1 CORINTHIANS
Lat Inan Paul.angan Ump Pam wanch Aak Corinth Punchan Al-Alantana
1
1-2 Ngan Sosthenes.angana, niliya ngurp ngamparama, lat inan umpan niiyant Christians.antan aak Corinth.angan wun-wunaniy. Nil God.angana ngayangan miꞌ, aꞌ kuch ngayang wik waaꞌ-waaꞌāng pam wanchantan Jesus.antamana. Niiyanganiy-a, an God.ang thaaꞌ-palath niiyang pam wanch nungantam yipam iiy-iiyāna, niiy yipam karpam iiy-iiyān nungantangan Jesus Christ.antangana, aꞌ woyan min nungantaman wak-wakāna. Puth niiyam thonakam yaꞌa, pam wanch wiy anangan thamp-a, aak nath-nathan wun-wuntan-a, Lord Jesus Christ.antan meeꞌan wuth-wuthanamantan nungantan, aꞌ mooman waaꞌ-waaꞌantan nunang. Niliy putha moom thanttam aꞌ puth moom ngamparam thampa. Ngamp yotamang karpam monkan-wak-wakanamp nunang. Ngay kaangk paththama pul God.angan minam anman piꞌ-piꞌowpul niiyang, aꞌ puth ngangk min anman yump-yumpowpul niiyang, pul God.angana piip ngamparamanga aꞌ putha Jesus Christ.anga moom piꞌan ngamparamangana.
Nil Jesus Christ.an Ngangk Minangam Iiy-Iiyan Niiyanta
Ngay maꞌ-yotam thankyou thaw-thawang piip God.antan niiyantamana, niiy puth Jesus Christ.an monkan-wak-wakaniy nunanga. Aꞌ ngay thankyou thawang nungant God.antana nil puth Jesus Christ.an ngangk minangam iiy-iiyan niiyantana; aꞌ maꞌ-yotam maꞌ-aath-aathan niiyang, aꞌ woyan min meen-meenathan niiyant, niiy yipam woyan nungantamana minam thiichāna aꞌ wik nungantamana waaꞌ-waaꞌān wiyantan thampa. Ngan kaꞌathamana wik Jesus Christ.antaman waaꞌan niiyanta, puth anpalan-a, niiyaniya ngangk theeꞌan nungant aꞌ ngan ngeey-ngeeyan niiyantamana niiy ngangk thayanam ngul monkan-wak-wakaniy nunang, Jesus.ana. Aꞌ nil God.angan yotam maꞌ-aath-aathan niiyang, work min theeꞌ-theeꞌan niiyant, niiy puth kuup-kuupaniy yippaka aak-aakanakaman nil Lord Jesus Christ.an palaman wampowa. Nil puth Jesus.angan aak-aakanakaman minam anman piꞌ-piꞌow niiyang, niiy yipam keꞌ-ngoongkam anman monkan-wak-wakān nunang. Yaa, ngulana, nil God.angan umangan than-thanathow niiyangan-a, nilan keꞌ kuchiy niiyang aak way aakanakan, yaꞌa. Niliya wik inangan kan-kanam piꞌ-piꞌowa, nil wik keꞌ pipiya, yaꞌa. Nilam puth kaꞌathaman thaaꞌ-palath ngampang nhengk nungantaman monkan-wak-wakāmp nunang, moom ngamparaman Jesus Christ.ana.
