PHILEMON
Lat Inan Paul.angan Ump Philemon Alantan
1
Ayyang, ngurp ngatharam Philemon-ang, ngay Paul lat inan ump-umpang aak jailama. Ngay wik Jesus Christ.antaman thaaꞌ-aath-aathang thanang pam wanch, wik waaꞌ-waaꞌang keꞌ-paal than ngayangan jailang thenchinanya. Ngayaniya Jesus Christ.anta. Ngaya puth Timothya ngurp ngampan, ngan lat inman ump-umpanan nungkar Philemona ngurp nganttama, nint work nganttangan iiyangan nungant Christ.antana. Lat inaniya thant thamp pam wanch al-alantan piip God.antan ngangk theeꞌina than karpaman yalmathwuntan aawuch nungkarangan. Aꞌ puth-a, ngan lat nungant Apphia.ant thamp umpanan ngurp ngamparamanta, puth Archippus.anta nil thampa thaaꞌ-aath-aathan wik min God.antaman keꞌ nganam yimanangana thaaꞌ-aath-aathanan.
Ngay meeꞌ-wuth-wuthanamang niiyant pul God piip ngamparamangana aꞌ puth Lord Jesus Christ.ang min iiy-iiyowpul niiyant puth-a, ngangk niiyantamana enyanam yumpow niiyang.
Ngay Thankyou Thaw-Thawang Piip God.antan Nungkaramana
4-5 Ngay meeꞌan-wuth-wuthanamangan-a, ngay thankyou thaw-thawang piip God.antan nungkaramana. Ngay thankyou thawangant puth ngay wik ngeeyanga nint Lord Jesus.an ngangkangaman piꞌ-piꞌangan nunang ngul aꞌ puth-a, kaangk wunangan thant pam wanch Christians maꞌmangkam al-alantanwey. Nintiya God.an ngangkangam piꞌ-piꞌangan nunanga, nanpalana nintana ngangk minang theeꞌ-theeꞌangan pam wanch wiyantana wukal-a, may thakana. Puth anpalana ngay meeꞌ-wuthanamang nint yipam min-minam ngaantam-ngeey-ngeeyān ngula nil God.ana minan iiy-iiyan ngampar pam wanch nungantam il-ilantan puth ngampana kanam nenchanamp nungantang Christ.antangan. Ngurp ngatharam-ang, ngay ngangk kuupamang puth ngangk thayanam ngul iiy-iiyang nint puth ngangk minangam iiy-iiyanwey thant pam wanch God.antamakan. Nint Christians wiy thaman ngangk thayanathan thanang, than ngangk min ngul iiy-iiyantan.
Nint Minam Onesimus.antan Iiy-Iiyāna
8-9 Ngay inan thaaꞌ-mamananga thawang nungkar nint min anman iiy-iiyān keꞌ Christ.angan kaangk nint minaman iiyān. Ngay pam wuut ngula, putha jailang ngul wun-wunangwey. Ngeenama? puth inpalmana ngay wik min God.antaman waaꞌ-waaꞌang pam wanch wiyantana. Puth anpalan nint wik ngatharaman ngeeyina. Puth ngay keꞌ thaaching nintang min iiy-iiyanakana, yaꞌa. Ngay kaangk itangaman ep thawāng nungk minaman iiyāna puth ngay meeꞌmiy nintiya kaangk wunangan thant pam wanch God.antamakan. 10 Yaa puth ngay inan thawang nint min iiyān nungant Onesimus alantanweya, an keꞌ nil puk ngatharama. Ngay aak jailangan wun-wunang-a, ngay wik Christ.antaman waaꞌ-waaꞌang nungant aꞌ nil yaam keꞌanamana ngangk theeꞌ nungant Christ.ant, ngayiya keꞌ piip nungantam ngul weenangwey. 11 Puth niliya pam slave nungkar iiy-iiywey. Kaꞌathangamana nil kaangk keꞌ work iiyowa, nil pam woopan iiy-iiy nungkar. Yimanang ngulana an nil pam min weena minam ngul iiy-iiyow nungkar puth ngatharan thamp.
