Pole sɛ́bɛ́y tɛ́kɩ́nmɔnɔlɛ Wrome tãn tyɩ́
Tyàh-ǹsah wɛynɛ
Liyel ye Pole yah wilki nɛ à pɩ Yesu tɛ̃ntõ̀ névilɛ nɛ̂-á kɩ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tirlɛ n yo névye tyɩ́ nónó náh pɩ Nsyifunɔlɛ. Yah n tɛ Wrome tãn 1.5; Kalatɩ tãn 2.9. Ǹmɔ Pole ye wãrkɩ tɛkɩ mɔ sɛ́bɛ́y mɛ̀nɛ Yesu yõ sɛ̃́pú tyɩ́, nónó-á mɛ Wrome kwil sɔkɔ. Nósyɔ́ ye wɛ yo pé tyɩ́ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tirlɛ Yesu tyɩ́ sɔkɔ, tɛ́ pè mɛ kè fɛ̃ syi. Képah sɔkɔ, Pole mɛ sɛ́bɛ́y wãrkɩ tɛkɩ mɔ pé tyɩ́ nɛ, páh mɛ ké tyɩ́ nɛ pé pɔ pé tĩ̀nnɛ, pé pɔ sṍré mɔ pé sɔkɔ pé mó yɔ̃ sɔkɔ pé kɔ́lɔ́lɛ.
Kwɔ́nɔ́ nɛ̂-á à mɛ n pɩ, képah yah ye à yo pé tyɩ́ ǹ sɛ́bɛ́y mɛ̀ sɔkɔ.
À nɛ ńkɛ̃́ Nsyifunɔ ò, ànɛ̂ nónó náh pɩ Nsyifunɔlɛ ò, pé pól-á tyípêl pɩ, pè kɔ̃ pè náh wɛ de Liyel tɔ̃́rɩ́ sɔkɔ. Ǹtɛ pé pól tyɩ́-á nɔ Liyel tyɩ́. Wǎh mɛ ké tyɩ́ nɛ pè pé nnɔ vi mɔ. Pè yal n mɔ tyípêl pɩ́nɔ́lɛ, pè mó sɛ̃ Yesu Krista yõ. Ǹmɔ-á ku pé tyípêl yĩnnɛ. Pàh kɩ sɛ̃ ǹmɔ yõ, ǹmɔ gbõ̀ yõ pǎh kɩ pɩ nɛ́gblɔ́lɛ Liyel yah sɔkɔ. Yõ̀bènɔrɩ-á Liyel pɩ pé tyɩ́ kélɛ. Névi nɛ̂-à sɛ̃ Yesu yõ, tɛ̃̀ wɔ náh tɔ̃ mɛ n pi tyípékè ànɛ̂ kũ mnɔ sɔkɔ. Tɛ̃̀-á kɩ n kɔ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesulɛ kṹmm, tɛ́ Liyel Mirki kɩ ǹnɛ n yohnɩ n mɔ. Yah n tɛ Wrome tãn 1-8.
Pole tɔ̃ Nsyifunɔ Yesu yáhlenɔ tyɩ́ yo ǹ sɛ́bɛ́y sɔkɔ. Liyel-á yõ̀bènɔrɩ nɛ̂nɛ n pɩ, kè n tɛ̃ n pnɛ tyi pól tyɩ́. Képah ye, à nɛ pé Liyel yáhlenɔ náh n yɔ̃ n sɔkɔ n pi. Yah n tɛ Wrome tãn 9-11.
À tɔ̃ kè yo nɛ, núkúnúkú Liyel-á mɛ sãmnɛ n mɔ névye pól sɔkɔ nónó náh pɩ Nsyifunɔlɛ. Pǎh yɩ̃nɛ pè pé minnɛ n pɩ yályál Liyel yah, nɛ̂ tyɩ́-á nɔ Liyel tyɩ́. Yah n tɛ Wrome tãn 12-15.
