LUKE
Yesunomo Lukeyo Wia Mekaneya
1
Lukeyo Yesunomo Tiopilasine
Wia Mekakaneya
Kamo koni ali Tiopilasi neke i boku wiane mekakakuno, yakamene. Padele padele toto pakeke Akolaliyo taatekoa tanemo pade ali-kitame dika dika wa wete wia mekoa enekala taneya. Nipa Yesuyo tititikakome toma yakale enema yakene-kitame Yesunomo toto olaukama yakete okoi toa wia mekakala taneya. Noanumeka enika enile-kama titianeta laigoane wedetekoane pitiane yakama nokouya tekene neke takoane i i wane wiane mekakene uku. Pade-kitame ne wete olaukakoimo-kiti etene inapa nimini akedeki wa neme wene toa wane ni tuku.
Yone Opiatekamo Edelo Agome
Sekaraia-pala To̱awea Akeneya
Erodeyo Yudea ta yopia meane-pete Akolalike lodo yotokoai tane ago pade Sekaraia Abaia ti yatene ago eida eni take meaneya. One natonopa Eronoke tagene atoa Elisabesi wa ibini akeneya. Sekaraia adona Akolaline leneke wene ki̱yo akeneya meapa Yu yenane totonoka Ali Munoyo ile tamene ile tamene wa yametane agaleka tagameneya mea epetekaneya. Tiobali atoata tokome Elisabesiyo mati opiamele toamokale ada atueta pa meaneya.
8-9 Wa padepete Akolalike lodo yotokoai tane yatene-kiti tutu tutu wa yotokama nekene toa Abaia time lodo yoa meatekoi oi nokale one time tadu toa enetekoa ekete opi i ago neke-peteno, lodo yotokapa wa takakoli Sekaraia tobou losu yapuke pome lodo yotokapaneya. 10 Einata einapete palima keneya padeya Akolalike ka̱lono takoa lodo yotane-pete ali atoa akolono oboa nekete Akolali kowitoa kakeneya. 11-12 Nitikakoa Akolaliyo moa wetekane edelo agopa Akolalike palima keneya padeya lodo yotokoai taneta nimini yono lono eida nome kakale Sekaraiayo enekome wene kainya pianeya tokome pitime tuaneya kakeneya. 13 Nitaneyake edelo agome okome okome piti moamea. Neme kowitike okamo Akolaliyo yateka tokolo neke atue deya Elisabesiyo neke mati opikademe tokono, eni mati opikalepa Yone wa ibini amene. 14 Eni mati opikete wene yapekale kolotine meoi. Ete ali atoa peya matiyameka ke wa wedikoa meoi. 15 Eni mati tubetoa kakomepa Akolaline leneke ibini akene ago kawademe toko. Nitikagome gerepi po ku̱ ueka leau akateko ueka nakile toamoo. One ninane tepene meaneya Epetane Yomini oneke awinokome tepene lobutua tagatapeoo. 16 Iserele yatene ali atoa peya mati kini Ali Muno Akolali tewitikoa wawa pekene-kiti einagome oto toa moo. 17 Nipa telekago Akolaline agale papete to̱awea akane ago Ilaidayo tele tane toa too. Nitoa etene mana-mikitipa odene wene pikoa ni Akolaline agale tagoa toamiki yenepa wene ki̱yo akeneya meki-kiti mea tiki toa nimini peku noa tomotoa too. Enipa Ali Muno ago noatekoya tokolo ali atoame nepia memotoa tokome edikoa nodokakama yawoo wa edelo agome akeneya
18-19 Nimo okale Sekaraiayo okome nopa ada toane koto kakou ago, anu natonoka atue deya mekono, neme wini okopa nimini toatekomo okono edoane wene tuku patu-kale okome nopa Geberiele Akolali-pala opiane-kama kaku agome uku. Akolaliyo i epetane agale no neme to̱awea akapa wa neeke wetekakolo nekene uku. 20 Eni to̱aweane ukule taatekateko oi ponoka-pete nimini taatekoa toatekoyake neme yakoa moamoko. Nitikoya teke enile wete taatekoa toameneyakepa neke kekeme agale amele toamokale agale wametekoa pa meoo wa edelo ago Geberieleyo akeneya.
21 Nitikakoa ali atoame Sekaraia akolono witoa nomotoa nepia kakeneya. Nipa einago edekolo wete noamoko patu wa nepia kakeneya. 22 Wa naniko einago akolono witoa nokome ali atoa-pala agale amele toamokale pa kakeneya. Nitoa yoname agale adeka pia oa kakale enekete tobou losu yapu kakome pulete keneya padele enadeko wa enoa wene taneya.
23 Sekaraiayo tobou losu yapu Akolaline pupu takoa mea peya takateka oi ponokale one yapu wakapea pome mepaneya. 24 Wakapea pome mea natono koua pitikale mati kakeneya. Elisabesi mati kakeneya meapa tokene ko kakoa (5) ponomotoa witimoa one yapu eida pa meaneya. 25 Nitoa mekome okome namolopa no tiobo atoa meane tekene yame tuaneya mekouyano, opipa Akolaliyo no auapekolo tekene eni ya teigoane waku wa Elisabesiyo akeneya.
