EPESASE
Poloyo Epesase Yeneke Wia Wetekane Pipia
1
Polo nopa Akolaliyo one wene litikome Keraisu Yesunomo oane auane yamotoa takoa kakaka Aposelo ago i mekene uku.
Epesase take Keraisu Yesu-pala lipua mekete onekele-kama takama yaki-kitike i agale wini oane wetekaku-ye. Eya alita toneketai Akolali-pala Ali Muno Yesu Keraisutame kiwi pewe wia tepe kolotini kilikoa pikamotoane kowitikoane uku-ye.
Keraisu-pala Lipua Meki-kitipa
Akolaliyo Pewe Wia Yopikomo
Akolali tone Ali Muno Yesu Keraisuno etene one kei piato wane uku-ye. Totopa Keraisu-pala lipua mekolo one tibuke meou toa meamene wa pewe witikome one peku lawetekala tokolo ni uku-ye. Nitikagome itono wete latia piameneyake Keraisu-pala lipua memotoa tokome toto takoa moateka wene toopianeya. Nipa one leneke epetanele-kama toa ni ete-kitame akoa oatekoile toamoa tomotoa taneya. Nitoapa Yesu Keraisuyo toatekaleke kipa one mana kono-mikiti latikou wa wene toopikilepa papete dikou wa one epene wene litikome taneya. One kolotini ago Keraisu-pala lipua mekolo tokome toto nami kakameneya pewe-kama wia kako. Nipa totome one peku noa toma yakole enekete ete-kitame onepa dikane ago tadeko wa one kei pimotoa tokome toko.
Manane kamate ponaneya tokome totopa one wa oto toa motokome tone poanele tokooke po letu mekakana keemu toa wako. Nipa kamo takou toa pewe-kama witikome toko. Nitikomepa padele padeleta wene toa toa pademo pademota wene toa oa toko toa kabe koukoa eni toko. One eni toatekamo papete kaukoa mema nekeneyake opi i i wa toto wene takakomepa one epene wene toopikana toa tokome mana Keraisuyo taatekoa toatekamo eni wene takako. 10 One eni wene toopikana toa taatekoa toateka oi ponokalepa a tibukeka itonokeka pia kawa tokoya peya Keraisu einagoke-kama lukoa memotoo.
11 Totopa Keraisu einago-pala lipua mekolo Akolaliyo one wa takoa motikilepa dikou dikou wa wene toopikana toa-kama taatekoa tokagome papete wene toopikanakale eni taatekoa toka. 12 Nipa Keraisu wete noameneyake one noatekoya pegetoa nepia meatekoo-kiti tone toma yakooleke ete-kitame one kei piai tomotono wene pia toka.
13 Kiwi toa moatekamo eina niminimo kini wene epetekanemo pa yatene kimeka yakoa mootokoa Keraisuke wene tugakoi. Nitikolipa Akolaliyo kiwika one yene wa oa kini tiginike one adeka pia tetou toa one Epetane Yomini kiwike moa wetekaneya. Nipa dikou wa papete oa pikana toa taatekoa taneya. 14 Nipa kipa one yene wa kiwi oto toa moateka adeka eni pikilepa a tibuke one peku lawetatekale nami yametekome taneya. Ali atoame one pa̱ teleta tootapeneya mekome tokaleke kei piai tomotoa tokome taneya.
Poloyo One Oya-lawene Kowitikanemo
15 Nikepa kini Ali Muno Yesuke wene tugoa mea ni Akolaline yene peyake wene mekoa mea tekete tikimo titiane yatekou-pete laigoane 16 Akolali-pala ke wane okala tuku. Nitoane kiwi wene taneya mekene eya wane kowitikaku. 17 Tone Ali Muno Yesu Keraisuno Akolali pa̱ teleta tootapeneya meko Atai wa kei piateko ago neke kakole wene takatapemotono, neke Yomini Epesase yeneke moa wetekamene. Nipa wene muno mekamotono ta wane kini kowitikakala tuku. 18 Akolaliyo kiwi pewe-kama wiademe tokome noatino noe wa kiwi kayo oa motaneya. Ni one takoa motokana yene kamo takou toa one pa̱ tootapeneya mekome toko peku kiwi lawetou wa one mana kono-mikiti latikaneya. One eni tanele kini leneme keleyo enemotoa tou toa tokome one Yominiyo i i wa kiwi wene taka taka tomotoane tekene kini kowitikoane uku-ye. 19 Ni oneke wene tugoa meko-kiti toto yopia kakome telekole mati tokole wene takamotoane kowitikoane uku. 20 One eni telekolepa Keraisu tuaneyake a tibuke one nimini yono lono kounoke wa moa kakakome tokana telekole kekutu. 21 Keraisu einago aida opi pa kakomeka naniko wa wakapea nokomeka ako odene mekome e ku tobou yene ibini akene yene edelo yene peya talo toa-kala mema poko. 22 Nipa kiwi peya Keraisu einagoke-kama lukoa meamene wa Akolaliyo one etene ako tobu meatekago latia kakakilepa onekemo yakoa motane yene peya one losu yatene auapeou wa taneya. 23 One eni yenepa Keraisuno tigini tetepo tootapeneya meki. Eni yene eya kuya peya einago lobutua tagatapeko.