4
Niiy Woyan Wayan Wantāna, Aꞌ Min Iiy-Iiyān Meeꞌ God.antang
Than way iiy-iiyin Christ.antan, aꞌ mulathin nunang. Yaa.wey, niiy anman ngaantam-ngeey-ngeeyān nunang Christ.an than want-wanttakan iiy-iiyin nungant, anpalana, niiy ngangk thay-thayanathwun niiyantakam. Than nath kaangk keꞌan niiyantamanwey-a, way yump-yumpayn niiyant Christians al-alantanwey-a, an kana, niiy ngangk thayanam iiy-iiyān niiy yipam way keꞌ iiy-iiyān. Niiy yippak aak ingan wun-wunaniy-a, woyan wayan wantāna, aꞌ min anman iiy-iiyān meeꞌ God.antangana. Kaꞌathamaniya niiy way iiy-iiyan keꞌ pam wanch anangan than keꞌan meeꞌmiy God.an yaꞌa, way al-alangan ngangk mungk-mungk niiyang, niiy maarich keeꞌ-keeꞌan aꞌ ngak way mungkan wun-wunan aꞌ way anman iiy-iiyan, niiy pek-pekwun, aꞌ wik way thak thaw-thawan, aꞌ puth yuk ngeen-wiy anangan thaaꞌ-kuump-kuumpan thanang aꞌ monkan-wak-wakan thanang, puth than God yaꞌa. Puth niiya woyan wayana keꞌ-ngul wak-wakaniy, an yaꞌ-ngul! Than pam wanch way anangan puth meeꞌ ikin ngul puth niiy keꞌ-ngul ngotan ngoonch-ngoonchaniy thanttang, aꞌ than thaaꞌ-thengk-thengkathantan niiyang. Ngul-ngulaniya, than ngul umang than-thanayn God.antangana aꞌ nilaniya mep-mepow thanang aꞌ waaꞌ-waaꞌow thant way thanan yump-yumpin. Aakan thinth kan wamp-wampana nil wampathow ngampang court nungantamakan, pam wanch in-inman wun-wunanamp aꞌ putha than aak keenkanaman uth-uthamin. Nil puth Christ.angan wik minan kan waaꞌ-waaꞌ thant than kaꞌathaman uth-uthaminana. Nungkway than mul wun-wunin way thanttam anpalan-a, keꞌ pam wanch yotan uth-uthamantanan-a, nil Christ.angan wik min waaꞌ-waaꞌ thant, nhinthan-maany thanttaman yipam ngulakam wun-wunayn keꞌ God.an yimanangan man-yetham wun-wunow aak umpuyama.
Aak inan kan thinth ngul wamp-wampan aak inan kan-ngulan minchow. Niiyan puth kuchek minangam ngul iiy-iiyāna, keꞌ weenthamāna, niiy yipam minam meeꞌ-wuth-wuthanamān piip God.antan. Aꞌ puth inan thamp min niiyanta: niiy kaangk anman wun-wunān wiyantana, wiy anangan maꞌ-aath-aathān thanang, niiy keꞌ eench-eenchāna, niiy minam piꞌ-piꞌān thanangwey. Puth ngamp nath kan-kanaman kaangk wun-wunimp thant wiyantwey-a, ngampan puth keꞌ-ngul ngaantam-ngeey-ngeeyanamp than wayan yump-yumpantan ngamparana, an kan-ngul kon-ngathow ngampanga. Aꞌ niiy ngangk minangam piꞌ-piꞌān thanang wiy anangan aak niiyantamangana, may aꞌ yuk way min thakan theeꞌ-theeꞌān thant. Niiy keꞌ eenchān thanttama, min-min piꞌ-piꞌān thanangweya.
