mɛ n yɩkɩ n mɔ n yuku. À sõ̀ mɛ tɛ̃ gbɛ̃́nnɩ sɔkɔ pópó, à pɔ syɩ ǹ gblɔ̌y wɛ̃́kɩ́nɔ́ gbĩ̀yĩ̀kì tyɩ́ Yisrayel névye yah.