Mariayo Yesu Opiatekamo
Edelo Agome Oa Pianeya
26 Elisabesi one mati kakeneya meaneyake ko melepu (6) tokene nome kakaka Akolaliyo edelo ago Geberiele Galili ta keneke piane Nasarese take poano pa wa moa wetekaneya. 27 Nipa ali poameneya tuatoa mekata eni wetekaneya. Eina atoapa Depidike tagene ago Yosepeyo moademe tu pia kakene atoa one ibinipa Maria. 28 Einatoa mekata edelo ago nokome okome kamo koni atoa Akolaliyo pewe wia kakene atoa Ali Muno agome ne auapea yopiko wa okale 29 yatekome one eni oka agaleke wene kainya pianeya kakome no-pala ina okana agalepa edemo wa okato patu wa wene kibutua kakeneya. 30 Nitoa kakaka edelo agome okome okome anu oyatoa Maria piti moamea. Akolaliyo ne pewe wia kakono, piti moamea. 31 Ne mati kakeneya meade toko. Neke eni opika matipa Yesu wa ibini oa piamene. 32 Eni matipa ibini akene ago kawoo. Ako odene meko Akolaline mana wa peyame ibini oi. Ali Muno Akolaliyo neke kaua ago Depidiyo talo tane taapa ne tobou ago meke yopia-kala mea wa eni mati yameoo. 33 Nitoa yametekale Yekobeke ta̱ma nokoi-kiti yopia-kala kama pokomepa wipitiameneya pa talo toa-kala kama poo wa edelo agome akeneya.
34-35 Nitikale okome nopa ali poameneya mekuno, mati edoane opimotoa-pe wa okale okome Epetane Yomini neeke awinademe toko. Nipa ako odene meko Akolali one telekoleme ne kaunoademe toko. Nitikale tokome neme opikateka matipa Akolaline mana wa peyame ibini oi. 36 Neke wamene atoa Elisabesika mati kakeneya meko. One atue deyameke mati kakeneya meko. Namolo tiobo atoa-kala akeneyake opipa mati kakeneya meko. Nipa tokene ko melepu kakoa ponomotoa mati kakeneya meko. 37 Enilepa Akolaliyo padele padeleta peya tamele toko agome ni toko-kale okome 38 nopa Akolaline pupu takaku atoano, neme wini okolepa nimini taatekoa tomotoane uku wa okale edelago tewitikoa pekeneya.
Maria Elisabesi Mekata Ugu Pekenemo
39-40 Einapetepa Mariayo Sekaraiane yapu pou wa one yapu Yudea take tono tonota kakeneka wete pekeneya. Nitoa one yapu tuapea pokome Elisabesi-pala ke wa oa tebea motaneya. 41 Nimo okale Elisabesiyo yatekaka eina eina Elisabesine tepene kakene mati tepene peloa toa kakale Epetane Yomini Elisabesike awia tagatapeneya. 42-43 Nitikale Elisabesiyo telo okome okome ete atoa peya pa memotoa Akolaliyo ne takoa pewe wia kako. Neke opiateko matika pewe wia kawademe toko. Ae, anu Ali Muno agono nine nepa anu yapu opi noke kako. Ne dikane atoa no pa atoa mekuta edekolo noko-pe. 44 Neme no tebemoa kake okamo yakakakounaka eina eina anu tepene kakene mati wedikome tokome peloa toa kaka. 45 Ali Muno agome oa wetekapiane agale yakoa motoko atoa nepa kolotine meoo. Nepala eina oa pianele nimini taatekoa too wa yakoa moteke tokale tekene ni uku wa Elisabesiyo akeneya.
Mariayo Lo Akene Agale
46 Nimo okale Mariayo eya wa lo oa kakeneya.
Anu tepene meaneya ya̱wane Ali Muno kei pikene uku.
47-48 Anu yomini-pala kolotine mekene no toa motokago Akolali-pala ke wane oane meku. Ni edoa-mo.
One pupu takaku atoa pa ponopeneya mekuyake takoa moa pewe wia kako. Nitikono, opi titimoa ali atoa opia tagama pokoi peyame i atoa nopa Akolaliyo pewe wia kakene atoa wa no kei pia oi.
49 Telekago Akolaliyo padele padele tubele mati toa no auapekala toka. Onepa ki̱yo akenele-kama toko agono, one ibinipa paya tetepo takamikiya.
50 Ali atoa oneke nate wene pianeya mea opia tagama piki toa oneme ela moa yopia meko.
51 Akolaliyo ele kule telekole-kama toma nekeneya. Nipa pine yene kini wa kei pia mate agale okoi-kitipa wia tadekatapeneya.
52 Ni eka kuka take mea telekole toa yopiane tobou ali-kitipa keku mekoa ponopene ali atoa ako moa kakoa taneya.
53 Ni kobume tuaneya meane-kiti nee epetaneya lawetaneyake kamo tane ali atoa wanakome poe wa wetekaneya.
54 Kiwi yatene ela moane auapeou wa oa pikana toa wene taneya mekome onekele takama nekene Iserele yatene auapea yopia kakeneya.