Ngamp Keꞌ Yaarkathwump Ngamparakamana
10 Niiyalang, ngurp ngatharam-ang, nil Christ.an kaangka ngay wik inangan thaaꞌ-thayanam thaw-thawāng niiyantana: ngampana keꞌ thonamang anman monkan-wak-wakāmp nunang, Jesus Christ.ana, kul keꞌ uw-uwāmp ngamparakamana, aꞌ keꞌ yaarkathwump ngamparakamana, yaꞌa, ngamp karpam anman iiy-iiyāmp aꞌ ngaantam-ngeey-ngeeyāmp thakan kuchekangana. 11 Ngay puth wik kan ngeeyang niiyantamana niiyan kul uw-uwaniy niiyantakamana. Pam wanch workan iiy-iiyantan Chloe.antan-a, than waaꞌin ngathar. 12 Niiy puth wik thon-thon ngul thaw-thawaniy ey? Niiy wiy anangan thaw-thawaniya, “Ngan Paul.an monkan-wak-wakanan nunang a!” Aꞌ niiy wiy anangan thaw-thawaniya, “Ngan Apollos.an monkan-wak-wakanan nunang a!” Aꞌ niiy wiyaniy thaw-thawaniya, “Ngan Peter.an monkan-wak-wakanan nunang a!” aꞌ puth niiy wiy anangan thaw-thawaniya, “Ngan Christ.an monkan-wak-wakanan nunang a!”
13 An yaꞌa! Niiy wik way thamp thaw-thawaniya! Niiy thawaniy Christ yot ngul ey? Yaꞌa, an Christ thonam anmana. Ngul ngay in Paul uthamang niiyant ey? yuk wuuyanangan ey? Yaꞌa! Than niiyangan kootra ngakangan kuungkina, niiy yipam ngayangan monkan-wak-wakān ey? Yaꞌa! Niiy Jesus Christ anman monkan-wak-wakān nunang a! 14 Ngay thankyou thawang nungant God.antan ngay puth keꞌam kootra ngakangan kuungkang niiyang — ngay pam kucham anman thonakam kuungkang pulang, Crispusa aꞌ Gaius, pulang anman. 15 Puth ngay nath kootra ngakangan kuungking niiyangana yot inanganwey-a, niiy nath ngaantam-ngeeyin ngay keꞌ moom ngamparam Jesus.an ey? niiy keꞌ-paal ngayangan monkan-wak-wakān ey? An yaꞌa! Christ anman ngaantam-ngeey-ngeeyān a! 16 Aꞌ than inangan thampa Stephanus.ana puth kampan nungantam anangan thampa ngay kootra ngakang kuungkang thananga. Aꞌ ngay keꞌ-ngul ngaantam-ngeeying ngay weeꞌ-weeꞌanangan natha kootra ngakangan kuungkang thanangan thampa. 17 Nil ngul Christ.angan kuch ngayang ey? ngay yipam pam wanch kuchek kuungkāng thanang ey? An yaꞌa! Nil ngayangan kucha ngayan yipam wik nungantaman waaꞌ-waaꞌāng niiyantana, niiy yipam Christ.an ngangkangam piꞌ-piꞌān nunang. Nil keꞌam kuch ngayang wik yipam waaꞌ-waaꞌāng keꞌ pam piꞌanang yimanangana. Niiy keꞌ ngaantam-ngeey-ngeeyān ngay keꞌ pam kuchek min yimananganiya iiy-iiyanga, an yaꞌa, ngay thonakam wik nungantam anan waaꞌ-waaꞌāng niiyantana. Ngay nath keꞌ pam piꞌanang yimanangan wik waaꞌ-waaꞌing niiyantwey-a, niiyan puth wik ngatharamana keꞌ ngaantam-ngeey-ngeeyin, ngayan wik waaꞌ-waaꞌang niiyant Christ.antamana. Niiy nath ngaantam-ngeeyina nil Christ.an keꞌ micha pongama! aꞌ puth aak-yaꞌang thakan uthama. An yaꞌa! Nil piꞌan paththama, aꞌ nil utham yipam way ngamparam anpalana nil kaaꞌ-piichanathow ngampang!
Nil Christ.an Yuk Wuuyanangan Utham-a, An Nil Meenathan Ngampar Nil God.an Kan-Kanam Piꞌan aꞌ Thayan Paththam, aꞌ Kuchek Waap Min Paththam.
