IBERU
Iberu Yeneke Wia Wetekane Pipia
1
Akolaline Mana Etenane Peku Noa Tanemo
Namolo papete Akolaliyo tone kaua-mikitame one agale yakamotoapa one agale to̱awea akane ali-kiti i i wa akamene wa ele kule toa wene takama-kala nekeneya. Nitaneyake wipitikome manago i i wa akapoano pa wa wetekakale itonoke nokome etenanemo-kama i i wa toto yatene-pala to̱awea akaneya. Etenane peku nootokoa tibu itonota latia piane agome nitaneya. Tibu itonota ludu pia kawa tokoya peyapa nekeno, yopikoa-kala kamene wa etename moa kakane ago kekutu. Einagome Akolali pa̱ tootapeneya mekome lawetane peku noa tagatapeneya. Nitane ago tokome Akolali kako toa kotuke-kama kako. Tibu itonota ludu padeya padeya peya pia kawa tomotoapa one tele tane agaleme-kama yopia meko. Nitiko agopa ali atoa tone poanele tokooke tuumotokome a tibuke wa ate wakapea pome ako odene meko ago Akolaline nimini yono lono witipitoa meaneya.
Mana Agome Edelo Ali Peya Moa Patukako
Akolaliyo one edelo ali peya keku kakoa einagopa ako ago kakoa taneya. Nipa einagopa one mana wa ibini oapa one agale aua yaki yatene keku ibini oa edelo yatene wa ibini oa taneya. Nitikome okome
i ago nepa anu manago. Opi nopa neketai i kakene uku wa akeneya.
Nimopa edelo ago odene-palaka wamokomeke mana Keraisu-pala akeneya. Ni Akolaliyo one edelo ago odenekeka eya wa wameneya.
Nopa i agono etene kawadene tuku. I agopa anu manago kawademe toko.
Nimopa edelo ali-kitike wa wamokomeke Yesuke akeneya. Nika one mana namolo ago itonoke moa wetekademe kakome eya wa akeneya.
No Akolali anu edelo ali peya i agoke lukoa mea neuwe tukua meoi wa akeneya.
Wa Akolaliyo one edelo ali-kitike ikilepa eya wa akeneya.
No Akolaliyo anu edelo ali-kitipa anu agale oa aua yamotoane tekene pupulege keneya latiane ni anukule takama yamotoane tekene toe itipono keneya latiane tuku wa one pupu yene moa kakaneya.
Nitaneyake one manago moa kakakomepa eya wa akeneya.
I ago nepa Akolali. Tibu itonota ludu pia kawa tokoya peyapa neme talo toa-kala kama poko. Nitoa talo toa mekilepa ki̱yoke-kama talo toa meko. Nitoa epetaneleke-kama wene piitikaneya meapa poanele-kiti peya kote tokolo kotimi yoa meko. Nitoa mekokepa no neketai Akolaliyo ne takoane motekene eya tokouna. Neke oya yene keku kamotoane ne ako moane kakakilepa ne wedoane wedikoane tokouna wa akeneya.
10 Eya waka akeneya.
Namolo namolo tititikake ne Ali Munoyo itono latia pia neke yoname tibu latia tokana. 11  Tibu itonota takoa pootapekaleka nepa pa mea kama poo. Tibu itonotapa mamina kego noma pou toa keneya wetini toma pokaleka neme eya too. 12  Tokoo kakene mamina kotokoa tukua piitikoa weneya mamina moa kawou toa tibu itonota wawa weneya latia pioo. Nitatekoyake nepa papete mekana toa pa mea kama pekepa wetini toma poamoo wa Akolaliyo mana Yesu-pala akeneya.
13 Akolaliyo mana-pala eya waka akeneya.
Nepala poi te̱ia meki-kiti kawikama pone neke kawane moane pitikoai tou. Nitouno, anu nimini yono lono noke nepia menamene wa Akolaliyo Yesu-pala akeneya.
Nitaneyake one edelo ali odene-palaka edikoa akeneya mena.
14 Nipa edelo yatenepa edane yatene patu. Eni yatename Akolalinele takama piki. Enipa Akolaliyo one toa moateko-kiti toto auapeatino poe wa wetekakolo auapenokala tiki. Nipa tone leneme enamoko yenameke tibu mea note auapenokala tiki.