10 Nil puth Ngeen-Wiy Min God.antam alangan maꞌ-aath-aathan ngampangan ngamp yipam wiy anangan maꞌ-aath-aathāmp thanang. Nil work theeꞌan ngampar thon-thonantan — work wiyana nil pam wanch wiyant theeꞌan puth work wiy anangan thant theeꞌan pam wanch wiy al-alantan. Niiy workan iiy-iiyaniy-a, niiy niiyantakaman keꞌ ngaantam-ngeey-ngeeyāna, niiy wiy anangan maꞌ-aath-aathān thanang, aꞌ niiy work niiyantaman minam paththam iiy-iiyān puth work inangana nil God.ang theeꞌ-theeꞌan niiyant. 11 Niiy Christians wiy al-alangan wik God.antaman waaꞌ-waaꞌaniya, an work niiyantam, yaa, niiy kuchek niiyantam anpalana keꞌ wik thaw-thawāna puth wik God.antam anman waaꞌ-waaꞌāna. Niiy wiyangan minam piꞌ-piꞌaniy thanang pam wanch wiy anangan, an work niiyantam. Yaa, niiy God.ant thawān maꞌ-aath-aathow niiyang, nil thayan paththama, ngamp yaꞌa. Niiy nath work minaman iiy-iiyin God.antan-a, than pam wanchangan piip God.an thaaꞌ-kuump-kuumpayn nunang puth inpalana niiy Christ.an monkan-wak-wakaniy nunang. Ngampan yimanangan God.an thaaꞌ-kuump-kuumpāmpana, puth nilam anman thonam moom piꞌan paththama. Yey, kan-kanama.
Aak Wayan Wampow Niiyant-a, Niiy Ngangk Minangam Anman Iiy-Iiyāna
12 Niiyalang, ngurp ngatharam-ang, aak wayan wampow niiyant-a, niiy inan ngaantam-ngeey-ngeeyān: nil God.angan thath-thathan ngampang ngamp nath nunang anman monkan-wak-wakanamp, nath yaꞌa. Aak wayan wampow niiyantan-a, niiyan wik yimanangan keꞌ thawān ngangk ikanamana, “In way ngeen wampan ngathara?” Yaꞌa, niiy ngangk minangam anman iiy-iiyāna. 13 Aak way nathan wampow niiyantan-a, keꞌ aak way nungantan wamp Christ.antan-a, niiy ngangk min iiy-iiyāna keꞌ nil Christ.an ngangk minangam iiy-iiy. Puth ngulana, nil palam wampow, aꞌ meenathow nungamang nil moom piꞌan paththama. Aak an-aniyangana niiyaniy-a, ngangk min paththam iiy-iiyāna. 14 Aꞌ inan thampa: than wiyangan nath thaaꞌ-thengk-thengkathayn niiyangan-a, puth inpalan niiyan-a, Jesus Christ.an monkan-wak-wakaniy nunang-a, inan puth meenathan nil Ngeen-Wiy Min God.antaman ngangk niiyantangan wun-wunan. Nil min aꞌ piꞌan paththama. Puth niiyana ngangk min anman iiy-iiyāna. 15 Niiy way nath yump-yumpinan-a, thanan way yump-yumpayn niiyantana. Puth niiyana wayan keꞌ yump-yumpāna. Niiy pam wanch keꞌ mul-mulathāna, maꞌ-kuchan keꞌ iiy-iiyāna, aꞌ putha niiy kul-weenthana keꞌ iiy-iiyān. 16 Puth than nath way iiy-iiyiythan niiyantanwey-a, niiy puth Christians iiy-iiyaniy-a, niiyana keꞌ nyaaꞌ-nyaaꞌan iiy-iiyān thanttamana, niiy thankyou thaw-thawān God.antan niiy puth pam wanch nungantam iiy-iiyaniya.
17 Aakan kan wampan nungant God.antan pam wanch yotaman umang thanathow thanang puth wayan yump-yumpin. Aꞌ nil kaꞌathamana pam wanch nungantam anangan umang thanathow thanang, aꞌ pam wanch wiy anangan-a, koy-koyyuw umangan than-thanathow thanang. Than pam wanch God.antam yaꞌana, nilan wayathow thanang way thanttam anpalan thanan yump-yumpin. 18 Wik lat ngench thayanangana inan thawa:
“An thayan paththam pam wanch min al-alantan weentayn God.antan aꞌ aak iikanak kenyan iiyayna.
Puth pam wanch way anangan than keꞌan kaangk God.ana, than aak wanttinak iiyayna?
Nil puth God.angana kuchow thanang aak way aakanakan,
aak anganiy-a, thanwey thaaꞌ-eench-eenchayna.”
19 Than ngamparan natha way yumpiythan puth ngamp Christians iiy-iiyanamp. Wiyiya nil God.an thaaꞌ-pant keꞌ thawan ngamparamana, nil puth meeꞌmiy an min ngampar ngangk thay-thayanathow ngampang. Yaa, ngampiya maꞌ nungantang angman wantwumpa, nil puth yump ngampang aꞌ ngangk ngamparam minam ngul piꞌ-piꞌan. Nil keꞌ muuk-muukamathiy ngampanga, nil kan-kanam paththam minam ngul piꞌ-piꞌow ngampang keꞌ nilaman thaw.