6
Kueme topo toa moa egetane yene kime pine ali-kiti kei pia pupu-pala wedoa takamene. Kipa Yesuno ali atoameke pupu takoa potokaki wa Akolaline ibini paya tetepo takoa tone olaukakomoka pamo tetepo takoa wakaya tokolo ni uku.
Pinago pade Yesuno agale yakoa motane ago tadekalepa nipa i agopa ame wa amele toko wa taba ago tetepo takamoano, one pupu wedoa takama pamene. Nipa pinagopa Yesunomo yakoa motane agono, Akolali oneke wene mekoa mekome toko wa one pupu wedoa takamene.
Kueke-kama Wene Piitikaneya Meameamene
Timosi nepala i ukule-kitika wini yename tamene wa mane mane oa olaukamene. Akolalinele takakete toatikile i i wa tone Ali Muno Yesu Keraisunomo to̱awea akaki ali-kitame nimini olaukakimo ete pimotoa panagome-kiti pade olaukakomepa nipa eya tokome toko. Pademo pademota wenepa tuku wa pinali one wa kei pikomeke nateya weneka toameneya meko. Dikane agopa ete yene-pala mokota oa neno oa toatekole piamokolopa wene poaneya meko. One oko agale yateki-kiti ete oto wa wene poaneya mea ni mokota oa ni poanemo oa ni ete yenepa kipala poi te̱iane yene tetepo takoa tiki. Nipa wene moa koiganeya mea niminimo agopa takatapeneya mea tekete ete oto wa agale to̱onali yoma piki. Akolalinele takakenepa nipa kamo toma pou wa paya wene pia tiki ali-kitike uku.
Panagome-kiti Akolalinele takama yakilepa onekeya oyake piko wa tepe kolotini kilikoa pimotoa mea takakomepa nipa kamo ago meou toa wedoa meamele toko. Toneka̱uane tepene mea nokoo-pete padeya deyaka aua noamokoo. Wa naniko itono tewitikoa tua peketepa tonekeya etene padeya deyaka aua pamele toamoo. Tone noateko nee-pala tone kawateko maminata pikolopa nipa tonekeya adekoa piko wa epene wene pianeya meatoane uku. Ni edoa-mo. Kamo tou wa wene pia meki yenepa Setanuyo likoa enekome one wakoke labakoa mokala toko. Eni yene paya nou toa mea padeya padeya tepi motuku pekete toapa tua atutapekala toi. 10 Ali atoa kueke-kama wene piitikaneya mekilipa kini tepene padele padele poanele witoa tagatapekala toko. Ali atoa padeka-kiti kueke-kama wene piitikaneya meketepa Akolalinele takoake waku pekete toa tepe we taneya meki.
Poloyo Timosi Mane Mane Akenemo
11 Timosi nepa Akolaliyo one wa takoa moa kakako agome enika eni poanele titi takoa pitoa pamene. Nitoapa eya toatekoleke-kama wene piitikaneya mea tamene. Ki̱yo akenele toa ni Akolalinele wedoa takoa ni Keraisuke wene tugoa mea ni eko ali atoake wene mekoa mea ni ke enekaka-peteka Akolalinele pa takama yawa ni poti ko akene wene pia tamene. 12 Eko ali-kiti-pala teyapea moa patukanali you toa keneya Akolalinele wedoa takamoa pamene. Ali atoa peya matiyame enekoa kakoika Yesuke wene tugoane mekene tuku wa ue motoka-pete Akolaliyo nepa mea kama pomotoa tokome one wa kayo oa motaneyano, meane kama poatekule dekoane mou wa onekele wedoa takamoa pamene. 13 Eya alita, padeya padeya peya wene takoa yomini mekoa toko ago Akolali ni Podiase Pailase kakakoa niminimo to̱awea akene ago Keraisu Yesu einagotane leneke kakene eya tamene wane nepala uku. 14 Yesuno totono pademoka moa koigamoa padeleka katekoa wawamoa wedoa pikoa kamene. Ali Muno Yesu Keraisu wakapea nokaleka nitima pamene. 15 One eni noateka oi ponokalepa Akolaliyo pa wa oto wetekoo. Akolali eya toko agome nitoo. Onepa wedianeya-kama meko. One odene ako odene tobou ago meko. Ali Muno peya tobou meki peya oneke-kama lukoa meki. 16 One odene tuameneya mea kama poko. One pa̱ taneya mekota odene agoka pome kamele toamoko. Padameka one enekile toameneya. Padameka one enamele toamoko. Onepa dikane agono, toto peya telekole toa yopia kama pamene wa one kei pia-kala kama patoane uku. E̱e nimini.
17 Kamo yene eya wa mane mane oa olaukamene. Mate agale wamoa kini kamoya eyake wene piitikaneya meamoa tamene. Kini kamoya pa pia kawamoono, toto wedia memotoa pewe witikome padeya padeyata meteko ago Akolali oneke-kama wene piitikaneya meamene wa olaukamene. Nipa ele kule epetanele tikile kamole tetepo takoa tamene wa olaukamene. 18 Eyaka tamene wa olaukamene. Ele kule epetanele toa ni yete pade ali atoa auapea ni kinikiya kamu toameneya wedoa moke toa tamene. 19 Edikaketepa a tibu meemoa pekete moatiki kamoya nodokoa piou toa tekete toi. Nitiketepa nimini mea kama poatekoile pikoa kawei wa kamo ali atoa olaukamene.
20 Ae, Timosi Akolaliyo ne yametakana toa-kama wedoa pikoa kamene-ye. Pade-kitame onekemo wawa pamo-kala ikilepa imopa niminimo-kama uku wa oake ete oto wa neno oa kapene wakoa iki. Enika enimo titi toa yakameamene. 21 Pade-kitame enika enimo yakoa motekete tekete Akolalinele takoake wawa pata paka etepea pokoi.
Ne mekota wida meki-kiti kiwi peyapa Akolaliyo pewe wia yopimotoane uku-ye.
Opa anu agale eni.