Sɛ́bɛ́y tyɛ́-ńsah sɔkɔ, Pole nɛ páh mɛ ké tyɩ́ nɛ pé yuku Wrome kwil sɔkɔ, nɛ́npɔ́ tãn kɔ̃ pè pé wɛ yohnɩ mɔ pé kɔ̃ pé yɔ̃ sɔkɔ Yesɩpayĩ yamana sɔkɔ. À nɛ páh n wɛkɩ Yesu yõ sɛ̃́pú pól tyɩ́ Wrome kwil sɔkɔ, nónó-á pé nɛ́pɩ̃́nɔ́lɛ.
1
Ńmɔ Pole nɛ̂-á Yesu Krista tõ̀npɩlɛ, ńmɔ ye n wãrkɩ n tɛkɩ n mɔ sɛ́bɛ́y mɛ̀nɛ yé tyɩ́. Liyel ye ńmɔ ye pɩ Yesu tɛ̃ntõ̀ névilɛ. À ń wilki sah nɛ mé pé Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tirlɛ n yo. Liyel-á ǹ vyãh kɔ̃ sah kénɛ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir nɛ̂ tyɩ́ sɔkɔ, à lésõ syɔ̃ ǹ tɛ̃ntõ̀ syínyopu tyɩ́ à ké tyɩ́ yo sah ǹ wɛy sɛ́bɛ́y sɔkɔ ǹgbò dùkùlɛ. Ǹ Pídĩ́ tyɩ́ ye kè n yo, nɛ̂-á ápi Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Kristalɛ, ǹmɔ nɛ̂-á pɩ yõ̀tɛ̃̀ dĩ́ Davidi pétó náhkɩ̀lɛ ǹ pɔ́ndubinɔ sɔkɔ névilɛ. Tɛ́ wǎh pɔ ku, tɛ́ ǹ lékó-á yilki mɔ, képah sɔkɔ Liyel Mirki mɛ kè wɛ̃kɩ nɛ Liyel Pídĩ́-á ǹnɛ, tɛ̃́nwɛnɔ-á mɛ ǹ tyɩ́. Ǹmɔ gbõ̀ yõ ye ńmɔ yõ̀bènɔrɩ wɛ à pɩ ǹ tɛ̃ntõ̀ névilɛ, kɩ yìkìnì pól yohnɩ mɔ pè kɩ pɩ ǹmɔ yõ sɛ̃́púlɛ kɩ n sah ǹ tyɩ́ yõ, ǹ yĩn kɔ̃ kè kɩ n gbilki. Kénɛ yìkìnì sɔkɔ névye ye yépi tɔlɛ, Yesu Krista-á yépi nónó ye pɩ ǹ tyɩ́lɛ. Yépi nónó pól tyɩ́-á nɔ Liyel tyɩ́ Wrome kwil sɔkɔ, tɛ́ à mɛ yé ye nɛ yé yé minnɛ n pɩ péwɔ tyɩ́ yõ, yépi tyɩ́ ye mé n tɛkɩ n mɔ sɛ́bɛ́y mɛ̀nɛ. Mé kélɛ n yah n kɔ̃ ápi Sú Liyel ànɛ̂ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista tyɩ́ nɛ, pè yõ̀bènɔrɩ ànɛ̂ yèvɩnɩnɛ yé kɔ̃.
