1 KORINE
Poloyo Korine Yeneke
Namolo Takoa Wia Wetekane Pipia
1
Polo nopa Akolaliyo no i ago Keraisu Yesuno Aposelo ago moane kakou wa one wene litikome kayo oa motoka agome uku. Nipa tone oyago Soseni-pala opiane mekene i pipia wia wetekato wane wiane wetekakilepa Akolaline yene wini Korine take meki-kitike wetekaku-ye. Keraisu Yesuyo taneleke Akolaliyo kipa one wa takoa moa one-pala lipukaneya. Nitoa onekele takama pamene wa kayo oa motikilepa eya yene ta piko peya mekete tone Ali Muno Yesu Keraisuno ibini wedekoa one kowitoai tiki yene kikilikoa kayo oa motaneya. Keraisu onepa kini Ali Muno mea tone Ali Muno mea toko. Toneketai Akolali-pala Ali Muno Keraisu Yesutame pewe wia tepe kolotini kilikoa pikamotoane kini kowitikakene uku-ye.
Poloyo Akolali-pala Ke Wa Akenemo
Akolali kowitikene-kama ke wane okala tuku. Nipa anu oya-lawe kiwi Keraisu Yesu-pala moa lipukakome pewe wia kakolo tekene ni uku. Keraisu-pala eni moa lipukakome kamo takou toa one peku lawetaneya. Nitikale noa tekete ete onekemo to̱awea akatapea one niminimo pine to̱a wene taneya mea tiki. Keraisunomopa totome okoona toa kime yakoa mootokoa wedoa litia toma nikili tekene ni uku. Nitoa meapa tone Ali Muno Keraisu Yesu wakapea nomotoa nepia mekete tiki. Nipa one peku nateya waneka katekameneya noa tagatapekete kolotine mea nepia mekete tiki. Widikoa nepia mea togamotoa tokome one tele patu poapeneya kautakoa kamene wa kiwi yopia-kala kawoo. Nipa tone Ali Muno Yesu Keraisuyo ali atoa takoa enoa akaka-pete Akolaliyo kipa poanele toamene yene tetepo takamotoa tokome nitoo. Akolaliyopa one mana tone Ali Muno Yesu Keraisu-pala odene wene pia lipua memotoa tokome kiwi kayo oa motaneya. Nitane agome tou wa oa togotoka toa-kama taatekoa too.
Yesuno Agale Yakoa Motane Yename
Oa Takoa Kakete Pili Pili Tanemo
10 Anu oya-lawe, Yesuno ibini wedekoane eya tamene wane kiwi kowitikene uku-ye. Odene wene-kama pianeya meamene. Ete oto wa pili pili tomotoane wamuku. Nipa ete oto wa wene odene kotuta kakatakutukoa meamene. 11 Anu oya-lawe kiwi oa takoa pili pili toa meki wa eya atoa Kelowi-lawene yapu pitiki-kitame akedikili yatekene ni uku-ye. 12 Eya wane ekene uku. Kiwi padeka-kitame no Polo einagoke lukoane meku wa oa wa padeka-kitame Apolosike lukoane meku wa oa wa padeka-kitame Pitake lukoane meku wa oa wa padeka-kitame Keraisuke lukoane meku wa ete oto wa pili pili toa mekete tiki. 13 Beita, Keraisupa ali atoane nateya nateya wa edoa moke takamotoa-pe. No Polopa kini poaneleke yomo lekaneyake wia dekaneya tokolo ni iki-pe. Panagome kiwi ue motokakilepa Polo anu ibini wedekoa ue motokaka tokolo ni iki-pe.
14-15 Anu oya-lawe kiwi kainya ue motokamokouna tekene Akolali-pala ke wane uku. Panagome-kiti no Polo pinali one ibini wedekoa ali atoa ue motokaka wa akaya tokolo ni uku. Wida none mekenepa eya agota Kerisepasi Gayasita odene ue motokakou. 16 O'o, eya ago Sitepanasi one yapu pitiki-kitika ue motokoane tokou. Ali atoa pade-meneka wida ue motokakou patuno, wene agopa tokoyake uku. 17 Keraisuyo no takoa motokomepa ali atoa ue motokama poano pa wa wetekamokome onekemo oa aua poano pa wa wetekaneya. Nipa ali atoame one yomo lekaneyake tuanemo wene kayapeaneya mekete no Polo-kama wene taneya mekaya tokale eya wa oa toka. Agale muno pewe kakoa wameneya Epetane Yominiyo wene taka taka toko toa oa aua poano pa wa no moa wetekaka.
