Waraka 1 ya
Yahaya
Mwanzo
Eyi waraka‑yi yandikiwa na Yahaya walii. Yahaya ákiwa mwenziwe pakulu Mwenye Insa wa pamoyo pake. Wandikiriwa wenye kunfulata Insa, na ikwereza sana-sana kuwa kweli-kwelini Mwenyezimungu karitenda kuwa mwanadamu julu ya Insa Almasihi. Eku kufunda‑ku kukisakikana konta wengine wakifunda kuwa Insa siyo kweli-kwelini mwanadamu na siyo nlungu wa kweli.
Yahaya awona kuwa wenye kwamini wa kweli wafulata inlimu ya kweli, wafulata kufunda kajavi na kupendana munu na mwenziwe.
Yahaya kandika eyi waraka‑yi kaya itíwa rero Turkiya, mwinsho wa sekulu ya kwanza bandi ya Almasihi.
1
Nsemi wa mainsha
Tukwerezani kuhusu Nsemi wa mainsha, ákiwapo tangu mwanzo. Tînsíkira, tîmmona na maso etu, tînshuhudiya, na tînkola na makono etu. Noyo mainsha‑yo olótiwa. Timmona, ntamana tilavya ushahidi, tukwerezani kuwa iye ndi Mwenyé mainsha wa milele, ákiwa na Baba na toloteriwa ofwe. Vyatîmmonire na vyatînsikire, tukukwerezani umwe novyo ipate nomwe muwe na ujamaa nafwe. Ujamaa wetu uwa na Baba pamoja na Insa Almasihi, Mwanawe. Na ezi habari‑zi tukwandikirani ipate radi yetu* Au: “yenu”. itimiziwe.
Enenda nnuru
Sambi, eyi ndi habari yatinsikire iye na tukwerezani umwe, kuwa Mwenyezimungu ndi nuru. Nkati yake kisi anta aba acishubutu kuwepo. Tikámba kuwa tanawo umoja naye kuno tikenenda pakisi, tilongopa, atiténda ukweli. Fala ikiwa tikwenenda panuru, kamba iye vyaari panuru, tikuwa nawo umoja watupu, na damu ya Insa Mwanawe ítiswafi madambi piya.
Tikámba kuwa atina dambi, tankuritesa, ukweli aupo nkati yetu. Fala ikiwa tikweréza dambi zetu, iye mwaminifu na mwenyé shariya, átiswamii madambi etu, na átiswafi nkati ya vitendo vibaya piya. 10 Fala tikámba kuwa atinakola dambi, sawa‑sawa na kwamba iye nlongo, usemi wake aupo mmoyo mwetu.

*1:4 Au: “yenu”.