55 Nipa tone kaua-mikiti-pala oa pikana toa eni taatekoa taneya. Enipa Eberameka oneke ta̱ma pokoi yeneka kiwi peya ela moane auapeane-kala kama pou wa oa pikana toa taatekoa taneya wa Mariayo lo oa kakeneya.
56 Tokene tebolo tadiya ponomotoa Maria Elisabesine yapu pa eida meaneya. Nitoa meemotokome one yapu wakapea pome mepaneya.
Elisabesiyo Yone Opianemo
57 Elisabesi one mati opiateka oi nokale ali mati opianeya. 58 Nitaneyake Ali Muno agome Elisabesi ela mati motokome mati opimotoa tanemo yatekete one oya yene one yatene ali atoa peya wedia meaneya.
59-63 Wa ta pataka ketepo (8) kakoake eina matiyane kepene teigakoli enadete nekene yename one etenane ibini Sekaraia wa ibini ato wa okoli niname okome e̱'e mena. Yone wa ibini ato-kale ekete kita yatene ago Yone wa ibini akene ago odeneka kawamokono, Yone wa ibini okopa edekolo oko-pe wa akeneya. Nitoapa matiyane etene-pala yoname adeka pia pitia yatekete ekete i matipa te wa ibini oo-pe-koli agale wiane mekatekuya manoe wa yoname adeka pia moa witikome i mati one ibinipa Yone toko-la wa wia mekakale enekete wene kainya pianeya kakeneya. 64 One ibinipa Yone toko-la wa wia mekakaka eina eina one kabunu yapekome kekeme agale amele tokale Akolali kei pia kakeneya. 65 Nitikalepa eni take meane yene peya piti tokale meaneya. Nitaneyake eni tanemo Yudea tono pake pake piane ta ludu oa pupitikatapeneya. 66 Einaka einamo yakane-kitame wene kibutua mekete ekete i matipa tubetoa kakomepa edoa kako patu wa wene kibutua meaneya. Ali Munono yono tatono piadeko wa wene tekete ni akeneya.
Sekaraiayo Lo Akene Agale
67 Nitaneyake Sekaraia Epetane Yomini oneke awia tagatapeneya kakome Akolaliyo taatekoa toatekamo eya wa oa kakeneya.
68 Toto Iserele yatene yopiko ago Ali Muno Akolali kei piato. Kiwi auapeou wa one ali atoa toto oto toa motaneyano, nitato.
69 Nipa kei yene toto toa mopamene wa telekole-kama tokago moa kakakomepa onekele papete takane ago Depidi-loeke tagene ago eni moa kakaneya.
70 Nipa namolo namolo papete one agale to̱awea akane ali-kiti-pala dikou dikou wa oa pikana toa to̱awea akanele eni taatekoa taneya.
71 Nipa kiwi yatene-pala poi te̱ia mekoi-kitika kipala kotimi wene lua mekoi-kitika ete pedeka pedeka toane kiwi toane mou wa oa pikana toa taatekakome einago moa kakaneya.
72 Nile tikilepa tone kaua-mikiti ela moane yopiou wa oa pikana toa taatekoa taneya. Ni neeke ta̱ma pokoi yene auapekene dikou dikou wa Eberame-pala papete oa pikana toa wene kayapeameneya mea taatekoa taneya.
73-74 Toto eni auapeatekamopa tone kaua ago Eberame-pala oa togotopianeya. Nipa kipala poi te̱ia mekoi-kitike kiwi toane motokolu onekelepa atiki toa takama pomotou wa oa togotaneya.
75 Nipa oneke ta̱ma pokoi yene toto mea epetekateko toa mea ni wene ki̱yo akaneya mea tomotoa tokome nitaneya. Enipa one leneke-kama mea kama pekete tomotou wa Akolaliyo toto auapeatekamo Eberame-pala papete oa togotopianeya.
76 Nitaneyano, anu i mati deya nepa ako odene meko Akolaline agale akako ago wa peyame oi. Ali Muno noateka ka nodokakapikilepa one naniko nomotoa ne namolo takoa peke nodokakapima poo.
77 Nipa ali atoa Akolaliyo kiwi toa motikilepa kini poanele toma yakoinake po letu mekakana keetapea too wa neme wene takama-kala poo.
78 Tone Akolaliyo one ali atoa ela moa poti ko akene wene-kama pianeya mea tokome toto toa moateko ago a tibu mea noateko ta patakademe toko.
79 Yomiyomu keneke meemotekete tua poateko-kiti totoke pa̱ eni takalogakilepa tepe kolotini kilikoa pimotoa meateko ka yamea too wa Sekaraiayo lo oa kakeneya.
80 Eni mati tubetema pokome tigini kawa yomini-pala tele taneya meaneya. Nipa Iserele yenane leneke kakome Akolaline agale akateka oi wete noameneyake ali piamene ta ludu pima yakeneya.