2
One Poyo Ago Tou Toa
Keraisunole Wedoa Takamene
Anu mati Timosi nepa Keraisu Yesuyo pewe witikome tele lukoa kakono, one tele patu kautakoa kama pamene. Ali atoa peya mati kakakoane olaukakounakamopa eko ali atoa olaukakala tamene. Nipa tou wa iki toa-kama tiki-kiti takoa moa olaukakilepa yete pade ali atoaka wene toa olaukatiki yene takoa moa olaukamene.
Poi wedoa tokoa kawou toa teke ke enekakale mekeka Keraisunole wedoa takama pamene. Poyo agome-kiti poi tikilepa ipe yapu eyake wene piitikaneya kakome tokoya mena. Nitamokome one poi tobou agono wene epetekademe tokome poi tokome toatekoleke-kama wene piitikaneya kako. Pade yene-pala teyapea pome moa patukanali yotoko agome-kiti yopikagome tamene wa oka toa-kama litia toamokomepa nipa ete ali peyado moa patukakomeka sili oyake moamele toamoko. Ni ipe wedoa tokoa kakene agome-kiti ipe kakoya nee wakoa moa nakilepa ete yene naniko moa nomotoa pinago oneme namolo takoa moa namedeko. Nepala ina pedoane ukumopa wene kibutukoa mema yamene. Ali Munagome pine ina ina wa wene taka taka toono, nitamene.
Keraisunomo eya wane oane auane yakumo wene taneya meamene. Yesu Keraisu tuaneya pikata Akolaliyo moa kamotokaneya. Ni agopa Depidi-loeke tageneya. Nimo oane auane yakouke pade-kitame kini totono tetekoane akene tetepo takoa mea no tete meapa po kakoa po yapu pitikakoi. Nitiketeke Akolaline agale oyake moa lutua ketekamele toamoko. 10 Nipa Akolaliyo one wa takoa motane ali atoa auapekene eni tete moane mekilepa eni yeneka Keraisu Yesuyo toa moa togakale one a tibuke pa̱ tootapeneya mea kama pomotoane tekene tuku.
11 Etene nimini okala tanemo ukuno yakamene. One-pala odeneka tukete tuou toa tonekele wawa toameketepa nipa onepala odeneka mea kama poadete toko. 12 Ni tete mokoa kaketeka onekele pa takama peketepa nipa one-pala odeneka tobou ali atoa mea talo toa kawadete toko. Nitameneya one kote tokolo wakolopa totoka kote moa wawademe toko. 13 Onekele takoake wawa toamokoloka Keraisu einagome tonekele pa takoa meko. Toto auapeateko wene wia wamele toamokolo tokome ni toko.
14 Wini ali atoa olaukakepa nepala ina okouna wene takoa eya wa pubu oa tamene. Pamo agale ikimoke agale to̱onali yoameamene. Edikaketepa nipa enika eni agale yatekoi ali atoa auapeamekete toa potokoino, wamene-ye wa Akolaline leneke kake pubu amene. 15 Akolaliyo ne kei pimotoa toa enoa kawa one wene moa epetanele toma pamene. Nipa onekele takoane potokakene tadeku wa one leneke ya tokale kakayano, one niminimo pine to̱a oa mekala tamene. 16 Emo kumo pamo iki yene titi toa wamene. Edikaki yename etepea poanele toma poi tokolo ni uku. 17 Nika kedime noa natipu takama pou toa kini eni okoi agale ta piko peya moa makatapeoo. Eya agota Aimeniasi Pailitasitameka nitoa kaki. 18 Nipa niminimo ete pimotoa wawa eya wa iki. Akolaliyo tuane ali atoa moa kamotokoa peya takaneya wa iki. Nimo ikili yatekete pade-kitame ekete Yesuke edeya weike wene tugoa meko patuno, tokamotato wa wene bebo akatapeneya meki. 19 Nitikiyake Akolaliyo yapu wiatekota kue petene-kiti moa tatilogou toa one yatene poapeneya memotoa tokome yopia meko. Nilekepa eya wa wia mekaneya piko. Ali Muno agome one yatene ali atoa i i wa wene taneya meko. Ni Ali Muno agono ibini wedekoa iki peyame kini poanele tewitikoa wamediki wa wia mekaneya piko.
20 Kamo agono yapu piko okolo eyapa golo silepa enika eniyame-kama latianeya mena. Nitameneya padekapa mete yomo eyame latianeya pia ni padekapa kamo itonome latianeya pia toko. Ni padekapa etene epetaneya-kiti pia ni padekapa pa paya wane-kiti pia tokolo uku. 21 Panagome-kiti ele kule poanele tewitikoa wawa wene ki̱yo akeneya mekomepa nipa okolo epetane mati tetepo taneya meko. Nitoa padele padele epetanele toateko toa nodokaneya pikolo pinagome enekomepa iyame padele toatekuyano, moada wa moademe toko. 22 Nitademe tokono, tuali yatene kini paya wene witako toa mekamotokete pitakete litia toameamene. Nitameneya wene ki̱yo akeneya mea ni Akolalike wedoa wene tugoa mea ni yete pade ali atoake wene mekoa mea ni tepe kolotini kilikoa pimotoa mea tamene. Nipa epene wene pianeya mekete Ali Muno auapea ta wa one kayo oa kowitoai tiki yene-pala lipua mea nitamene. 23 Emo kumo pamo ete oto wa topo takoa iki-kiti titi toma yamene. Wipitikete neno oa pili pili toino wene teke tokono, titi toma yamene. 24 Ali Muno agonole takama yako agome dikoa meamedeko. Neno wamokome ali atoa peya mama moa auapeamedeko. Nitoa mane mane oa olaukakilepa potile-kama toa tamedeko. 25 Nitoapa one agale oa ketekaki yene mane oa motikilepa potimo-kama oa tamedeko. Nipa Akolaliyopa kini namolo wene wia wakete one niminimo yakoa momotoa toko patu wa mane oa moamedeko. 26 Ni Setanuyo one wene pikole litia tomotoa moa labakaneya mekita mekete poane wene wia wawa petoa piki patu wa Ali Munagonole takama yakagome dikane yene poti mane oa mokala tamedeko.