TITUS
Lat Inan Paul.angan Ump Titus Alantan
1
Ayyang, Titus-ang, ngay puth Paul.ang lat inan umpang nungkara. Ngay God.ant work iiy-iiyang aꞌ God.angan ngayang kuchany nath-nathan iiy-iiyāng aꞌ wik min Jesus Christ.antaman waaꞌ-waaꞌāng thant pam wanch nungantam al-alantan nil God.angan ump thanang yipam monkan-wakayn nunang. Nil ngayang kuchanya ngay yipmam maꞌ-aath-aathāng thanang yipam thayanam iiyayn, aꞌ puth thaaꞌ-aath-aathāng thananganwey wik kan-kanam God.antaman. Anpalana than puth ngul ngaantam-ngeeyayn thanan want-wanttakan woyan min nungantaman wakayna. Aꞌ than kan-kanam paththam ngangkang piꞌayn nunang God.an aꞌ ngaantam-ngeeyayn wik min nungantaman kan-kanamana puth nilam kaaꞌngak ngampangan ngamp nungantangan wunāmp aak umpuyaman. Nil God.an kan-kanam paththam thaw-thawana. Kaꞌathangaman-a, nil aak inan keꞌaman yippak yump-a, nil kaaꞌngak ngampangan puth ngamp nungantangan wunāmp aak umpuyamana. Ngul anpalaniya, aak anan nil God.angan miꞌ-a, nil God.angan wik min nungantaman waaꞌ ngul. Aꞌ nilan puth wik min thampan kuch ngayangan yipam waaꞌāng niiyant nilan puth kaangk ngampan nungantang wunāmp aak umpuyaman. Puth nilam thonamang ngampang kaaꞌ-piichanatha.
Ngay lat inan umpang nungkara, Titusa, nint puth keꞌ puk ngatharama, ngay puth nungkar kan waaꞌangan wik Jesus.antamana, ngay wiy nhengk waaꞌang nintanga. Nint kan-kanam ngangkang piꞌ-piꞌangan nunang Jesus.ana, keꞌ ngay yimanangan ngangkang piꞌ-piꞌang nunang nilan ngampang kaaꞌ-piichanath. Ngay kaangk piip God.angan aꞌ Jesus Christ.angan pul minam piꞌowpul nintanganiya, aꞌ ngangk min paththam yumpowpul nintang.
Nint Work God.antaman Iiyān Aak Crete.angana
Ngay wantang nintang aak Crete Island angana nint yipam work ngatharaman minchathān ngay kaꞌathaman workan iiy-iiyangan. Ngay kan thawang nungkar nint pam wanch anangan miꞌ-miꞌān thanang aak thon-thon anpalan, churches anangan yipam piꞌ-piꞌayn. Niiy wik inangan ngaantam-ngeey-ngeeyān ngayan waaꞌ-waaꞌangan niiyant: niiy pam anangan miꞌān thanang ngangk minangaman wuntana, aꞌ than wanch thum thon-thonam anman piꞌayna, yotan yaꞌa. Than puk thanttam anangan-a, than thampang puth God.an monkan-wakayn nunang, kulliyan keꞌ weenayn, puth than wik ngeeyayn kaath piip thanttamantaman. Nil God.angan work inan theeꞌ thant pam wanch al-alantan churchan piꞌ-piꞌayn, puth thananiya minam anman iiy-iiyayn, than wiyangan keꞌ yipmam waaꞌayn thanang. Puth thananiya kuchek thayan keꞌ iiyayn aꞌ keꞌ ulp-ulpanang iiyayn puth man kul erkaman keꞌ wampow thant. Aꞌ kuchek keꞌ wayamow thant ngak way anpalan. Than kulak keꞌ wenkayn pam wanch thon-thonantan. Aꞌ than puth keꞌ yangkan weenayn wukalakana. Than nath pam wanch aak nathpalan wampaynwey-a, than minam piꞌayn thanang. Thanan paththam ngangk minang iiyayn thant pam wanchant aꞌ maꞌ-aathayn thanang. Thaniya min-min ngaantam-ngeeyayn than want-wanttakan yumpayn. Than minaman iiy-iiyayn keꞌ God.angan kaangk than wanttakan iiyayn, than yipmam ngangk min paththam God.an yumpayn nunang. Than ngaantam-ngeeyayn min yumpanakan aꞌ kan-kanam paththam minan yumpayn. Wik piip God.antamana kan-kanam paththam, an wikan anmana keꞌ Jesus.antamana. Than pam wanch al-alangan churchesan piꞌ-piꞌantan-a, than keꞌ-ngoongkam wik God.antaman ngeey-ngeeyayn, aꞌ wik anman thonakam waaꞌ-waaꞌayn thant pam wanch wiy al-alantan yipam ngangk thayanathayn thanang, aꞌ than yipam wakayn thanang pam wanch wiy anangan God.an thaampantan nunang thanan yipam ngaantam-ngeeyayn thanttakaman than wayan iiy-iiyantan.
