Matye-á nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir nɛ̂ wãrkɩ Yesu tyɩ́ sɔkɔ
1
Yesu Krista duku wìl-ǹsahlɛ
Yesu Krista sútó náhkɩ̀ yɔ́ ye lésõ Davidilɛ, Davidi sútó náhkɩ̀ yɔ́ mɛ Abrahmɩnɛ. Yesu Krista mɛ̀ náh tãn nónó-á ku sɔkɔ, pé yni wɛ yɔ̀: Abrahmɩ mɛ̀nɛ, Yisakɩ sú ye. Yisakɩlɛ, Nsyakɔbɩ sú ye. Nsyakɔbɩlɛ, Nsyuda sú ye, ǹmɔ nɛ̂-á ǹ dĩ́npì sɔkɔ yɔ́lɛ.* 1.2 - Nsyakɔbɩ dĩ́npì ye Yisrayel no yìkìnì gbɔ̃ninɔ́ súbílɛ. Yah n tɛ Yenɛsɩ 46.8-21. Nsyudalɛ, Perɛsɩ ànɛ̂ Nsera sú ye, tɛ́ Tamar mɛ pé yṹnɛ. Perɛsɩlɛ, Yɛsrɔnɩ sú ye. Yɛsrɔnɩnɛ, Wramɩ sú ye. Wramɩnɛ, Yaminadabɩ sú ye. Yaminadabɩlɛ, Nasõ sú ye. Nasõnɛ, Salma sú ye. Salmalɛ, Bowasɩ sú ye, tɛ́ Bowasɩ yṹ mɛ Wrahbɩlɛ. Bowasɩlɛ, Wobɛdɩ sú ye, tɛ́ Wobɛdɩ yṹ mɛ Wrutilɛ. Wobɛdɩlɛ, Nsyese sú ye. Nsyeselɛ, yõ̀tɛ̃̀ dĩ́ Davidi sú ye. Yõ̀tɛ̃̀ dĩ́ Davidilɛ, Salomo sú ye, tɛ́ Salomo yṹnɛ, Yuri lékókè kyɩ ye lésõ. Salomolɛ, Wroboyam sú ye. Wroboyamnɛ, Abya sú ye. Abyalɛ, Asafɩ sú ye. Asafɩlɛ, Nsyosafatɩ sú ye. Nsyosafatɩlɛ, Nsyoram sú ye. Nsyoramnɛ, Wosyasɩ sú ye. Wosyasɩlɛ, Yotam sú ye. Yotamnɛ, Asyasɩ sú ye. Asyasɩlɛ, Yesekyasɩ sú ye. 10 Yesekyasɩlɛ, Manasɩ sú ye. Manasɩlɛ, Amo sú ye. Amolɛ, Nsyosyasɩ sú ye. 11 Nsyosyasɩlɛ, Yekonya sú ye, ǹmɔ nɛ̂-á ǹ dĩ́npì sɔkɔ yɔ́lɛ. Tɛ́ légbĩ́ ye sõ̀ pè mɛ Yisrayel no kyɩ̃ mɔ à pè tɛ̃ sɔkɔ Babilɔnɩ yamana sɔkɔ. 1.11 - Yah n tɛ 2 Yõ̀tãm 24.12-16. 12 Képah náh, Salatyɛlɩ dubi, ǹmɔ nɛ̂-á Yekonya pídĩ́nɛ. Salatyɛlɩlɛ, Nsorobabɛlɩ sú ye. 13 Nsorobabɛlɩlɛ, Abiyudi sú ye. Abiyudilɛ, Yelyakimi sú ye. Yelyakiminɛ, Asɔrɩ sú ye. 14 Asɔrɩlɛ, Sadɔkɩ sú ye. Sadɔkɩlɛ, Asyimi sú ye. Asyiminɛ, Yeliyudi sú ye. 15 Yeliyudilɛ, Yeleyasar sú ye. Yeleyasarlɛ, Matã sú ye. Matãnɛ, Nsyakɔbɩ sú ye. 16 Nsyakɔbɩlɛ, Nsyosɛfu sú ye, nɛ̂-á Mari pɛlɛ. Mari mɛ̀ ye sõ̀ dubi Yesulɛ, nɛ̂-á pè n ye Kristalɛ, Liyel nɛy yáhntɔkɔnɔlɛ.
