KOLOSI
Poloyo Kolosi Yeneke Wia Wetekane Pipia
1
Polo nopa Akolaliyo one wene toopikale tokome Keraisu Yesuno agale oane auane yamotoa moa kakaka Aposelo ago i mekene uku. Tone oya ago Timosi totamepa Kolosi take Akolaline ali atoa Keraisuke wene tugoa meki-kiti tone oya-lawe kiwike i pipia wini wia wetekako-ye.
Toneketai Akolaliyo kiwi pewe wia tepe kolotini kilikoa pikoa tomotoane kini kowitikoane uku.
Poloyo Akolali-pala Ke Wa Kowitanemo
Kini kowitikakete-kama tone Ali Muno agono etene Atai Akolali-pala ke wa okala toko. Keraisu Yesuke wene tugoa mea Akolaline yatene meki peyake wene mekoa tekete tikimo yatekooya tekete ni oko. Widikakilepa kini mea kakete moatekoya-kitipa Akolaliyo a tibuke pikoa katekako wa kolotine nepia mekete ni tiki. One eni tokomo titia yatekilepa Akolaline niminimopa Keraisunomo yatekoi-pete einapete titia yatekoi. Keraisunomo kiwi wini mekoika oa aua nekeneya yatekoimopa ta piko peyakeka pupitikama poko. Nitikolo yatekete eni take meki-kitame kinikinakale tewitikoa epetekoa mema yakete tiki. Nipa anu oya-lawe kime einakamo titia yatekoi-pete laigoapa ipa Akolaliyo ali atoa pewe witikome tokomo tadeko wa kinikinakale tewitikoa epetekoa mema yakete tiki toa tiki. Einakamopa tone kolotini ago Epaperasiyo i i wa kiwi olaukaneya. Keraisunole toto-pala odene wene pia takama yako agoke uku. Tou wa okole-kama tokala toko. Einagopa toto luku wida nome mekome Keraisunomo olaukaneya. Einago oto nokome kiwi ko eya wa oka. Epetane Yomini kiwike awinaneya tokome yete pade ali atoake wene mekoa mekete tiki wa oka.
Nikepa kiwi mekete tokoimo titikene yatekou-pete laigoane kini kowitikoane-kala meku. Eya wane oane kowitikakala tuku. Akolali neke wene pikole adekake kakoa wene tootapemotoapa Epetane Yomini e yene kiwike awia tagatapekome i i wa wene takamotono ta wane kini kowitikaku-ye. 10 Nipa Ali Munagono wene moteketepa one wene epetekatiki toa ele kule epetanele-kama toomoa pomotoane ni uku. Epetane ku̱ tuou toa ele kule epetanele-kama toa ni Akolali mekome tokole i i wa ate toa wene tomotoane tekene Akolali-pala eya wane kowitikaku. 11 E yene kiwi neke tele patu kautakoa kamotono, a tibuke pa̱ tootapeneya meke telekole toko peku lawetoano ta. Ele kuleme ke enekakale meake nekele poti wene pia takoa togakete wedia memotono, nitamene wane kini kowitikoane uku. 12 Kiniketai Akolali-pala ke wa omotoane uku. One wa takoa motane yename one a tibuke pa̱ takalogakota moatikiyapa kimeka moamele toko wa one mana kono-mikiti moa latikakano, ke wa amene wane uku-ye. 13 Totopa Setanuke lukoa mekete yomiyomu keneke yakooka toa mootokoapa one kolotini ago Keraisuyo talo toko take moa kakaka. 14 Keraisu einagome tokake toto eni toa motikilepa tone poanele tokooke po letu mekakana keemu tokome toka.
Akolaline Yagono Ago Keraisuke Akenemo
15 Akolali einagopa tone leneme enamele toamokoyake one yagono ago Keraisu Yesu ali latia toto mekota nekeneya. Akolaliyopa one latikanakeya-kiti peya i agoke-kama lukoa memotoane tuku wa Keraisu einagopa one namolo opiane mana tetepo takoa ako odene tobou meateka ago latia kakaneya. 16 Akolaliyo eya kuya peya latiou wa wene kibutukapikana toa Keraisu-palapa kelepitikoa latianeya. Nipa tibukeka itonokeka tone leneme enamokoya-kiti ni tone leneme enekoya-kiti ni tibu talo toa meki edelo ali-kiti ni kiwike lokoa tobou meki-kiti enika eni peyame onekele takamotoa Keraisuyo-kama latikala taneya. 17 Eya kuya peya wete latiameneyake onepa pa mea kama nekeneya. Eniya peya pia kawa toateko toa pia kawa tomotoa oneme yopimoa noko. 18 Akolaline ali atoa totopa one tigini. Onepa tone tobou wane. Mea kama pikilepa one patu-kama kautakoa kakete toko. Akolaliyo tuane yene moa kamotokakilepa einago namolo takoa moa kamotokaneya. Ako odene tobou meateka ago memotoa nitaneya. 19 Ni agopa Akolaliyo one kotuke-kama memotada wa one peku lawetetapeneya. 20 Nitoapa a tibukeka itonokeka meki peya one-pala odene wene pianeya memotoa eya taneya. Mana Keraisu lekane yomoke tuaneya kakata kamate ponokale tokome poi piato wa teigoa wakeneya.
21 Papete kipa poanele toma yakoiya tekete Akolali-pala wene poaneya mekete ete pilia wakeneya. 22 Opa mana Keraisu yomo lekaneyake wia dekakoli tukale tokome Akolaliyo kiwi oya kakoa meko. Nipa kime eya toa memotoa tokome taneya. Onekele-kama takoo wa one leneke poane wene takoa koikatapeneya mekete padeya namike akoa agale oatekale toamomotoa tokome taneya. 23 Edikoa meadetepa Keraisuke wedoa wene tugoa mea one patu kautakoa kakete poapeneya kamene. Nipa onekemo oa metane toa taatekoa toatekale nepia mekoina toa nepia mema pamene. Onekemo wane ukupa ta piko peyake oa pupitikanemoke uku. Einakamo oa aua yamene wa Akolaliyo Polo noka takoa moa kakaka tokolo uku.
Akolaliyo Polo Takoa Moa Kakanemo
24 Opi tete mokoane kakilepa kiwike toane motukuno, ke wane wediane meku. Nipa Keraisuyo one yatene ali atoa totopa one tigini wa tetepo takakome kiwike tuku wa tete pegetoa moma yakene toane moma pone togou wane tete moma yaku. 25 One yatene meki-kiti kiwi auapemotoa tokome Akolaliyo noka takoa moa kakaka. Nipa onekemo pine ina ina wa to̱aweane akatapemotoa ni toka. 26 Papete mali ponoka toa-kama itonoke pitikoi peya-pala one eni taatekoa toatekamopa kaukoa mema nekeneyake opa one wa takoa motane yene peetapea oko. 27 Keraisu kini tepene nome mekomo kamo takou toa eni peetapea ikilepa e ku pa yatene-kitika one take pa̱ tootapeneya mea kamotoa taatekoa tokomo eni okome toko. 28 Nitikono, Keraisu einago ko-kama totome oma yako. Nipa Akolaliyo wene takako toa ali atoa peya mane mane oa olaukoa tikilepa Keraisu patu kautakoa kakete epetekoa meatiki kotuke kakoa meemoa pomotoa tokome toko. 29 Nitimotou wane pupuke-kama pebetekaneya wili toane kakilepa Keraisuno tele patu kautakoane kakene tuku.