3
Keraisuno Ali Atoa Mea Epetekatikimo
Wini ali atoa eya tamene waka wene taka taka tamene. Ta yopiki yene Kanosolo yene meba yene enika eni yeneke poti lukoa meamene. Kini okoi agaleka yakoa toa ni ele kule epetanele toadete nodokoa meamene. Ni odenago-palaka akoa agale wamoa potimo-kama oa tamene. Yete pade ali atoa peya mama motikilepa poti ko akene wene pia tamene wa wini ali atoa wene taka taka tamene.
Totomeka papete padele padele pale toa ni tone totono litia toamoa ni Setanuyo oa yotokakale etepea pote ni ko̱la utukole-kama tou wa ele kule pale tikilepa enika enileme tone wene moa labakaneya mekete tokoo. Nitaneya mekete ete-kiti-pala wene poaneya mea ni eko panagoneya tepi moa tokoo. Nipa ete oto wa topo takoapa tone tone timini luunali yoma yakoo. Nitima yakooka toto toa motoko ago Akolali ali atoake wene mekoa mekome auapeateka oi nokale toto toa motikilepa tone ki̱yo akenele tokoole-kitike tokoya mena. One weneme toto ela motokome toka. Nitoapa kini namolo poane wene wia wawano, ue moamene wa one Epetane Yomini totoke moa wetekakilepa one mea kawatiki mana kono-mikiti latikademe toka. One Yomini eni moa wetekakilepa toto toa motoko ago Yesu Keraisu yoto pitia awinome mea tagatapemotoa toka. Totopa poanele toamene yene tetepo takademe pewe eni witikome eya toka. One a tibuke mea kama poateko peku lawetatekale nepia memotoa one peku mati moa latikaka. Taitasi nepala ina okouna etene nimini okala tanemo ukuno, i i wa wedoa olaukama pamene. Akolalike wene tugoa meki-kiti padele padele epetaneleke wene piitikaneya mea toma pomotoane ukuno, nitamene wane uku. Ina ukupa epenemo uku. Ali atoa peya auapeatekomo eni uku. Pade-kitamepa pademo pademo pamo oa pili pili toa ni kini kaua-mikiti tama nekenemoke agale to̱onali yoa ni padele padeleke neno oa ni Mosesene totonoke pamo oa mokota oa tiki. Ali atoa auapeamekete pata pamo eni okala tikino, enika enimo oa kakoika titi toma yamene. 10 One agaleme ali atoa pili pili toa kamotoa toko ago-pala mena wa mane oa motokale yakameadekalepa wa mane oa moamene. Nitikale wa yakameadekalepa einago titi toa wake wamene. 11 Dikane ali-kitipa wene moa koiganeya mekete poanele-kala tiki. Poanele eni tadeku wa wene teketeke tiki wa neme wene teke toko.
12 Panago Atemasi patu Tikikasi patu pa wane neeke wini moane wetekakolu nokalepa nipa Nikopolise take noateka pake piadekalepa wete kotuatono namene. Niti tane tokene-menekepa Nikopolise take pone mepou wane wene pikene ni uku. 13 Eya agota koiso totono pine wene toa to̱a oko ago Sinasi-pala Apolosita kini poatikika pomotono, wedoa auapeamene. Padeya-kiti toamokolopa kini moatikiya moa meamene. 14 Padeya-kiti toamokolo pa ponopeneya meki-kiti auapeato wa tone wini oya ali atoame eya tamediki. Padele padele epetaneleke wene piitikaneya mea toomoa pamediki. Nipa nego noma yawameneya ta pataka abuna pupu wedoa toomoa pamediki.
15 Nopala opia meki peyame ne Taitasi wete meamene wa iki. Wini take Keraisunole takama yakete totoke wene mekoa meki-kiti wete meamene wa akamene-ye.
Akolaliyo kiwi peya pewe wia yopia memotoane kowitikoane uku-ye.
Opa anu agale eni.