2
Nil Jesus.angan Pam Alpanan Miyalath Nunang
Nil Jesus.an maꞌ-koꞌalam paanth aak enyanangan, aꞌ koyam ngul wamp aak Capernaum.ak. Than pam wanch al-alangan thathin nunang wampan-a, wik thooꞌ weꞌarathin thanttakam. Anpalan-a, pam wanch yot wampin nungant aawuchang nilan wun. Yot anangan aawuchang ngoonchin, aakana thupam ngath ngul. Nil yoonan yim-yimanang yot anangan than-thanin thaaꞌ aawuchang angan. Aꞌ nil Jesus.angan wik minan waaꞌ thant. An-aniyangan-a, pam koꞌalamang pam kunpwey wampathin, nil pam alpanan pengkarang wun-wunwey, makar yaꞌ yalamant, keꞌ-paal nilan keꞌam iiy-iiy. Than keꞌ pek kaliythan nunang Jesus.antan-a, puth yaꞌa, puth aak thaaꞌ-thupam ngath, pam wanch yota! Than wanttak ngoonchathiythan nungant Jesus.antana? Aꞌ puth than aawuch keny matathin nunang roofak, aꞌ roof wiyan thapathin pal kenyan nil Jesus.an than-than. Kanan thapathin-a, than pam alpanan pengkarang ukathin nunang Jesus.antan. Nil Jesus.angan thath nunang-a, nil kan meeꞌmiy thanang pam koꞌalam ananganiya kan-kanam paththam minam ngaantam-ngeeyin nunang nil ngul miyalathow nunang pam alpanan, aꞌ nil thaw pam alpan alantan, “Ayyang, nhengk ngatharam-ang, way nintan yump-yumpan-a, an yaꞌ-ngula, ngay keꞌ-ngul ngaantam-ngeeyānga, yaꞌa!”
Than pam piꞌ-piꞌanam wiy anangan wik thayan thaaꞌan-aath-aathin thanangan-a, angman nyiin-nyiinin, thanan ngaantam-ngeeyin thanttakaman, “Nil inan Jesus.an wanttake? Nil keꞌ God.an waaꞌ-waaꞌan nungantakamana! Nil God thonakaman ep thawiy ngampar nil keꞌ-ngul ngaantam-ngeeyow way ngampan yump-yumpampa, pam wiyan keꞌ thawiythana, nil epa!” Nil puth Jesus.angan erkam thiich thanang than want-wanttakan ngaantam-ngeeyin thanttakaman. Nil puth thaw thant, “Niiy ngul ngeenak ngaantam-ngeeyaniy yimanangana? Ayyang, in ngeeyāna! Ngay nyiingkan yimanangan thawang pam alpan alantan, ‘Ngay keꞌ-ngul ngaantam-ngeeyāng way nintan yump-yumpana.’ Yaa, niiy wanttak ngaantam-ngeeyaniya? An work piꞌan paththam ey? Nath yaꞌa, nath work many way-wayang, engkanang ey? Ngay nath wik inangan thawing alpan alantan, ‘Kan eka! Pengkar nungkaraman maayāna! aꞌ iiyān ngul aak nungkaramakan.’ An work piꞌan paththam ey? Nath yaꞌa, nath work many way-wayang engkanang ey? 10 Yaa, ngay in kan meenathāng niiyant nil God.angan kuch ngayang, yipmam ngay thawāng thant pam wanchant, ‘Ngay keꞌ-ngul ngaantam-ngeeyāng way niiyan yump-yumpan. Ngay puth pam inman nil God.angan kuch.’ ” 11 Anpalana, nil Jesus.an thaw pam alpan alantan, “Ngay inan thawāng nungka, kan ekāna aꞌ yuk pengkar nungkaram nanan-a, maayān, aꞌ kan-ngul iiyān aak nungkaramakan!”
12 Than yot al-alangan thath-thathin nunang pam alpanan, aꞌ nil paththam erkam ek, than ngul, aꞌ pengkar nungantaman wow maay, aꞌ iiy ngul aak nungantamakan. Than pam wanch yot anangan ngangk ikin thathinan nunang aꞌ thanan thaaꞌ-kuumpin nunang piip God.an. Aꞌ thanan thawin, “Ngan puth keenk work min yimanangan keꞌ thathan, ngan in-ngulan thathana.”
Nil Jesus.an Levi.ant Thaw Monkan-Wakow Nunang
13 Amanamaniya, nil Jesus.ang want thanang, aꞌ nilana koyam kan-ngul iiy kookam piꞌan aakanakan, Lake Galilee.an waaꞌantan. Aꞌ pam wanch thaaꞌ-wantanam wampin nungant, aꞌ nil wikan kan-ngul thanang thaaꞌ-aath-aath. 14 Aꞌ nilan iiy-iiy-a, pam namp Levi anan thath nunang, pam nilaniy wukalan yal-yalmath Government.antan, nilaniya, office.ang nyiin-nyiin. Pam Levi inana, puk nhengk nungantam, pam namp Alphaeus.antam. Nil Jesus.ana ang wamp nungant, aꞌ thawant, “Awey, nint ngayang monkan-wakāna.” Aꞌ nil Levi.ana erkam ek aꞌ monkan-wak Jesus.an.
15 Anpalaniy-a, nil Jesus.angan may mungk nungantang, Levi.antang aawuch. Pam wanch yot wampin, thanan puth monkan-wakin nunang Jesus.an — wiy anangan-a, keꞌ Levi yimanangana wukal yal-yalmathina Government.anta, wiy anangan-a, pam wanch kaangk-keꞌanang anangan. Than tham karpam nyiinina, aꞌ may mungkin thanttang, Jesus.antang, aꞌ ngurp nungantam al-alantang. 16 Aꞌ than pam teachers wik thayanan thaaꞌ-aath-aathin Pharisees al-alangan thathin nunang Jesus.an nyiin-nyiin thanttangan, pam wanch kaangk-keꞌanangantang. Aꞌ thanan mepin thanang ngurp Jesus.antam anangan, “Nilan ngul ngeenak may mungkan pam wanch way al-alantanga?”
