GALESIA
Poloyo Galesia Yeneke Wia Wetekane Pipia
1
1-2 No Poloyoka nopala odeneka meki oya-lawemeka Keraisuno ali atoa wini Galesia ta ludu meki-kiti kiwike i pipia wini wia wetekako-ye. I agale oane wetekakilepa pa ali-kitane agale patu kautakoane kakene ukuna mena. No Aposelo ago takoa moa kakakilepa pade ali-kitame taneya mena. Eya agotame Yesu Keraisu ni one tuaneya pikale moa kamotokane ago Akolalitame tokoi.
Toneketai Akolali-pala Ali Muno Yesu Keraisutame kiwi pewe wia tepe kolotini kilikoa pikoa tomotoane kini kowitikakene uku-ye.
Keraisu einagomepa ipete poanele toomoa piki-kiti etepea pomotoa wakome anu oya-lawe toto toa moademe tone poanele tokooke nome tuaneya. Nipa toneketai Akolaliyo wene toopiane toa taatekoa taneya. Nitaneyano, Akolali kei pia-kala katoane uku-ye. E̱e nimini.
Ae, Yesunomopa wida pene yakoa mootokoake pade olaukanemo etepea yakoa litikete tiki. Nipa Akolaliyo kiwi eni yene pewe wia oto toa motakapoano pa wa Keraisu moa wetekaneyake onekemo tewitikoa wakete tiki. Nitikili tekene wene kainya mati pianeya mekene uku. Pade olaukanemo wane ukumopa Keraisunomo mena. Pade-kitame kini wene moa bebo akakete tiki. Nipa onekemo moa koigoapa pademo pamo olaukadete wili toa kakete tiki. Yesunomo kipala namolo olaukakounakamopa panagome moa koigoa olaukakalepa nipa Akolaliyo einago wakome wamotoane uku. Noanumeka a tibu kawa noko edelo alimeka onekemo moa koigoa olaukadekolopa Akolaliyo wakome wamotoane uku. Kipala ina namolo okouna toane wa lokoane uku. Keraisunomo kime namolo yakoa motokoinakamopa panagome moa koigoa olaukakalepa Akolaliyo einago wakome wamotoane uku-ye. 10 No Poloyo eni ukupa nipa Akolaliyoka ali atoameka no kei pimotoane tekene ni uku wa wene piki-pe. Ali atoamedo no kei pimotoane enoane tekene tou tokapa nipa Keraisunole kapene wakoane takou toka.
Polo Aposelo Ago Takoa Moa Kakanemo
11 Anu oya-lawe kipala i ukumo yakamene. Yesunomo oane auane yakumopa alime wene kibututukoa mea to̱awea akenemo mena. 12 Nika panagome oa metekale yakoane motokoumo mena. Panagome-kiti imo yakoa moa ta wa no olaukakoya mena. Kipala i ukumopa edikanemo menake Yesu Keraisuyo i i wa no-pala to̱awea oka.
13 Ete Yu yename Akolalinele takama piki toane noanumeka wedoane takama pokoumo kime yatekoimo wa wene takadene ukuno, yakamene. Papete einakale tekene Yesunomo yakoa motane ali atoa ela moameneya kiwi wiouno nepio wane wiane atukadene wili toane kakou. 14 Ni toto Yu yatenanele takakenepa anu yagono-mikiti peya mati moane patukoane anu kaua-mikitane peku-kama nootokoane wedoane toomoane pokou.
15 No nitatekou ago agauayo pene opiameneyake Akolaliyo one wa takoa mootokoa no pewe witikome kayo oa motokagome eya wa oa toka. 16 One managono peku noa tamene wa no kayo oa moa kakaka. Nipa onekemo mone pa yatene pitiki toane mo wima-kala pomotoa tokome ni toka. Nitikalepa Yesunomo wete yakoa motane ago mekata-kiti poamoane 17 ni Akolaliyo namolo takoa moa kakane Aposelo ali-kiti Yerusaleme take koukoa mekoitaka poamoane tokou. Nitameneya Arebia take wete pone mepokou. Eidapa Yesuyo onekemo i i wa no olaukatapeka. Wa naniko Arebia ta tewitikoane Damasikase take wakapeane pone mepokou. 18 Nitoanepa tebolo takaka malike Pita mekota ugu pone mepou wane wene pikou toane Yerusaleme take pone Made takutake one-pala eida opiane mekou. 19 Einata einapete eya ago Yesuno wamene ago Yameka enekouyake ete Aposelo ali-kiti enamokou.
20 Kipala i oane wiane mekakene ukumopa niminimo-kama uku. Akolaliyo yakakoa kamotoane kapene wakamuku wane uku-ye.
21 Yerusaleme take meemotekene Siria Silisia tata ludu pima yakou. 22 Eina-petepa Yesuno ali atoa Yudea take pitikoi-kiti anu lene timini wete enameneya meketepa 23 ete-kitame no ko okoimo odene yakakala taneya. Nipa no einagome Yesuno ali atoa kiwi tete meemoa yakoyake opi Yesunomo oa aua yako wa ete-kitame no ko okoimo yakakala taneya. 24 Nitoa yakatekoapa anu eni tokouleke Akolali kei pia kakeneya.