Kyɩ n yah dékè mɛ Pole tɛ̃ Wrome kwil Yesu yõ sɛ̃́pú tyɩ́
Yesu Krista gbõ̀ yõ, mé n wɛkɩ ń Sú Liyel ǹgbò tyɩ́ yépi pól tyɩ́ sɔkɔ, yé Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ tyɩ́-á sɔ̃́npɩ́lɛ mɛ n yo kèkõyṍ pól sɔkɔ. Mé mɛ tõ̀lɛ n pɩ Liyel tyɩ́ ń nɩ póllɛ ǹ Pídĩ́ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir yónɔ́ sɔkɔ. Ǹmɔ ńtɛ̃ ye ń tàrfyɔ̀lɛ nɛ gbĩ́mɛgbĩ́, mâh nírílɛ n pɩ, máh ńkɛ̃́nɛ nɛ n mɛ yé tyɩ́lɛ n yo pé tyɩ́. 10 Máh ńkɛ̃́nɛ nɛ mɛ kélɛ n yah n kɔ̃ pé tyɩ́ gbĩ́mɛgbĩ́ nɛ, péwɔ dyɔ yĩ́ĩ́ tɛ̃̀-à kɩ nɛ̂, pé wɛ̃̀kɩ̀ yɩkɩ mɔ ń kɔ̃ sɛ̃́ mé n kyɩ n yah yé tyɩ́. 11 Yé náh wɛ di, pɔ n yah dékè mɛ ń kah tɛ̃ yé tyɩ́. Képah sɔkɔ, Liyel Mirki-á nɛ̂nɛ ń kɔ̃, mé kɩ pɔ kélɛ yé kɔ̃, nɛ̂-á kɩ tǎhkɩ̀lɛ yé kɔ̃. 12 Képah ye kɩ á kɔ̃ á kɩ sṍré wɛ mɔ wɛ̃ sɔkɔ à yuku ápi Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ tyɩ́ tĩ̀nnɛ. 13 Ń yṹnpyé, mé mɛ ké tyɩ́ nɛ yé kè pɩ̃ nɛ máh kè yah kɔ̃ gbáhyɩ̃́ náhnáhlɛ nɛ mé pɔ yé tĩ̀nnɛ, mé pɔ tõ̀ wɛ n pɩ yõre-á mɛ nɛ̂ tyɩ́, sɔ̃́-á mé pɩ kélɛ yìkìnì tɛ́lɔ́ tĩ̀nnɛ. Ǹtɛ ké wɛ̃̀kɩ̀ náh mɛ tɛ̃ wɛ wɛ, fɔ́ɔ́ à pɔ syɩ núkúnúkú tyɩ́ yɔ̀. 14 Mé yɩ̃nɛ mè Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tirlɛ n yo yɩ̃ pɩ̃́pú ànɛ̂ yɩ̃ pɩ̃́-ńkɛ̃̂pú tyɩ́, ànɛ̂ kǎrn pɩ́pú ànɛ̂ kǎrn pɩ́-ńkɛ̃̂pú tyɩ́. 15 Képah ye, ké dékè mɛ yĩ́ĩ́ ń sɔkɔ nɛ mé pɔ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir yo yépi tɔ tyɩ́, yépi nónó-á mɛ Wrome kwil sɔkɔ.
Tǎhkɩ̀ nɛ̂-á mɛ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir sɔkɔ
16 Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir yónɔ́ sen náh mɛ ńmɔ tɛ̃. Liyel tǎhkɩ̀ ye kélɛ nɛ̂-á névye póllɛ n pwah n mɔ nónó-à sɛ̃ ké yõ. Kè tyah Nsyifunɔ ǹgbò tyɩ́, tɛ́ pyě yĩni tɛ̃ névye tyɩ́ nónó náh pɩ Nsyifunɔlɛ. 17 Yé náh wɛ di, képah ye n wɛ̃kɩ kélɛ nɛ Liyel-á mɛ névyelɛ n pɩ nɛ́gblɔ́lɛ ǹ yah sɔkɔ ǹ yõ sɛ̃́nɔ́ gbõ̀ yõ. Ǹ yõ sɛ̃́nɔ́ ó gbõ̀ yõ ye kè n pɩ, sɔ̃́-á kélɛ wã́rkɩ́nsàhnɔ́lɛ Liyel wɛy sɛ́bɛ́y sɔkɔ nɛ: «Névi nɛ̂-à pɩ nɛ́gbɩ́lɛ Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ gbõ̀ yõ, tɛ̃̀ kɩ min yèsyɩ̀kɩ̀ wɛ képah gbõ̀ yõ.»* 1.17 Yah n tɛ Yabakuki 2.4.