17 Nil Jesus.angan ngeey thanangan-a, nilan thaw thant, “Than pam wanch keꞌaman weechanan thanang-a, an keꞌam iiyantan nooyananta, yaꞌa. Pam wanch weechanan thanang-a, an ep iiyantan nooyanant. An ngayan yimanangana. Ngay keꞌam wampanga yipmam pam wanch anangan umpāng thanang than minan waaꞌwuntan, yaꞌa. Ngayan ep wampanga yipam pam wanch way anangan umpāng thanang thanan yipam ngayang monkan-wakayn.”
Nil Jesus.angan Wik Kath Waaꞌ Thant
18 Ngaaꞌ thonan-a, than ngurp John.antam anangan aꞌ puth ngurp thanttam Pharisees al-alantamana, thanan kinch ongkan may keꞌam mungkin, meeꞌ-wuth-wuthanamin anman. Aꞌ than pam wanch wiy anangan wampin nungant Jesus.ant aꞌ thawin nungant, “Ayyang, nint kan waaꞌān nganta! An wanttak aa? Than ngurp nungantam John.antamana aꞌ ngurp Pharisees al-alantaman thanana maꞌ-yotam may keꞌ mungkantan. Puth ngurp nungkaram nanangana, than kaangk may anman mungk-mungkayna. An ngeenaka?” Thanan yimanangan thawin. 19 Nil puth Jesus.an thaw thant, “Niiy kan wik kath inan ngeeyāna! Pul pam wanch nath ngentuwpul-a, thanan nath may piꞌan yumpayn wedding party aakanakan. Niiy ngul thawin thant ey? pam wanch kampan pulantam anangan may keꞌan mungkayn ey? an yaꞌa, nil pam kompan wanchan ngentow-a, nil angman thintham iiy-iiyow thanttang, aꞌ thananiya karpam may mungkayn. 20 Puth aakan ngul wampowa, than pam wiyangan pam kompan nath kalayn nunang aak thonanganakan, kampan nungantam al-alangan keꞌ-ngul thathayn nunang. Puth aak an-aniyangan-a, than may thanttaman too ngul wantayn, aꞌ meeꞌ-wuthanamayn.”
21 Nil wik kath inan waaꞌ thant, “Nil wanchang kulich kath ikanam piꞌ-piꞌiywey-a, an ngul nilan ngook nyiingkanam manyan ikathiy ey? Puth ngook kathan ik-a, angan wakiy ey? An yaꞌa, puth ngook nyiingkanam manyam kenyam yalamiy, aꞌ puth-putham ngul ikiy, yuutamp piꞌanana ngul wuniya.”
22 Anpalaniya, nil Jesus.angan wik kath thon ngul waaꞌ thant, wik kath minh peꞌan sheepantaman, puth aak thant wun than ngak wine.an yeech-yeechin minh peꞌan sheepantamang keꞌ ngaꞌalangk wun yimanangana. Aꞌ nil Jesus.an thaw ngul, “Than pamangan wine nyiingkanaman peꞌan kath al-alantangan keꞌam yeech-yeechin. Nil peꞌan kathaman angman yeechiywey-a, puth peꞌanan ikiy aꞌ wine.an yaꞌ-ngul wuniy, peꞌanan way paththam ngul wuniy. Nil pamangan wine nyiingkanaman peꞌan nyiingkanamang yeechow yipam minam wunow wine.aniy.”
Aak Kinch Thonam Wun Thant Ngench Thayan
23 Nanpalaniya Jesus-a, ngurp nungantam anangana than woyan wakin, aak may wheatan kaampin. Aak anana Saturday. Aak thanttam Jews.antaman yimanangan wuna, than aak Saturday.ana work keꞌam iiy-iiyin. Than iiy-iiyin-a, than ngurp Jesus.antamangan may wheat thuthin mungkanakan. 24 Than pam Pharisees al-alangan thathin thanang aꞌ than thawin nungant Jesus.antan, “Ayyang, than pam nal-nalangan may wheatan ngeenak thuth-thuthantan e? Aak in Saturdaya! Aak ngampar wuna ngench thayanant e! Than wik ngench thayanan pip-pipantan ey?”
25 Nil Jesus.ana thaw thant, “Niiy ngul wik inan keꞌam ngeeyan ey? Nil David aꞌ pam nungantam anangan may keꞌanangan wunin ey? an-aniyangan nil Abiathar.an moom piꞌanan churchakan iiy-iiy. Than meech wun-wunina. 26 Nil David.ana churchak iiy, aawuch God.antamak, aꞌ angana ngoonch aꞌ may bread ngench thayanan maay, thanana mungkin ngul. In wik thayan ngamparamana yimanangan wunan thanam priests al-alangan thonakaman may breadan mungkayna, — ngul nil David.angana ep mungk ey! aꞌ putha pam nungantam al-alantan theeꞌ thant.”
27 Aꞌ nil Jesus.ana putham thaw thant, “Nil God.angan aak Saturday.an yumpa aak min wunow pam wanchantan. Nil keꞌama yump aak Saturday.ana pam wanchangan wik thayan anman ngaantam-ngeeyayn, aakanakan yaꞌa. 28 Puth ngayana, pam inan nil God.angan kuch ngayang niiyant, ngayam thonakam ep thawanga than pam wanch want-wanttakan iiyayn aak Saturday.ana, puth ngay inana moom piꞌan niiyantama, Saturday.akan thampa.”