1 YONE
Yoneyo Namolo Takoa Wia Wetekane Pipia
1
Ali Atoa Meemoa Poatiki Peku
I pipia wia mekoa meketepa Akolaline agale wa ibini akene ago Yesu ko oko. Nipa ali atoa mea kama pomotoko ago ko oko. Tibu itonota wete latia piameneyake einagopa pa mea kama nekeneya. Einagopa one oka agale tone kaleme yakoa one toma yakale tone leneme enoa tokoo. Tone leneme-pala nepikoa pia tone yoname mitikoa tokoo. Toto mea kama pomotoko ago taatekoa nokale tone leneme enekoo. Tone leneme enekoole i wa kipala to̱awea oko. Einago pa mea kama nikilepa Atai Akolali-pala odenekata-kama opia meemoa nekeneya. Ni agopa toto mekoota taatekoa noka. Eni nokapa tone enoa yakoa tokooya i i wa kipala oa meteko-ye. Nipa toto Aposelo ali-kiti-pala odene wene pianeya meatoa ni oko-ye. Nipa toto Aposelo ali-kiti Atai Akolali mana Yesu Keraisuta-pala odene wene piitikoa meko toa nitatoa oko-ye. Kipala i i wa wia mekoa wetekakilepa toto wedia meateko kotu kakoa meadete toko-ye.
Akolali Onepa Pa̱ Pine Ago
Kipala i oa metekomopa einago nokome toto-pala okana i i wa kiwike oa wetekakona-ye. Eya wa oka. Akolali one pa̱ pine ago tokome yomiyomu dedeyaka toameneya meko. Akolali one-pala odene wene pianeya meku wa oake wa yomiyomu kenekedo yawa meketepa nipa kapene agale eni oa niminileka toamoa toko. Nitameketepa Akolali pa̱ke-kama yako toa totoka yawa meketepa nipa odene weneta piitakutukoa meko. Nika mana Yesu Keraisuno kamateme tone tokoo poanele peya moa koikatapeko.
Poanele tikileka toamuku wa eketepa tone wa oa yotokakete toko. Nitiketepa Akolaline agale one nimini peku tone tepene luameneya pa meko. Nitameneya tone toko poanele Akolali-pala i i wa to̱awea okolopa nipa ki̱yo akenele-kama toko ago tokome eya toko. Tou wa okale-kama tokome tone toko poanele oi moa po letu mekakana keetapea wawa ni tone eni poanele peya kogatapekala toko. 10 Poanele padeleka toamuku wado eketepa nipa Akolali kapene ago tetepo takoa one oka agaleka tone tepene moa luameneya pa meko.