Névye pól mɛ tyípékè mnɔ sɔkɔ
18 Yé yah, névye Liyel yah tíkí pɩ́-ńkɛ̃̂ ànɛ̂ pé tyítúkúnì pɩ́nɔ́ pól yĩnnɛ, Liyel tɛ̃ yĩ̂nyõ tɛ́ ǹ fɔ́kɔ̀vyã̀hnɩ̀ pè wɛ̃kɩ, pǎh sɔ̃́npɩ́lɛ pé tyítúkúnì tɔkɔ à gbɩ yah vike. 19 Yé náh wɛ di, névi-á fɛ̃ nɛ̂ pɩ̃ n pi Liyel tyɩ́ sɔkɔ, ké sèndì náh pépilɛ dò. Liyel ye kélɛ pè wɛ̃kɩ. 20 Liyel tyi nónó-á sè náh n wɛ yĩ́nɛ, sépi nónó-á pɩ ǹ tɛ̃́npnɛ̀nɔ́lɛ nɛ̂-á mɛ tyɛ́-ńkɛ̃̂nɛ, ànɛ̂ wǎh mɛ dùkù nɛ̂nɛ tɔ́tɔ́; sépi mɛ fɛ̃ n pnɛ ǹ tyípɩ́nɔ́ gbõ̀ yõ à tɔkɔ kèkõyṍ mɔ gbĩ́ dùkù tyɩ́. Kǎh pɩ sɛ̃́, lénɔ̀ náh fɛ̃ n wɛ n pi névye tyɩ́ póllɛ. 21 Pè ye Liyel pɩ̃, tɛ́ pè náh fɛ̃ syi gbílkínɔ́ sah ǹ yõ nɛ̂-á yɩ̃nɛ ǹnɛ. Pèpɔrɩ pɩ̃́nɔ́ wɛy nɛ̂-á yɩ̃nɛ ǹ kɔ̃́nɔ́lɛ, pè náh kélɛ à kɔ̃. Ǹtɛ pè pyě sõnɔ wã̂nnɛ pé gblɔ̌y pilki, à pɩ lékã́m kɛ̃́ névyelɛ à de fɛ̃́ntũ̂ sɔkɔ. 22 Pé gblɔ̌y tɛ̃̀ pɩ́nɔ́ sɔkɔ lékã́m névyelɛ, pè pyě pɩ nɛ́wã̂nnɛ yɔ̀ sɔ̃́. 23 Gbílkínɔ́ nɛ̂-á yɩ̃nɛ sàhnɔ́lɛ kú-ńkɛ̃̂ Liyel yõ, pè képah vi mɔ n sah névye, ànɛ̂ kèpye, ànɛ̂ gbyẽ̂hnyẽ̂h yî, ànɛ̂ til til yî kètɔ̀ pɩ́nsàhnɔ́nɔ yõ. Tɛ́ névye ànɛ̂ kénɛ gbɛ̃́nkyɔ nɔ́pi pól kɩ mó tɔ̃ pɔ n ku n pi.
