ACTS
Lat Thonangan Inan Luke.angan Ump
1
Ayyang, ngurp ngatharam Theophilus-ang, ngay lat kaꞌathaman umpangan-a, aniya Jesus.an waaꞌ-waaꞌangana nil pam wanttakan iiy-iiy aak ingana aꞌ thaaꞌ-aath-aath pam wanch anangan thampa, aakiy-a, an-aniyangana nil kan-ngulan work iiy-iiy-a, aak-aakanakamana nil God.angan kan-ngulan koyam matathowan keny aak nungantamakana. Nil God.angan keꞌaman yippak kenyan matath nunang Jesus.an koyam aak nungantamakan-a, nil Ngeen-Wiy Min nungantamangan thayanath nunang wikan thawow thant ngurp nungantam al-alantan nilan miꞌ thanang wik nungantaman puy-puyam waaꞌ-waaꞌayn pam wanch wiyantan. Nil Jesus koyam kanaman ek mulaman-a, nil wamp-wamp ngurp nungantam al-alantanwey kinchiya forty.akama thanan yipam thathayn nunang aꞌ meeꞌmiy ngul weenayna nil man-yetham ngul iiy-iiyan. Nil maꞌ-yotam wamp-wamp thantan aꞌ may mungk-mungk thanttanganiya puth wik thak thaw-thaw thantaniy, thanan yipam ngangkangam piꞌ-piꞌayn nunangana nil kan-kanam paththam man-yetham ngula. Than thath-thathin nunanga, puth-a, nil thaaꞌ-aath-aath thananga, aꞌ puth-a, nilan waaꞌ-waaꞌ thant anana aakan ngul wampan nil piip God.angan ngul maꞌ nungantangan piꞌ-piꞌow pam wanchaniya. Than karpaman yalmathwin ngurp nungantam ananganiy-a, nilan-a, wik inan thaw thantana, “Niiy keꞌ wantān aak Jerusalem.ana, aꞌ kuup-kuupān thonakam, niiyiya aak thonamang angman. Ngay kan waaꞌang niiyant kaꞌathangamana nungantam Ngeen-Wiy God.antam alantaman nilan wampowa, piip ngatharamangan kuchow nunang niiyantan yaam keꞌanam, nilaman kaaꞌngak. Niiy kuupān nungant. Nil John.angan ngakangan kuungk niiyang, puth yaam keꞌanaman-a, nil God.angan ngula kuungkow niiyang, ngakangan yaꞌa, puth Ngeen-Wiy Min nungantam anana ngul ukow niiyant, ngangkangan ngul wun-wunow niiyantang,” nil Jesus.an wik yimanangan thaw thantaniya.
Nil God.angan Jesus Keny Matath Nunang
Than yippak Jesus.antang karpaman iiy-iiyinan-a, than ngurp min nungantam anangan engkin nungant, “Lord-ang, nint aak yim-yimanangan aak ngamparaman palam keꞌ piiyin thanang ey? ngampan yipam aak ngamparam inan piꞌ-piꞌāmp, pam wiyangan aak ngamparam keꞌ yipam maayayna!” Nil Jesus.an thaw ngul thant, “Wik in niiyant yaꞌa! In piip God.anta, wik nung-nunganta. Nilaman ngul ngaantam-ngeeyow aak anan aak ngeenan wampow. Aniy-a, maꞌ nungantang aakaniy waaꞌow. Puth inan ngeeyāna, nil Ngeen-Wiy Min God.antaman ngul wampow niiyant ngangk thayanathow niiyang paththama, aꞌ niiy ngulan ngayangan waaꞌān pam wanchantana thant al-alantan aak Jerusalem.angan wuntan, puth Judea.angan wuntan, puth Samaria.angan wuntan, aꞌ puy-puyan wuntan aak umyompanaman, niiy ngulan ngayangan waaꞌ-waaꞌān thant, maꞌmangkamant, puth Ngeen-Wiy God.antamang ngul ngangk thayanathow niiyang.”
Nil Jesus.an wik yimanangan kanan thaw-a, nil God.angan aakaman keny ngul matathan. Thananiya thath-thathin nunang keny mat-mat ngul, aꞌ yuwangan kan-ngul ngath-ngathan aꞌ ngurpam ngul yaꞌam thanttamana. 10 Than um kenyan yaam yippak thath-thathin-a, yaam keꞌanaman-a, pam kucham wamppul thant, kulich pachangama, thintham than-thanpul, 11 aꞌ thawpul thant, “Niiyalang, niiy pam Galilee.aman wampan-a, niiy ngeenak inan than-thananiy, um kenyan yaam thath-thathaniy e? Puth wik in ngeeyiy a! nil Jesus anman nyiingkan mat kenyan-a, nil ngul palaman wampow keꞌ niiy nyiingkan thathan nunang kenyan yuwangan mat, nilana yimanangan palaman ngul wampow, yuwanganiya.”