18 Pam wanch wiy anangana God.antan man-mangkam theeꞌantan nungant, than woyan way wak-wakantan aak way aakanakan woyan wunana. Than kanam ngeeyin nil Jesus.an yuk wuuyanangan utham pam wanchanta, puth thananiya thaanchalathin, ngaantam-ngeeyina keꞌ wik waya. Puth than wiy anangana, epa woyan min anan God.antaman wak-wakantana, aak nungantamakan woyan wun-wunana. Thanan thaw-thawantana, “Wik anangan nil Christ.an yuk wuuyanangan utham ngamparana, an wik mina, ngamp kaangka ngeey-ngeeyāmpa. Puth inpalana ngamp meeꞌmiy ngula nil piip God.ana piꞌan paththama ngampangan kaaꞌ-piichanathana.” 19 Lat ngench thayanangan wik God.antam inangan waaꞌa:
“Pam wanch wiy anangan keꞌ kuchek min ngaantam-ngeeyantan thanttakamana,
puth ngayaniya ngul meenathāng thant than kuchek waap min yaꞌa,
puth thananiya yaan aak-yaꞌang muukamathwuntan thanttakamana.”
20 Than pam wanch weeꞌ-weeꞌanangan kuchek waap min iiy-iiyantan a? An yaꞌ paththam a! Than pam wanch weeꞌ-weeꞌanangan wik thayan anangan minaman thiichantan a? An yaꞌa! Than weeꞌ-weeꞌanangana aak inganiy wikan kuchek waap minangam waaꞌ-waaꞌantan aꞌ putha koochanathantan thakan a? An yaꞌ paththama! Nil puth God.angan kan meenath pam wanch anangan kuchek waap min than yaꞌana!
21 Pam wanch wiyangan ngaantam-ngeeyantan thanttakaman than kuchek waap min iiy-iiyantan, keꞌ-paal than min-minam paththam God.an thiichantan aꞌ min-minam paththam ngaantam-ngeeyantan nunang. Puth an yaꞌa, nil God.aniy thawa thananiya keꞌam min-minam thiichantan nunang yimanangana, kuchek waap thanttam anpalan yaꞌa. Nilam thonakam kuchek waap min-minam paththam iiy-iiyan. Wik Christ.antam ngampan waaꞌ-waaꞌanamp-a, thananiya ngaantam-ngeeyantan, “In wik waya, ngan keꞌ ngeey-ngeeyāna.” Puth nil God.ana thaw nilan kaaꞌ-piichanathow ngampang pam wanch anangan wik nungantam anangan ngangkangam piꞌ-piꞌanampana. 22 Than pam wanch Jews anangan kaangk nil God.angan work piꞌ-piꞌanam anangan meen-meenathow thanta. Than thawantan than keꞌan thathiythanan-a, an than ngangk keꞌ theeꞌiythan nungant God.antan, yaꞌa. Than Greeks anangan kaangk pam wanch anangan ngeey-ngeeyayn thanang wik piꞌ-piꞌanam thaw-thawayn ulp-ulpanangana, than puth ngaantam-ngeeyantan keꞌ wik God.antaman an waya. 23 Puth ngananiya Christ.an waaꞌ-waaꞌanan niiyant, nilan yuk wuuyanangan utham ngamparaniya — than puth Jews yaꞌ al-alangan wik inangan ngaantam-ngeeyantan keꞌ wik waya; aꞌ than Jews al-alangan man-ngeeyin nunang nil puk nhengk God.antamana, puth nilan yuk wuuyanangan uthama, keꞌ pam way yimanangan uthama. 24 Puth pam wanch wiy anangan epa, Jews-a, putha Jews yaꞌ anangan nil God.angan ump thanang nungant wampayna, aꞌ than wik nungantaman ngeey-ngeeyina, aꞌ monkan-wak-wakin nunang. Than ep ngaantam-ngeeyantan nil Christ.an yuk wuuyanangan utham-a, an nil meenath ngampar nil God.an kan-kanam pam piꞌan, thayan paththama, nil ngampangan kaaꞌ-piichanatha way ngamparam anpalana, aꞌ nil kan-kanaman kuchek waap min paththam. 25 Pam wanch wiy al-alangan ngaantam-ngeey-ngeeyantan keꞌ God.an kuchek waap chil min iiy-iiyan — an yaꞌa, nil ep-paththama kuchek waap min-minam paththama, nil keꞌ ngamp yimanangan yaꞌa, nil ep kootra waap min paththam iiy-iiyan, an nil-nil, piꞌana, way min maꞌmangkam nilam yump, ngampang thamp nilam yump. Aꞌ wiy al-alangan ngaantam-ngeeyantana keꞌ nil chil piꞌana, an yaꞌa, nil epa wuut piꞌan paththam, nil keꞌ wiy yimanangan yaꞌa.
