LOMANE
Poloyo Lome Yeneke Wia Wetekane Pipia
1
Polo nopa Keraisu Yesunole-kama takama yaku ago mekene uku. Akolaliyo ali atoane wene epetekakomopa one agale patu kautakoane kakene oane auane yamotoa tokome nopa one wa kayo oa motoka tokolo ni uku.
Enimopa Akolaliyo kiwi yatene auapekene dikou wa one agale to̱awea akane ali-kiti namolo namolo papete wene taka taka tokale one bokuke wia mekama-kala nekeneya. 3-4 Eni epetane ko ikilepa tone Ali Muno Yesu Keraisu ko uku. Einagopa ali latia nikilepa Depidi-loeke ta̱wa nekeneya. One yomini-pala mekome epetekoa-kama tikilepa Akolaline mana tokome taneya. Nome mea tua pokale Akolaliyo moa kamotokakilepa i agopa one manago one tele patu kautakoa mea kakono wene tamene wa taneya. Kipa one Aposelo ali-kiti meamene wa toto pewe witikome takoa motikilepa Yesu einagome taneleke toka. Nipa e ku yatename Yesunomo yakoa mootokoa oneme tamene wa akene toa litia toa one kei pia tomotoa tokome toka. Wini Lome take meki yene kiwi padeka-kitika Akolaliyo one wa takoa motaneya. Nipa Yesuke lukoa memotoa tokome taneya.
I agale wiane mekakilepa wini Lome take meaneya Akolaliyo kipa one kolotini yene wa takoa motane-kitike wetekou wane tuku. Kini kowitikakilepa eni yene pewe wia kilikoa memotono toe wane toneketai Akolali tone Ali Muno Yesu Keraisuta kowitikaku-ye.
Polo Lome Take Poateka Wene Pianemo
I pipia titiane wiane mekakenepa Yesu Keraisu patu kautakoane kakene Akolali-pala ke wane uku. Kiwi peyake ke wane ikilepa kini Yesuke wene tugoa mekete tikimo ta piko peyake meki-kitame yakatapeadikili tekene ni uku. Akolaline leneke kakene eya wane uku. One kowitikene-kama kiwi wene taneya kowitikoane uku. Nipa onekele wedoane takama yawou wane one manake epetekoa akene agale oane mema yakene uku. 10 Nitoane Akolali kowitikenepa no Lome takeka moa wetekateko wene pikepa moa wetekoa ta wane one kowitoane okala tuku-ye. 11 Epetane Yominiyo no wene takaka toane kiwika olaukadene tekene kiwi enadiya wane kowitoane uku. Kipa one tele patu kautakoa kama pomotoane tekene ni uku. 12 Nipa tone Yesuke wene tugoa mekete tokomo yakaate toa mape wiitakutukoa meatoane ekene uku. 13 Anu oya-lawe eya wa wene taneya meamene. Yesunomopa ete pa yatene-kiti pitikoi toane oane mema yakolu padeka-kitame yakoa motokoi toa wini Lome takeka kime yakoa momotoane tou wane lugutukoane noadene tokala tokou. Nitikala tokouyake papukamokale wete noamokou. 14 Geriki agale yakoa iki yene ni Geriki agale yakamene yene ni wene meameane yene ni wene muno meane yene enika eni yene peyame yakamotoane tekene Yesunomo ta piko peyake to̱aweane oma pamedeku. 15 Nitamedekuno, wini Lome ta ludu kiwi mekika tugatekoane Yesunomo oane meadiya wane wene piane mekene uku.
16 Yesunomo to̱aweane amene ya toamokolo meku. Onekemo yakoa motiki peyapa Akolaliyo telekole tokome toa mokala toko. Ete pa yatene naniko toa moademe Yu yene namolo takoa toa motokono, one eni tokomo edoane amene ya momotoa-pe. 17 Akolaliyo ali atoapa poanele toamene yene tetepo takoa toa motikilepa pa kini Yesuke wene tugakileke ni toko. One eni toko ko ikilepa Yesunomo to̱aweane uku. Enilekepa one bokuke eya wa wia mekaneya piko. Akolaliyo poanele toamene tetepo takane yene meemoa pikilepa titiketeka wipitiketeka oneke wene tugoa mekete tekete nitoi.