24 Képah ye Liyel yɛ pè kɔ̃ pè pé põ̌põ̌lɛ n pɩ, képah nɛ̂ dékè-á mɛ pé sɔkɔ, fɔ́ɔ́ à pɔ sennɛ n pɩ pé gblɔ̌y tyɩ́. 25 Gbɩ nɛ̂-á yo Liyel tyɩ́ sɔkɔ, pè képah vi mɔ pɩ mɩ̀nɩ̀nɛ. Pè mɔ mɔ Liyel sah tɛ́ ǹ yî mɔ́nɔ́ wɔlɛ n gbilki, tɛ́ tõ̀lɛ n pɩ sépi tyɩ́. Ǹtɛ ǹmɔ ye mó tɔ̃ yɩ̃nɛ gbílkínɔ́lɛ tyɛ́-ńkɛ̃̂nɛ. Amiina! 26 Képah ye, Liyel mɛ yɛ pè kɔ̃ pè sen tyi ólɛ n pɩ nónó dékè-á mɛ pé sɔkɔ. Pé syɔ́ mɛ pɛ̀kɩ̀ yah tyi vi mɔ ké gbɛ̃̀ntɛ̃̀náh yõ, mɛ n sɛ̃ wɛ̃nɛ. 27 Sɛ̃́ ó ye, díbí tɔ mɛ pɛ̀kɩ̀ yah tyi vi mɔ ké gbɛ̃̀ntɛ̃̀náh yõ. Pè náh tɔ̃ mɛ n sɛ̃ syɔ́lɛ. Sɛ̃́nɔ́lɛ wɛ̃nɛ, képah lédɔ́rɩ́ ó ye mɛ n ko pélɛ. Sen pɩ̃́-ńkɛ̃̂ tir ye pè mɛ n pɩ wɛ̃ tyɩ́, tɛ́ mó pé mɔ́npunɔ lédyáhnɩ́ wɛ nɛ̂-á yɩ̃nɛ pélɛ. 28 Pǎh yahle Liyel pɩ̃́nɔ́lɛ sɛ̃́, à mɛ yɛ pè kɔ̃ pè pé sõnɔ túkúnì sõ̀ tɛ̃ à pɩ́-ńkɛ̃̂ tyilɛ n pɩ. 29 Tyíknɛ̌nɩ̀ duke pól ye pè mɛ n pɩ, ànɛ̂ tyítúkúnìnɛ, ànɛ̂ yĩ́sesúkúlɛ, ànɛ̂ nɛ́pékèlɛ. Dyɔ́yɔ́kè ó ye pé tõ̀lɛ, à tahlɩ nɛ́kókè mɔ́nɔ́ tyɩ́, ànɛ̂ mɛ́wɛ́ynɛ, ànɛ̂ yĩ́nvǐ pɩ́nɔ́lɛ, ànɛ̂ nɛ́túkùnì tyi pɩ́nɔ́lɛ, ànɛ̂ mɩ̀nɩ̀ sàhnɔ́lɛ névye yõ, 30 ànɛ̂ névye tyɩ́ yónkònɔ́lɛ. Pè pɩ Liyel sépɛ́bɩ́lɛ, ànɛ̂ vyã́hsenóhkɩ̀púlɛ, ànɛ̂ gblɔ̌y gbílkípúlɛ, ànɛ̂ wɛ̀ngbìl wɛ́kɩ́púlɛ, ànɛ̂ pèkè yah wɛ́npɩpulɛ, ànɛ̂ dúbípú tyɩ́ yáhlepulɛ. 31 Pè pɩ lékã́m kɛ̃́ névyelɛ. Pàh nɛ̂ yo, pè náh kélɛ n pɩ. Kùkùtǎhkɩ̀ névye ànɛ̂ nɛ́pĩ́kɔbɩ ye pélɛ. 32 Tɛ́ pè mó tɔ̃ pɩ̃ nɛ Liyel-á mɛ kè yo sah nɛ, sɛ̃́nknɔ tyi pɩ́pú-á yɩ̃nɛ kònmɔnɔlɛ. Ǹtɛ képah fyé yõ, pè mɛ yɔ̃ sɔkɔ tyi nɔ́pi póllɛ n pɩ. Tɛ́ pè náh mɛ yĩn sépi ó tyɩ́ dɛ́, pè mɛ mɔ sɛ̃́nknɔ tyi pɩ́pú tɔlɛ.

*1:17 1.17 Yah n tɛ Yabakuki 2.4.