Pole sɛ́bɛ́y tɛ́kɩ́nmɔnɔlɛ Titi tyɩ́
1
Wɛy kɔ̃́nɔ́lɛ
Ńmɔ Pole nɛ̂-á Liyel tõ̀npɩ ànɛ̂ Yesu Krista tɛ̃ntõ̀ névilɛ, Liyel ń tõ nɛ mé péwɔ névye yáhntɔkɔnɔ yohnɩ mɔ pè kɔ̃ pè sɛ̃ Yesu yõ. À ń yah tɔkɔ nɛ mé gbɩ wɛ̃̀kɩ̀lɛ pè wɛ̃kɩ pè kɔ̃ pè pé minnɛ n pɩ Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ wɛ̃̀kɩ̀ yõ, pé gbõ̀ sàhnyĩnɔ mó nɛ mɛ tyɛ́-ńkɛ̃̂ min wɛ́nɔ́ tyɩ́ yõ. Liyel nɛ̂-á à náh mɩ̀nɩ̀nɛ n yo, ǹmɔ ǹ vyãhlɛ pè kɔ̃ kénɛ tyɛ́-ńkɛ̃̂ min tyɩ́ sɔkɔ kèkõyṍ mɔ́-ńkɛ̃̂ gbĩ́ dùkùlɛ. Tɛ́ wǎh ǹ vyãh kɔ̃ nɛ̂ tyɩ́ sɔkɔ, ké wɛ̃kɩ gbĩ́-á pɔ nɔ, à kè wɛ̃kɩ ǹ wɛy gbõ̀ yõ, tɛ́ ń kɔ̃ mé kélɛ n yo, ǹmɔ nɛ̂-á á pwáhnmɔ-òlɛ.
Titi, áwɔ nɛ̂-á ńmɔ pídĩ́ kègbɩlɛ ápi Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ sɔkɔ, áwɔ tyɩ́ ye mé n tɛkɩ n mɔ sɛ́bɛ́y mɛ̀nɛ. Mé kélɛ n yah n kɔ̃ ápi Sú Liyel ànɛ̂ ápi pwáhnmɔ-ò Yesu Krista tyɩ́ nɛ, pè yõ̀bènɔrɩ ànɛ̂ yèvɩnɩnɛ ǹ kɔ̃.
Tõ̀ nɛ̂-á dahbɩ Titi gbõ̀
Mé ye ǹ sah Krɛtɩ mara sɔkɔ nɛ, tyi tɛ́lɔ́ nónó-á wũ á sè pɩ n dal n mɔ, á mó yah tɛ̃́pú yísyɔ́ yah n sah n sah n kɔ̃ kwlo kwlo pól Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkìnɔ́ yõ sɔkɔ à yɩ̃nɛ máh sõ̀ kè yo sɔ̃́ á tyɩ́.