17 Knɔ knɔ nónó pól-á wɛ sɔkɔ, sè wɛ yɔ̀: À tɔkɔ Abrahmɩ gbĩ tyɩ́, pópó à pɔ syɩ Davidi gbĩ tyɩ́, knɔ knɔnɔ gbɔ̃nyã́h ye wɛ sɔkɔ. À tɔkɔ Davidi gbĩ tyɩ́, à pɔ syɩ Yisrayel no tɛ̃́nsɔkɔnɔ tyɩ́ Babilɔnɩ yamana sɔkɔ, knɔ knɔnɔ gbɔ̃nyã́h ye tɔ̃ wɛ sɔkɔ. Tɛ́ à tɔ̃ tɔkɔ Yisrayel no tɛ̃́nsɔkɔnɔ tyɩ́ Babilɔnɩ yamana sɔkɔ à pɔ syɩ Krista gbĩ tyɩ́, knɔ knɔnɔ gbɔ̃nyã́h ye wɛ sɔkɔ.
Yesu Krista dubi dùkùlɛ
18 Yesu Krista dubi dùkù wɛ yɔ̀: Ǹ yṹ Mari sõ̀ mɛ gbɩ̃́nɔ́lɛ Nsyosɛfu tyɩ́. Ǹtɛ pɛ̀kɩ̀ náh sõ̀ wɛ yah pé wrɔ́, tɛ́ kè pɔ wɛ Mari mɛ kúrkìlɛ Liyel Mirki gbõ̀ yõ. 19 Tɛ́ ǹ pɛ Nsyosɛfulɛ, nɛ́gbɩ́ ye sõ̀ ǹnɛ. À náh sõ̀ mɛ ké tyɩ́ nɛ pé Mari yĩn yɩkɩ névye yĩ́ yah. Képah ye à kè yah tɔkɔ nɛ, páh kɩ à yahle sètĩ̀n sõ̀ sɔkɔ. 20 Wǎh mɛ képah sõnɔ sɔkɔ, Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Liyel yĩ̂nyõ tõ̀npɩ yɔ́ pɔ wil ǹ yah dɛ́kɩ́ sɔkɔ, tɛ́ yo ǹ tyɩ́ nɛ: «Davidi pídĩ́ Nsyosɛfu, káh tíkí pɩ á kyɩ Mari fúrnɔ́lɛ. Á náh wɛ di, Liyel Mirki gbõ̀ yõ ye à tɔkɔ kúrkì mɛ̀nɛ. 21 À kɩ pídĩ́ dubi nɛ̂-á kɩ ǹ no pwah n mɔ n pi pé tyípêl sɔkɔ. Képah ye, á kɩ ǹ yĩn sah Yesulɛ.» 1.21 - Wâh noh pàh nɛ Yesu-á, ké kɔ́r ye pwáhnmɔ-òlɛ. 22 Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Liyel-á lésõ ǹ tɛ̃ntõ̀ syínyo-ò kɔ̃ à tyi nónó yo sah, sépi wil yĩn ye tyi nɔ́pi pól kɔ̃ sè pɩ. À lésõ nɛ ńkɛ̃́: 23 «Yah, dĩ́ pɩ̃́-ńkɛ̃̂ sê kɩ kúrkì tɔkɔ. À kɩ dĩ́npir yɔ́ dubi, tɛ́ ǹ yĩn kɩ sah Yemanuwɛlɩlɛ, nɛ̂ kɔ́r-á: Liyel mɛ ápilɛ.»§ 1.23 - Yah n tɛ Yesayi 7.14. 24 Nsyosɛfu-á pɔ dɔ yuku, Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Liyel yĩ̂nyõ tõ̀npɩ-á tyi nónó yo ǹ tyɩ́, à sè pɩ. À ǹ kyɩ Mari fur. 25 Ǹtɛ pɛ̀kɩ̀ náh wɛ yah pé wrɔ́, fɔ́ɔ́ Mari syi pɔ pídĩ́ mɛ̀ dubi, tɛ́ Nsyosɛfu mɛ ǹ yĩn sah Yesulɛ.

*1:2 1.2 - Nsyakɔbɩ dĩ́npì ye Yisrayel no yìkìnì gbɔ̃ninɔ́ súbílɛ. Yah n tɛ Yenɛsɩ 46.8-21.

1:11 1.11 - Yah n tɛ 2 Yõ̀tãm 24.12-16.

1:21 1.21 - Wâh noh pàh nɛ Yesu-á, ké kɔ́r ye pwáhnmɔ-òlɛ.

§1:23 1.23 - Yah n tɛ Yesayi 7.14.