1 TIMOSI
Timosike Namolo Takoa Wia Wetekane Pipia
1
Polo nopa Keraisu Yesuno Aposelo ago i mekene uku. Eya agotame toto toa motoko ago Akolali ni Yesu Keraisu one noatekoya tokolo totome nepia meko agotame no moa kakakoiya tokolo ni uku-ye.
Timosi neke i pipia wiane wini wetekakilepa nepa anu manago tetepo taneya mea nopala odene wene piitikoa Keraisunole takama yawa toko ago tokolo tuku. Toneketai Akolali tone Ali Muno Yesu Keraisuta kitame einago nepa pewe wia ela moa tepe kolotini kilikoa pikoa toe wane neke kowitikakene uku-ye.
Pamo Olaukane Ali-kitike Pubu Akenemo
Masedonia take poadene pekene tamene wane okouna wa lokoane uku. Epesase take pa wida mea kamene. Wini take padeka-kitame Akolaline agale pilia wakete kini wene kibututukoa okoimo pamo olaukakete tikino, nitamoati wa mane oa moamene. Wini yenamepa la agale Akolaline agale tetepo takoa oa ni kini kaua-mikitane ibini i i wa ete oto wa mate agale oa tokala tiki. Enile toa wipitiketepa pa agale-kala oa takoa pili pili toa kawei. Ali atoame Akolaline wene toopianele toadete oneke wene tugoa memotoa olaukatikiyake nile-kala toa kaki. I totono neeke wini wiane wetekakilepa ali atoa kini kini wene mekanali yoma pamene wa neme olaukamotoane tuku. Edikama yawadetepa poane wene takoa koikatapeneya mea ni tepeme ta wa oa epetekakale-kama toa ni Akolalinele odene wene piitikoa takoa tamene wa olaukamotoane uku-ye. Pade-kitame i totono litia toake wawa pata paka pekete pa agale ete oto wa topo takoa ekete tiki. Nipa Akolaline totono olaukou wa wene pia tikilepa eni totono pine piko toa wene toameketeke tiki. Nitoa i i wa olaukakimoka kini wene toamenemo olaukakete tiki.
Totome eya wa wene toko. Akolaline totono ali atoame litia toatiki toa litia tikilipa epetikilepa toko. Akolaliyo one totono yametekilepa wene epetaneya meki yene takoa pubu oa tokoya mena. Eya tiki yene takoa pubu oko. Kini totono tetekoa ni kini tobou ali-kitane agale tagoa toamoa ni Akolali mukiti yamea wawa ni ele kule poanele toa ni Akolalinele takamoa kinikile itonole-kama toa ni etene nine wia tukoa ni ete-kitika wia tukoa tiki yene takoa pubu oko. 10 Ni mone koua piamatiki atoa-pala koua pia ni alime ali yagono kini natono latikoa koua pia ni kini pupu-kama takamotoa ali kode moa egetoa ni kapene yokoa ni nimini agale uku wa eketeke oa yotokoa tiki-kiti takoa pubu oko. Nipa mea epetekakete toatikile olaukanemo yakamekete ele kule poanele tiki-kiti takoa pubu oko. 11 Wedianeya-kama meko Akolali one pa̱ tootapeneya mea epetekakome tokomopa e yene olaukoano ta wa no moa kakaka. Nitikagome one meko toa kotu kakoa meamiki yene takoa one totono yamea pubu okoya.
12 Tone Ali Muno Yesu Keraisuyo no i agomepa onekele takamele tokono, one tele patu kautakoa kake tamene wa no moa kakaka tokolo onepala ke wane uku. 13 Papete one ibini paya tetepo takoane one agale yakoa motane yene tete meane toane lene piane ago yakou. Nitikouyake Akolaliyo no ela motokome kibu moamoka. One agale pine piko toane agopa moane Keraisu wene toamoane tokolu tokome ni kibu moamoka. 14 Kibu moamou wa tone Ali Muno agome no pewe wia tagatapeka. Nipa Yesu Keraisu-pala lipuane mekene oneke wene tugoane meane yete pade ali atoake wene mekoane meane tomotoa tokome toka.
15 Etene nimini okala tane agalepa ukuno, ali atoa peyame yakoa mootapeamediki. Yesu Keraisuyo poanele tokoi yene toa moademe itonoke nekeneya. Ete ali atoame tokoi poanele moane patukoane poanele pine wiane tokou ago no i mekene uku. 16 Nopa poanele pine wiane tokou agoke Keraisu Yesuyo poti ko akene wene-kama pia ela motokome no toa motoka. Nipa mea kama poadete oneke wene tugatekoi yene peya ela motokome toateka adeka pia toka. 17 Nitikano, ali atoa eya kuya peya talo toa-kala kama pokago Akolali kei pia-kala kama patoane uku. One tuameneya pa mea kama poko. Tone leneme enamele toamoko. Tone Akolali wa oateko agopa one odene meko. Onepa nitane agono, one ibini kamotoka kamotoka toa-kala kama patoane uku. E̱e nimini.
18 Anu mana Timosi eya tamene wane ikilepa neeke papete oa piane toane litikene uku. Eni oa piane agale wene taneya meke poyo agome-kiti tou toa 19 Keraisunole wedoa takoa togamene. Ni neke tepeme ta wa oa epetekakale-kama litia tamene. Pade-kitame nitamekete ue dipi pata paka pome ka̱ua atuou toa etepea pote atutapeneya. 20 Dikane agota Aimeniasi Alekesadata einagotake Setanu awinome tete memotoane wakou. Nipa einagotame Akolaline ibini paya tetepo takoake wamotoane tekene tokou.