12 Ngay kaangk paththam nungant Onesimus alantana, puth ngayaniya koyam kuchāng nunang nungkarwey. 13 Thananiya kathin ngayangwey chainsanga puth inpalana ngay wik min Christ.antaman waaꞌ-waaꞌangweya. Ngaywey kaangk nil Onesimus.an ingman wunow ngatharanga yipam maꞌ-aath-aathow ngayang. Nil ingman wuniywey-a, nil maꞌ-aath-aathiy ngayang keꞌ nintamana maꞌ-aath-aathin ngayang nint ingmanan wuninweya. 14 Puth ngay kaangk keꞌa thaachāng nintangan maꞌ-aathān ngayanganwey. Nint kaangk nathwey maꞌ-aathān ngayangan-a, an nintam ngaantam-ngeeyān kuchek nungkaramangana. Ngay keꞌ piꞌing nunang Onesimus.an aak inganiya. Nintan thawin nil aak ingmanan wuniy-a, an ep piꞌingana.
15 Ngay puth inan yaan thonakam ngaantam-ngeeyangan: nil Onesimus.an nath yaan moꞌ nungkaram, nil ngul nath koyam wampow nungkar yipam yaam ngul wunow ngulakam aak nanganiy nungkarangan. 16 Nil pam slave thonakam nungkar yaꞌweya, niliya ngurp min thamp nungkaram ngul ween, nilan puth piip God.an ngangkangam piꞌ-piꞌan nunang thampa. Ngay kaangk paththam wunang nungant, puth nintaniya kan-kanam paththam kaangk wunān nungant thampa! Nil kanak pam slave nungkaram, putha nilana ngurp min nungkaram thamp, nil puth yimananga thamp piip God.an ngangkangam piꞌ-piꞌan nunang.
17 Ngal ngurp ngalweya, yaa, puth anpalana nint umang wakān nunang Onesimus.anweya keꞌ ngayang yimanangan umang wakin. 18 Nint waaꞌān ngathara nil ngeen-ngeenan wukal uw nungkaramana ngay yipam wukal koyaman theeꞌāng nungkar. Nil ngeen nathwey way yump nungkar-a, waaꞌān ngatha, ngay wukalana koyam ngul theeꞌāng nungk. 19 Ngay wik inan umpang maꞌ ngatharam ilangana: ngay Paul.ang koyaman ngul wukalan theeꞌāng nungkar. Nintaniy konangam piꞌ-piꞌān ngay puth wik Christ.antaman kaꞌathaman kan waaꞌ-waaꞌang nungka, nanpalan nint ngangk aak umpuyaman ngul wun-wunān nungantang piip God.antangana. Puth nint kan meeꞌmiy, ngay putham keꞌ waaꞌing nungkar. 20 Ngal ngangk kan theeꞌal piip God.antana, nanpalan ngay kaangk nint min iiyān nungant Onesimus.antanwey. Aꞌ anpalaniy-a, ngangk min-minam paththam wunow ngathar nungkaraman. 21 Ngay kan ngaantam-ngeeyang nintanga nint ngul wik ngatharaman piꞌānwey, minam ngul iiyān nungantwey keꞌ ngayaman thawang nungkar. Ngay thamp meeꞌmiy nint min-minam paththam ngulan iiyān nunganta! 22 Aꞌ putha ngay tham kaangka nint aak nungkarang nangman room keenk piꞌān ngathara. Ngay kan meeꞌmiya nint meeꞌan-wuth-wuthanamangan ngatharaniya nil piip God.angan yipama koyam kuchowanya nungkara, puth ngay kaangk nil yimanangan yumpow ngathar.
Ayyang, Ngay Wik Inan Thamp Thawāng Nungk
23 Nil Epaphras.ana inman ngatharang jailang wunan thampa puth nil thama wik min God.antaman waaꞌ-waaꞌ pam wanchantana. Nil thampa wik ngangk minang kuchan nungkarweya. 24 Puth than pam inangan thamp Mark-a, putha Aristarchus-a, puth Demas-a, aꞌ putha Luke-a, maꞌmangkaman karpam work iiy-iiyantan ngatharanga aꞌ than thamp wik ngangk minangam kuchin nungkarwey thama. 25 Ngay meeꞌ-wuth-wuthanamanga nil Lord Jesus Christ.an min iiy-iiyow niiyant maꞌmangkamantana.
Anman kan,
Paul.