Than Matthias.an Miꞌin Aak Judas.antaman Iiyow
12 Anpalaniya, than ngurp min nungantam anangana koyam iiyin ngul aak Jerusalem.akana; than um kuuw ngul iiyin yoyk Olives anpalan iiyin Jerusalem.akan, aak kech keꞌanama, aak thinthwey, keꞌ kilometre thonam anman. 13 Than aak Jerusalem.angan ngoonchin aꞌ aawuch thanttamakan wampin aꞌ thanan keny ngul matin; than pam inangana, Peter-a, puth John, James-a, puth Andrew, Philip-a, puth Thomas, Bartholomew-a, puth Matthew, aꞌ James nhengk Alpheus.antaman, aꞌ Simon the Zealot.ana (yimanangan waaꞌantan nunang puth nilan kaangk keꞌ wiyangan aak nungantaman piꞌayn) aꞌ Judas nhengk James.antaman. 14 Than monkan thonamang iiyin, maꞌ-yotam yal-yalmathwin meeꞌ-wuthanamanakan, putha Marya kaath-kunch Jesus.antamana aꞌ kuunch nungantam anangan thampa yalmathwin. Puth wanch koꞌalam thama thanttanganiy iiy-iiyin.
15 Kinch koꞌalam ngulan want-a, than Christians yot anangan yalmathwin wik thawanakan, pam wanch one hundred and twenty anangana. Aꞌ nil Peter.an ek ngul, wik inangan thaw thant, 16-20 “Niiyalang, kampan ngatharam-ang, niiy wik God.antam meeꞌmiy aa! wik anman nil David.angan keenkanaman waaꞌ pam way alantam Judas.antaman. Nil Ngeen-Wiy Min God.antamangan waaꞌ nungant, puth nil David.angan wik inanganiy lat Psalms.angan ump:
‘Aawuch nungantamana yaꞌ-yaꞌam mak wunow,
pam wanch wiy anangan angman keꞌ wuniythan yaꞌa.’
In thampan ump, Judas.an waaꞌ nunang,
‘Pam thonangan work nungantaman iiyow ngula.’
Wik inangan-a, nil piip God.an thaw ngeenan wampowa, puth wik ananganiy-a, an kan-kanam paththam ngul wampina. Pam nil ilangan Judas.anganiya meeꞌ-wich thanang pam wiy anangan, than yipam mamayn nunang, Jesus.an. Nil keenkan ep ngamparangan iiy-iiy, nil puth God.angan miꞌ nunang pam nungantakan, yipam work nungantan iiyow. Nilwey Judas.anganiy aak many pungkalangan piiy nungantakamanweya; wukal nilan theetath Jesus.ana, yaa, wukal alangaman piiy. Puth nil Judas.ana aak angman um pekangk keeka aak nilaman piiy, aꞌ kemp nungantaman yaꞌ pich, aꞌ thip puk thampang pentin nungantam anpal pekan. Yaa, than pam wanch aak Jerusalem.angan wuntan-a, than wik way Judas.antaman ngeeyin, than aak many namp inana waaꞌin, ‘Akeldama’, aak many pungkalangan nilaman wukalangan piiy, puth wik ngamparamaniy waaꞌanamp ‘Aak Chaaparthiya.’
21-22 “Yaa, ngamp pam thonangan ngul uwāmp work nungantaman yipam iiyow; aꞌ wik min Lord Jesus.antam yipam waaꞌow mulaman ek. Puth nil pam ananiy-a, ngurp ngamparam miꞌāmpana nil ngamparang nathpalman iiy-iiy Jesus.antangan, aak nathpalman nil Jesus ngamparangan iiy-iiy-a, aꞌ puth nil John.angan kootra thakan kuungk-kuungk thanang pam wanch anangan, aak-aakanakaman nil Jesus mul ngulan wun, aꞌ koyam ngulan keny mat aak nungantamakana.” Nil Peter.ana yimanangan thaw thant.
23 Yaa, than pam yot al-alangan pam kucham inangan namp wichin pulang, Josepha aꞌ putha Matthias. Nil Joseph.ana namp inan waaꞌin nunang Barsabbas puth namp thonan Justus waaꞌin nunang. 24 Amanamaniya, than yot anangan meeꞌ-wuthanamin, aꞌ wik inangan thawin, “Lord-ang, nintan meeꞌmiy nganang yot inangan ngan want-wanttakan ngaantam-ngeeyanana, ngangkangan piꞌ-piꞌanan. Nint meenathān ngant pam kucham inangan pula 25 nil pam want-wanttin nintan miꞌan nganttangan iiyow, wikan waaꞌ-waaꞌow pam wanch wiyantan. Puth nil Judas.angan work inan wanta, aꞌ aak way aakanakan kan-ngul iiy.” 26 Than kanan meeꞌ-wuthanamin-a, than namp kucham anangan latang umpin, aꞌ thonam anman maayin ngul — than yimanang miꞌin nil pam weeꞌan iiyow thanttangan. Than namp Matthias.an maayina, aꞌ nil thanttang pam eleven al-alantangan ngul iiy-iiy.