TAITASI
Poloyo Taitasike Wia Wetekane Pipia
1
Polo nopa Akolaline pupu takama yawane Yesu Keraisunomo oane auane yawane tuku agome uku.
Akolaliyopa one takoa motane ali atoame onekele wedoa takama pomotono ta wa no moa kakaka. Ni oneke nate wene pianeya lukoa memotono, one niminimo pine to̱a olaukamene wa moa kakaka. One niminimo pine to̱ane olaukakilepa ali atoa auapekene eya wane olaukakuya. Akolaliyo itono tibuta wete latiameneyake one ali atoa mea kama poatekoi wene toopianeya. Akolaliyo kapene agale wakamokagome nitou wa oa pikana toa taatekoa too. One taatekoa tokale nepia mekilepa wedia mea nepi meamene wane olaukakuya. One eni taatekoa toateka oi nokale toto toa motokago Akolaliyo one eina papete wene toopikana i i wa mo wima pamene wa no wene takoa moa kakaka.
Taitasi nepa no-pala kibutua Akolalinele takama yakolo tekene anu mana tetepo takoane mekene i pipia wiane wini wetekaku-ye.
Atai Akolali-pala tota toa motokago Keraisu Yesutame ne Taitasi pewe wia tepe kolotini kilikoa pikoa toe wane neke kowitikoane uku-ye.
Taitasi Keriti Take Mekome Toatekamo
Keriti take mekene titiane tokounakale neme toa togoano ta wane ne wida tewitikoane pokouna. Nipa wini ta ludu ali atoame ta latia pitikika Yesuno yene talo toatiki ali-kiti takoa moa kakakala tamene wane pokouna. Nitikounano, nepala okouna toa teke dikane ali-kiti takoa moamene. Ete-kitame akoa agale oatikile toamoa ni atoa odeneka moa koua mea tiki ali-kiti takoa moamene. Ni kini mana kono-mikitipa Yesuke wene tugoa mea kini okoi agale tagamoa ele kule pale toamoa tadekolipa oyake takoa moamene. Eya wa wene toa nitamene. Akolaline ali atoa talo takako agomepa nipa ete-kitame padeya namike akoa agale oatikileka toamoo. Ni bu wamoa ete yene paya tetepo takamoa ni bia ue eya nokoa kawamoa ni lene piamoa ni eya kuya ako-kama mou wa wene piamoa too. Nitamokome talo agome eya too. One yapu ne noo wa ali atoa makutukoa moa nee takoa lawetoa ni ele kule epetaneleke wene piitikaneya mea ni utanele toa ni wene ki̱yo akenele toa ni Akolalinele takakilepa odene wene pianeya mea toa ni poti wene pia yawa too. One olaukanemopa ipa niminimono, yakoane moamedeku wa wedoa pikoa kawoo. Nitoapa one olaukane toa pine ina ina wa ete yene mane mane oo. Wa pade-kitame yakamadete wakoli mane oa mokala too. Enile-kala wedoa tiki ali-kiti takoa moa kakakala tamene wane uku. Ni edoa-mo.
10 Talo tiki ali-kitame tamene wa iki toa tagoa toamiki ali kainya matiyame pademo pademo pamo oa ete yene oa yotokoa tiki. Kini losule tekete ali mati yatene kepene teigaki Yu yename edikakilepa ete yene moa patukoa tiki. 11 Dikaki yene ete ali-kitane yapu pekete pademo pademo wamatikimo olaukaketepa kini mati atoane wene bebo akakala tiki. Lede kue moadete ni tiki. Nitikala tikino, kini agale wawe wa moa kawikamene. 12 Wini Keriti take yatene ago pade wene muno meane agome one yatene ko ikilepa eya wa akeneya. Keriti ali-kitame kapene agale oa ni yoko keneya mea ni loyo mekete nee eya nokoa kawa tiki wa akeneya. 13 Einapa nimini akedekono, wini yename Akolalinele ki̱yoke-kama takama pomotono, eya wa wedoa kikoa akamene. 14 Yu yename la agale keneya pamo ikimo yakoa moamoa ni Akolaline agale ete pimotoa waki-kitame tamene wa ikile litia toamoa tamene wa kikoa akamene.
15 Poane wene takoa koikatapeneya meko agomepa nipa padeyaka kitau okoya wa wamokome eya kuya peya epetane tetepo takoa meko. Wene moa koiganeya Keraisuke wene tugoa meamiki-kitamepa epetaneyaka poaneyaka takoa enamekete eya kuya peya poane tetepo takoa meki. Kini wene-pala tepeta moa koiganeya mekete ni tiki. 16 Nitoapa Akolali wene tuku wa ikiyake padele padele tikilepa Akolali meamene tetepo takoa tiki. Dikane yenepa Akolaliyo kote tokolo wako. Padele epetaneleka tamele toamokolo ele kule koiganele toma yaki.