26 Ngurp ngatharam-ang, nil God.angan kan ump niiyang niiy yipam pam wanch nungantam ngul iiy-iiyāna. Puth niiy ngaantam-ngeey-ngeeyān niiyantakamana: niiy koꞌalam thonakam kuchek waap min iiy-iiyaniy meeꞌ pam wanch wiyantangana; niiy koꞌalam thonakam pam piꞌana, aꞌ putha niiy koꞌalam nath moom piꞌan thakan iiy-iiyaniy. 27 Puth nungkway niiy kuchek waap min yaꞌ meeꞌ wiyantangan-a, nil God.angan miꞌ niiyangweya niiy yipam pam wanch nungantam ngul iiy-iiyāna, nil yipam ngul-nyaaꞌ yumpow thanang than anangana keꞌ kuchek waap minan ngaantam-ngeey-ngeeyantan thanttakamana. Aꞌ nil miꞌ niiyangweya niiy wiy anangan pam piꞌan puth yaꞌa, than pam piꞌan anangan yipama ngul-nyaaꞌ weenayna, than anangan piꞌanan waaꞌ-waaꞌwuntana. 28 Aꞌ nil miꞌ niiyang niiy wiy anangan pam wanch kaangk-keꞌanangana, niiy pam wanch many iiy-iiyaniy meeꞌ wiyantangan, thanan kaangk waaꞌ-waaꞌayn niiyang keꞌ niiy kuchek waap keꞌanang yimanangan iiy-iiyaniy. Puth nil miꞌ niiyang yipam meenathow thant moom piꞌan al-alantana woyan thanttamana an min yaꞌ meeꞌ nungantangana, an way paththama. 29 Puth ngamp pam wanch piꞌan keꞌ waaꞌ-waaꞌwimp meeꞌ God.antangana, an yaꞌa, ngamp ulp-ulpanang keꞌ meek yimanangan keꞌ iiyāmp, yaꞌa. 30 Puth niiyanganiy-a, nil God.angana kaaꞌ-piichanath niiyang, karpath niiyang nungantang Jesus Christ.antanga, aꞌ nil Jesus.angan kuchek min yump-yumpow ngampang ngampan yipam min-min thiichāmp nunang God.ana. Nil Jesus.ana thaaꞌ-pant thaw-thawan God.antan ngamparamana ngamp wayan yump-yumpampa nil keꞌ-ngul yipam ngaantam-ngeey-ngeeyowa, nil yipam maꞌ-aath-aathow ngampang woyan nungantaman wak-wakāmpa ngamp puth pam wanch nungantama iiy-iiyanampweya. 31 Ngay nanpalan wik inangan waaꞌ-waaꞌāng niiyant than keenkanaman umpin lat ngench thayanangana, “Ngamp pam wanch ulp-ulpanang keꞌ iiy-iiyāmp aꞌ putha piꞌan keꞌ waaꞌ-waaꞌwimp ngamparakaman yaꞌa, ngampiya Lord anman thonakam pam piꞌanan waaꞌ-waaꞌāmp nunanga!”