Akolali Ali Atoa-pala
Kotimi Yoa Mekomo
18 Akolaliyo a tibu mekome enekolo one nimini agalepa ele kule poanele toa kaukoa agopa takatapeki yename onekele takamoa poanele-kama tikili enekome kotimi yoa meko. 19 Nipa one kakome tokole wene toatiki toa padeya padeya kiwi pakeke keleyo witakakala tokoyake paya nou toa poanele pa toma yakili tokome kotimi yoa meko. 20 One kakome tokole kini leneme enamele toamokoyake itono tibuta latia piane-peteka opika one latia pianeya-kiti leneme keleyo enamele toko. Keleyo enekete tekete one tele taneya meemoa pokona, Akolali wa amele toko wa amediki. Akolali kawamoko wa edoa omotoa-pe. 21 Akolali onepa dikane ago wa wene taneya meketeke one kei piatiki toa kei piamoa ke wa wamoa tokoi. Nitoapa kini wenepa bebo akatapea yomiyomume agopa takatapea taneya mekoi. 22 Nipa wene muno kakeneya meku wa oake kaua kaloa kakete tokoi. 23 Nitoapa pa̱ tootapeneya meemoa poko Akolali kowitoake wakete kini yoname latikoinakeya-kiti kowitoai tokoi. Nipa eya adeka ali ini kai kaya enika eni yomini latia kakoa etepea kowitima pokoi. 24 Nikepa ele kule poanele touno wene pikoile pa toma pomotoa Akolaliyo wakeneya. Nipa pamoko mea kini kini tigini toa potokatakutukakete ya tanele toma-kala pomotoa wakeneya. 25 Nitane yename Akolalinemo ete pimotoa wawa kapene peku noai taneya. Nitoapa padeya padeya peya latia piane ago Akolali kowitamoa onekele takamoa tekete one latia pianeya-kiti adeka pia yomini latia kakoa kowitima nekeneya. Nitaneyake ali atoa toto peyame one kei enabuna pia-kala kamedeko. E̱e nimini.
26 Eni yename etepea poanele toma pokoike Akolaliyopa pamoko mea kini tigini toa potokoa ya tanele toma pomotoa wakeneya. Nitikalepa kini atoameka toa potokakete kinikane tebea piameneya atoa yatene kini kini wa kinikane latikoa tebea pikala taneya. 27 Alimeka kini atoa tebea piameneya ali yatene kini kini wa atoa latikoane tebeane piouno wene kibutuma yakeneya. Nipa kini kini ete oto wa ya tanele tuku pekete toapa kini tiginike wa kini tokoinakale nami wipitinokala taneya. 28 Nipa Akolali edeya weike wene taneya meamoono, tokamotato wa paya nou toa mekoli enekomepa kini toamatekoile-kama toma pomotoa wakeneya. 29 Nitaneyake kini tepene e ku poane wene witoa tagatapeneya mea eya toma yakeneya. Poane peku noa toa ni padeya padeya tepi moa ni lenee pia ni epetanele toma yakoi yene-pala poane wene pia ni ali wia tukoa ni neno-kama oa ni kapene wakoa ni kotu kabunu kawa 30 ni akoa agale oa ni Akolali-pala kotimi yoa ni ete yene paya tetepo takoa ni mate agale oa ni ele kule poanele titia toa ni etene ninetane agale tagoa toamoa 31 ni ete ali atoake wene meameneya mea ni ne auapeane ile tou wa oake toamoa ni ete yene mama moamoa ela moamoa tiki. 32 Enika enile tikileke Akolaliyo one totono litikome kibu moa tukoono wene teketeke pa toma yaki. Nika kini eni tikina toa ete yename toma yakile eneketepa epetanele tiki wa kei pikala tiki.