10 Than pam wanch Jews chil yot anangana puth thaw-thawantan keꞌ than ngangk thanttaman kanaman theeꞌin God.antan, nil yaꞌa, than pam wanch wayanang iiy-iiyantan. Aꞌ thanwey thaaꞌ-thengkathantan thanang pam wanch anangana churchan piꞌ-piꞌantan, aꞌ puth than keꞌam wik ngeeyantan thananga. Than wik way-way thamp thaaꞌ-aath-aathantan thanang pam wanch wiy anangana. Than puth wik uuyamantana. Aꞌ pam wanch wiy anangana Jews yaꞌ anangana than thampang way iiy-iiyantan. 11 Nint puth thawān thant than keꞌ-ngul thaaꞌ-aath-aathayn thanangan wik way-way thampang anangan. Than nath wik way-wayan waaꞌantan-a, aꞌ wik uuyamantanan-a, than pam wanch puk wiy anangan thamp wayathantan thanang. Than yaan thaaꞌ-aath-aathantan than yipam wukal yalmathayn pam wanch ngangk min al-alantamana. 12 Nil pam thonam inan aak Crete Island punchan thaw, “Than pam wanch aak Crete Island anpalaniya than wik uuy-uuyamantana. Aꞌ thananiya keꞌ minh kulliy paththam yimanangana. Than way-wayam paththama, work kaangk keꞌ iiyayn aꞌ mayakan ep yangkamantan.” 13 Wik nungantamana kan-kanam. Nintan puth wakān thanang aꞌ thanan ngul yaakaꞌ ngeeyayn wik God.antaman. 14 Than pam Jews al-alangan wik God.antaman kan wantin. Than wik kath keenkanam anman ngaantam-ngeey-ngeeyantan than pam Jews wiy al-alangan waaꞌ-waaꞌin, thanaman ngaantam-ngeey-ngeeyin kuchek thanttamangan. Nint wakān thananga pam anangan wik thanttaman ngeey-ngeeyantan than yipam wik God.antaman ngeeyayn. 15 Than weeꞌ-weeꞌanangan nath ngangk minangam anman iiy-iiyantan-a, an than min paththama, puth than weeꞌ-weeꞌanangan nath ngangk minangam keꞌwey iiy-iiyiythanwey-a, an than min yaꞌa. Than keꞌaman God.an ngangkangam piꞌ-piꞌantan nunang, an than kuchek wayangam paththam ngaantam-ngeeyantan. Than wayan yumpantan-a, thanan ngaantam-ngeeyantan ngul than keꞌ min iiy-iiyantan, puth yaꞌa, way thak ngaantam-ngeeyantan. 16 Than thaw-thawantan keꞌ than meeꞌmiy nunang God.aniya, puth yaꞌa than wik uuy-uuyamantana, keꞌ meenathwuntan keꞌ than wik God.antam meeꞌmiy, puth way iiy-iiyantan. Than keꞌ-keꞌam paththam thanang pam wanch wiy anangan aꞌ putha than keꞌam wik ngeeyantan God.antaman yaꞌa, than wik ngeengkantan. Than min keꞌ yumpiythan, yaꞌ-yaꞌam.