Keraisu Akolaline Tele Patu Kautakoa
Kakome One Peku Nootapea Agale Oko
18 Keraisu one yomo lekaneyake tuanemopa tua atua poadete piki ali atoame pamo tetepo takoa waki. Nitikiyake Keraisuyo toa moma poko-kiti totome eya wa wene toko. Einakamopa Akolaliyo padele telekole tokome ali atoa toa motanemo eni wa wene toko. 19 Enilekepa Akolaline bokuke eya wa wia mekaneya piko.
Wene muno meane yene kini mane mane olaukakoi toane moane bebo akakala tou. Agale logoni okoi-kitika kini agale muno pewe kakoa okoi toane pamo tetepo takoane wakala tou wa Akolaliyo akeneya.
20 Nitaneyano, kiwi pakekepa wene muno meane yene ni pademo pademota wene toa iki yene ni agale muno pewe kakoa ete taka oto taka toa wene toa pitia yateki yene enika eni yene edoa kei piato-pe. Itonoke kini kaua-mikitame lawetane pekupa Akolaliyo paya peku tetepo takoa wakeneyano, kei piamato.
21 Akolaliyo one papete wene toopikana toa taatekoa tikilepa ali atoame kini kaua-mikitane peku nootokoapa one wene toameneya memotoa taneya. Nipa Keraisunomo mo wia kakoimo yakoa oneke wene tugakoi-kiti toane moada wa wene pikome taneya. Ete-kitame enimopa pamo tetepo takaneyake nitaneya. 22 Nitaneyake Yu yenamepa Akolaliyo padele tubele tokale eneketepa nipa nimini akediki wa oo wa yakamokala tiki. Geriki yenamepa eya kuya peku noane tagadiyano wene pikete Keraisunomo yakoake pamo tetepo takoa waki. 23 Nitikiyake anu oya-lawe totomepa Keraisu yomo lekaneyake tuanemo-kama mo wima yako. Nitikolo yatekete Yu yenamepa winimopa ya tanemo ekete tiki wa yakoa moamiki. E ku pa yatene ali atoamepa winimopa pamo ekete tiki wa paya nou toa meki. 24 Nitikilika Akolaliyo one wa takoa motane yene Yu ali atoameka e ku pa yatene ali atoameka eya wa oa tiki. Keraisu einakago Akolaline tele patu kautakoa kakome one peku nootapea etene agale logoni okago tadeko wa onekemo yakoa motiki. 25 Akolaliyo mana tumotoa moa wetekanelepa wene muno meane yename pale tane tetepo takakiyake kime kotukoa toamatekoile Akolaliyo akole eni taneya. Akolaliyo eni tanelepa telekole-kama tiki yename taba tanele tetepo takakiyake kime kotukoa toamatekoile Akolaliyo akole eni taneya.
26 Anu oya-lawe kipala imo ukuno yakamene. Akolaliyopa kime Keraisu litia tomotoa kayo oa motikilepa kipa edane ali atoa takoa motokato-pe. Wene meane-kiti telekole toma yakoi-kiti ibini akene ali atoa enika eni ali atoa kainya mati takoa motokato-pe. E̱'e mena. Dikane ali atoa one wa takoa motikilepa pa natetekoa takoa motoka. 27 Nipa ete-kitame leau akene tetepo takoa wakene yene Akolaliyo one wa takoa motaneya. Enipa wene muno meane yene ya takademe ni taneya. Ete ali atoame tabaya tetepo takoa wakene yene Akolaliyo one wa takoa motaneya. Enipa telekole toma yakoi yene ya takademe ni taneya. 28 Ponopene yeneka paya tetepo takoa wakene yeneka padeya padeya itonoke wete witameneya-kitika Akolaliyo one wa takoa motaneya. Itonoke ali atoame padeya padeya tobou latikakiya peya agopa takoa wawademe tokome nitaneya. 29 One leneke odene agoka pinali one wa kei piamomotoa tokome taneya. 30 Nitane agome kiwi pa ali atoa mana Keraisu Yesu-pala moa lipukaneya tokale etenane peku i i wa lawetaneya. Nitikomepa i yene totopa poanele toamene yene tetepo takoano ta wa one etene yametaneya. Ni etenanele ki̱yo akenele takakete toatekole yamea ni tone toko poaneleme toto moa labakanetake toa motaneya. 31 Nitaneyano, Akolaline bokuke wia mekane toa tatoane uku. Eya wa wia mekaneya piko. Kini wa kei piameneya Ali Muno-kama kei pia kamene.