2 PITA
Pitayo Taku Takoa Wia Wetekane Pipia
1
No Saimone Pita Yesu Keraisu onekele-kama takoane onekemo oane auane yawane tuku Aposelo agome uku.
Toto peya midi piane tetepo takoa ki̱yo ootokoa yopiko ago Akolaliyo kiwika oneke wene tugoa meamele toko wa ka yametane-kiti kipala uku. Akolali wane ukupa toto toa motoko ago Yesu Keraisuke uku.
Akolali tone Ali Muno Yesutame kiwi pewe wia tepe kolotini kilikoa pikoa toa tagamotoane kini kowitikoane uku-ye. Einagota wene tootapeada wa kini peku noma pokolipa kini i kowitikakumo yakoa toi.
Keraisuyo Kipa One Yene Wa
Kayo Oa Takoa Motanemo
Onekele wedoa mea takamotoapa Keraisu einagopa Akolaline tele patu kautakoa kakome one peku toto lawetetapeka. One wene taneya mekete tomotoa ni toka. One pa̱ tootapeneya mea epetekakole eni yametekomepa totopa one wa kayo oa motoka. One pewe wia tagakome toatekale i i wa eni yamepikilepa Akolali patu kautakoane meku toa kiwika kautakoa meamele too wa toto kamo takou toa toka. Nipa papete ali atoame itonoke ele kule poanele toada wa wene pia tokoileme kiwika moa koigakaya kekatekoa petoa pomotoa tokome ni toka. Keraisuyo nitikano, onekele takama yaketepa meane epetekateku toane meada wa wili toa meamene. Nitoapa eni toateku peku noada wa noa tamene. Eni peku noa tikilepa nipa uutukoane poti yawane piou wa wene pia tamene. Ni uutukoa poti yawa pitikilepa ke enekakolo mekeneka toatekule pa toane togou wa wene pia tamene. Nitoapa Akolalinele-kama takou wa oneke nate wene pia tamene. Nitoapa Keraisuno ali atoapa kini wamene laine-mikiti tetepo takoa meamene. Nitou wa ali atoa peyake wene mekoa meamene. Enika eni toatiki peku noa tagaketepa nipa tone Ali Muno Yesu Keraisu wene tootapeneya mekete onekele takama yakilepa pata pale takameneya wedoa toi. Enika eni toateko peku noamoko agopa leneta lianeya meou toa pa mekolo uku. Akolaliyo one namolo tane poanele moa kogatapekaleka wene kayapeaneya mekolo ni uku.
10 Nikepa anu oya-lawe kipala eya wane uku. Akolaliyo one papete wene toopikanakale taatekoa tokome kiwi kayo oa takoa motaneyano, kipa one wa pikoa memotono, wedoa meamene-ye. Nitiketepa oneketa poadete pekete etepea paka pikile toamoi. 11 Nitoa mea togakolipa toto toa motoko ago Ali Muno Yesu Keraisuyo one talo toane-kala kama puku take noatino, noe wa kiwi pupu poi mou toa makutukoa moo.
12 Nitoo tokolo tekene einaka einamopa i i wane kiwi wene taka taka tou. Kimepa enika eni niminimo wete yakoa moa lauane lauane toa mekoiyake nitou. 13 Nipa no tuameneya pa mekenepa kipala ina ukule tamene wane tika tika tamele tokolo tekene eina niminimo wene taka taka tou. 14 No tuateku tigotokono wene tekene nitou. Tone Ali Muno Yesu Keraisuyo no tuatekou wene takaka tokolo ni uku. 15 Nipa no tuutukaneyake kipala i uku toa-kama agopa moameneya memotoane tekene papete pine i i wane keleyo wiane mekada wane wili toane meou.
Keraisu Pa̱ Tootapeneya Kakale Enanemo
16 Tone Ali Muno Yesu Keraisuyo telekole toma yakamo-pala one wakapea noatekamota totome kipala to̱awea ikilepa tone kaua-mikitame wene kibututukoa akene la agale wamokoona. Nitamekete toto Aposelo ali-kitame enekoomo-kama okoona. One pa̱ teleta tootapeneya kakale totome enekoono, yakamene. 17 Einapetepa eya toka. A tibuke pa̱ patu mekoyame agale ludu witakome okome winagopa anu kolotini ago anu managono, one tokoleke kolotine meku wa oka. Nipa Atai Akolaliyo one kei eni pikomepa pa̱ takalogaka. 18 A tibuke agale ludu witakome okale totome yatekilepa Akolaliyo mana-pala ko oateku tono wane i wa takoa motane tono tobou waneke Keraisu-pala odeneka kakete yatekoo.
19 Nipa ipa Akolaline agale to̱awea akane ali-kitame Keraisuke papete oa piane toa taatekoa tokono, nimini agale akedeki wa totome yakoa wene tokoo. Koobu tagoi kini tepene wini witia nou toa kini to̱awea akane agalemepa labo toleme keneya yomiyomu keneke poatiki ka i i wa pa̱ takoa ta patakanoono, Keraisu einago wete wakapea noameneyake nitoono, kini agale yakoa litiamene. 20 Eya waneka tobou kakoane ukuno, yakamene. Akolaline bokuke wia mekapiane agale pade padameka one weneme pine ina ina wa amele toamoko wa wene taneya meamene wane uku. 21 One agale to̱awea akane ali-kitame einaka einamo oa pikilepa kini weneme toameneyake ni uku. Akolaline agale to̱awea akakilepa Epetane Yominiyo wene takane toa-kama to̱awea akaneya.