6
Ngamp Maꞌ-Aath-Aathāmp Thon-Thonana
Ngurp ngatharam niiyalang, niiy weeꞌ-weeꞌanangana wik nungantaman ngeeyaniy Ngeen-Wiy Min God.antam alantaman-a, niiyiya thawān thant pam wanchantan than weeꞌ-weeꞌanangan wayan yumpantan. Maꞌ-aathān thanang than thampan yipam wik ngeeyayn nunang Ngeen-Wiy Min anana, puth niiyiya ngangk minangam wik itangam thaw-thawān thant. Aꞌ putha niiyiya meeꞌ weꞌ-weꞌar iiy-iiyān, aak min-min thathāna, puth niiy thampana way ngul yumpana. Nil weeꞌ-nathwey ngangk way-wayam paththam iiy-iiyiy-a, yaꞌamiy-a, natha oony way Satan alangan thaach-thaachiy nunangwey way yumpanakan-a, yaa, niiyiya pam wanch anangan maꞌ-aathān thanang min yumpanakana aꞌ putha ngangk thayanathān thanang ngangk wayan wuntan. Puth aak yimanangan wunan wik thayan Christ.antaman ngeeyāmpa! Nil weeꞌwey thawiy puth ngaantam-ngeeyiy thamp nil piꞌana, an yaꞌa nil many iiy-iiyan meeꞌ God.antangan, an nil yaan ulpathan nungamang keꞌ nil piꞌanan, an yaꞌ. Ngamp maꞌmangkamangan thathāmp ngamparakamanwey ngamp pok-pokkapang ngeenan yumpanampa. Ngampwey nath min yumpimp-a, anpalaniya ngamp ngangk min ngul iiy-iiyimp. Ngamp keꞌ thath-thathāmp wiy ananganwey aꞌ ulp-ulpanangan keꞌ thawāmp ngul, “Ngay ep mina.” An puth ngamp min yaꞌa. Ngamp kaꞌathamana ngamparakam thathāmpweya ngamp nath min anman yumpanampa nath yaꞌ way anman yumpanamp, pam wanch wiy ananganweya keꞌ thathāmp thanang than ngeenan yumpantan, ngamp ngamparakam thonakam thathāmp.
Ngampiya way min anangan theeꞌāmp thanta al-alantan thanan thaaꞌ-aathantan ngampangan wik God.antamana.
Nil weeꞌ-nath thawiya, “Nil God.an keꞌ meeꞌmiy yaꞌa ngatharamana ngay ngeenan yump-yumpanga, ngay muukamathang nunang God.ana,” an nil wik uuy-uuyaman nungantakamweya. An nil keꞌ muukamathiy nunang God.an, yaꞌa. Yaꞌ paththam. Ngamp God.an keꞌ muukamathimpa, aꞌ keꞌ thaaꞌ-thengkathimp nunang, yaꞌa. Nil weeꞌangweya wayan yump-yumpan-a, ngul-ngulana an aak way ngul wampow nungantan. Nil God.angan um nungantang thanathowana aꞌ way yumpow nungant ngul. Niiy nath niiyantakam anman ngaantam-ngeey-ngeeyaniy way yaam yump-yumpān-a, an niiy ngul uthamana. Puth niiyiya Ngeen-Wiy Min God.antaman wik ngeeyin nungantamanwey-a, aꞌ min anman yump-yumpin-a, niliya maꞌ-aath-aathow niiyang aꞌ kalow niiyang ngul ngangk aak umpuyam wun-wunān aak nungantang God.antangana. Yaa, niiyiya keꞌ eenchāna minan yumpaniya. In ngeeyiya, niiy woyan minana keꞌ wantāna. Niiy kan meeꞌmiya niiy min anman yump-yumpinan-a, ngul-ngulana niiyiya aak umpuyam wunān nungantang piip God.antanga. 10 Yaa, niiyana min anman iiy-iiyāna pam wanch thon-thonantanweya aꞌ puth niiy min iiyān paththam thant pam wanch God.antam al-alantanwey.
Wik Inangan Min Paththama Ngeeyāmpa!
11 Ngay maꞌ ngatharamang wik koꞌalam inangan ump-umpanga, lat inan thathāna piꞌ-piꞌanam umpanga. 12 Than pam wanch al-alanganweya than kaangk yaan thaachiythan niiyang yipam wik thayan Jews al-alantamanwey ngeeyān thanan puth ulp-ulpanang iiy-iiyantan, thanan kaangk pam wanch wiy al-alangan keꞌ min waaꞌayn thanang, puth yaꞌa. An puth thananiy waaꞌantan keꞌ than Christ.an kan-kanam ngaantam-ngeeyantan nunang nilan utham yipam thanangan kaaꞌ-piichanathow, puth thananiya wik thon thamp thaaꞌ-aathantan thanang puth thananiya winynyang moꞌantan Jews al-alantamana than keꞌan ngangkangan piꞌ-piꞌantan nunang Christ.ana. Puth thanan winynyang moꞌantan than nath piikiythana thanang. 13 Than nathwey thaachiythan niiyang wik thayan Jews al-alantaman erkam yipam ngeeyāna aꞌ eeꞌ thawān yipam wiyangan peꞌan umpayn niiyantaman ngeen-wiyana, aꞌ thananiya wik piꞌan ngul thawayn aꞌ ulpayna, “Thathiya, an ngamp pam piꞌ-piꞌanama! Ngamp puth anangan thaachamp thanang Jews yaꞌ anangan, thana wik thayan ngamparaman ngeeyina!” Puth than thampana keꞌam wik thayan maꞌmangkaman minam ngeeyin yaꞌa. 14 Puth ngayiya ep-paththama, ngay wik piꞌanam thawang ulpanang thampa, ngeenam puthe? alantaman thonamantam thonakam Lord Jesus Christ.antam nilan utham yuk wuuyanangan ngayangan kaaꞌ-piichanatha. An keꞌ ngay thamp uthamangan nungantangan yuk wuuyanangan puth anpalana way min aak inana ngay yuk piꞌan min-minam paththam keꞌam ngangkang piꞌ-piꞌang thanang, yaꞌ, an yaꞌ-ngul, Jesus Christ.ana ngay ep ngangkangam piꞌ-piꞌang. 15 Nungkway ngeen-wiy peꞌan keꞌ umpin niiyang-a, nath yaꞌwey-a, kan umpin niiyang-a, an kana, an keꞌ-ngul ngaantam-ngeeyanaka. Inan ep-paththama niiy wik ngeeyān nunang Ngeen-Wiy Min God.antamana. An nilaniya thayan paththam yumpow niiyang niiy yipam pam wanch puk nyiingkanam iiy-iiyāna. 16 Niiywey wik ngeeyin Ngeen-Wiy God.antam alantaman-a, puth niiyaniya kan-kanam pam wanch piip God.antam iiy-iiyin. Ngay kaangk God.angan ngangk enyanam piꞌow niiyang aꞌ putha min iiyow thamp pam wanch puk manyiy maꞌmangkamantana than kan-kanaman monkan-wakantan nunang God.ana.
17 Ngay wik inangan wantang niiyantweya: puth niiyana keꞌ wayamān ngul ngatharaniya. Ngay inaniy iiy-iiyanga pam God.antama, ngayana kemp kompan thamp, il-ilangan meenathananya ngay pam God.antam than puth anpalan piikin ngayang ngay wik God.antaman waaꞌ-waaꞌang.
18 Ngurp ngatharam niiyalang, ngay kaangk Lord Jesus Christ.angan ngangk minangam iiy-iiyow niiyant yotamant, yey, kan-kanama.
Anman kan,
Paul