Kénɛ yah tɛ̃́pú pól yɩ̃nɛ pè nɛ n mɛ wɛ́nyo-ńsah kɛ̃́nɛ pé tyɩ́, ànɛ̂ pé nɛ n mɛ sê núkú núkú nátãmnɛ. Pé wɛ̃́npì mó nɛ n mɛ Yesu yõ sɛ̃́púlɛ, pè káh pɩ́-ńkɛ̃̂ tyilɛ n pɩ, pè káh pɩ nòhnɩ̀-ǹkɛ̃̂púlɛ. Yé náh wɛ di, Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkì kyɔ̀mɩ̀-ò yɩ̃nɛ à nɛ mɛ wɛ́nyo-ńsah kɛ̃́nɛ ǹ tyɩ́, wǎh sɔ̃́npɩ́lɛ pɩ Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkì tahrɩ kyɔ̀mɩ̀-òlɛ. À náh yɩ̃nɛ à pɩ wɛ̀ngbìl wɛ́kɩ́-òlɛ, ànɛ̂ fɔ̀kɔ̀nvyã̀hnɩ̀ névilɛ, ànɛ̂ sèwɔlɛ, ànɛ̂ mâl kɔ̃̀lɩ̀-òlɛ. Tɛ̃̀ káh nɛ yah n kɔ̃ pɩ́-ńsahlɛ kwâh nɛ́tɛ̃̂nɛ yĩ́nvǐ sɔkɔ. À yɩ̃nɛ à nɛ́pânnɛ n tɛ̃ plɛ, pèpɛy pɩ́nɔ́ tyɩ́ mó nɔ ǹ tyɩ́. À yɩ̃nɛ à pɩ yɩ̃ pɩ̃́-òlɛ, ànɛ̂ nɛ́gbɩ́lɛ, à mó nɛ mɛ yályál Liyel yah, ànɛ̂ gblɔ̌y tɛ̃́npnɛ̀-òlɛ. Wɛlɛ nónó-á yɩ̃nɛ sɛ̃́nɔ́lɛ sé yõ, à yɩ̃nɛ à sè koh n tɛ̃ n yĩn à yɩ̃nɛ kwɔ́nɔ́ nɛ̂-á à wɛ. Képah sɔkɔ, à kɩ tɛ̃ wɛ Liyel wɛynɛ névyelɛ n vi n mɔ, tɛ́ kɩ wɛ́nyo-ńsah tyɛ ǹ kɔ̃̀lɩ̀pu tyɩ́.
Liyel yĩn yõ mɩ̀nyobelɛ
10 Yé náh wɛ di, névye náhnáh mɛ pɩ gblɔ̌y tíkínmɔ-ńkɛ̃̂púlɛ, ànɛ̂ wɛ̀nfɩ̀ wɛ́kɩ́púlɛ, ànɛ̂ névye pílkípúlɛ. Tɛ́ pé kan ńtɛ̃ n wɛ Nsyifunɔ Yesu yõ sɛ̃́pú sɔkɔ. 11 Pè mɛ fɛ̃̀kɩ̀nɔ́lɛ n dahbɩ kétlo náhnáh sɔkɔ pé kwɔ́nɔ́ túkúnìnɛ kwâh wɛ yĩnnɛ yĩ́nvǐ sɔkɔ. Képah ye, pé vyɛ̃y yɩ̃nɛ tṹnɔ́lɛ. 12 Pé lékã́m névi yɔ́ lésõ nɛ ńkɛ̃́, mɩ̀nyobe, ànɛ̂ gbɛ̃́nképèl, ànɛ̂ gbãndal névye, ànɛ̂ yèwònpɩbɩ-á Krɛtɩ tãnnɛ. 13 Gbɩ ye à yo. Képah ye, wɛkɩ n yĩ́ĩ́ pé yõ, pè kɔ̃ pè Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ pèpɛy wɛ. 14 Pè káh pukubi mɔ Nsyifunɔ sèmìrn ànɛ̂ névye tyi kõ̀nsàhnɔ́ náh, nónó-á sè náh mɛ gbɩ wɛ̃̀kɩ̀ yõ. 15 Tyi pól mɛ yályál névye tyɩ́, nónó-á mɛ yályál Liyel yah. Ǹtɛ névye nónó-á mɛ sìlkìnɔ́lɛ Liyel yah, tɛ́ yahle sɛ̃́nɔ́lɛ ǹ yõ, tyi pól mɛ sìlkìnɔ́lɛ pépi tyɩ́. Yé náh wɛ di, pé sõnɔ ànɛ̂ pé lékã́m náh mɛ pallɛ. 16 Pě pé gblɔ̌ynɛ n pɩ Liyel pɩ̃́púlɛ. Ǹtɛ pé tyípɩ́nɩ̀ kélɛ n wɛ̃kɩ nɛ pè náh ǹnɛ pnɛ. Pè pɩ nɛ́túkúnì ànɛ̂ nikisekɔ́kɔ́ pɩ́púlɛ, pè náh tɔ̃ fɛ̃ tyípépɛ̌y pɩ.