Waraka 1 ya
Peduru
Mwanzo
Peduru kawandikira eyi waraka‑yi wenye kwamini wakafílike kwa sababu ya kulumbatiwa kwa kwamini kwawo. Iye kawataya nguvu ipate woloke, kwa kuwakumbusira nfano wa Almasihi, mali atiri nawo nkati yake, na tamaa yawari nawo wenye kwamini kuwa aludi ipate awatware awapereke mbinguni.
Habari ya Peduru ndi javi: kuntumaini Mwenye Insa, muwe wenye kunsikiriza anta paiwa kwa kurigariga pakulu, na kuntejemera kwenu kuwe ka tamaa ya Mwenyezimungu ka kuwa mwinsho átombola. Kutabika kulungana upande wa mainsha etu mulumwengu, fala iye awajanliya mbere ware wantumaini iye.
Peduru kandika eyi waraka‑yi kiyasi ca mwaka 65 bandi ya Almasihi.
1
Salamu
Omi Peduru. Niwa walii wa Insa Almasihi, niwandikira eyi waraka‑yi wanu watondoriwe na Mwenyezimungu, watawanyike porovinsiya za Pontu, Galata, Kapadokiya, Aziya pamoja na Bitaniya. Tangu mida anzima ya Mwenyezimungu Baba wetu íkiwa ya kukutondolani, na Roho Takatifu kâkutulani kuwa watakatifu, ipate muswafiwe na damu ya Insa Almasihi na munsikirize.
Umwe mongeziwe rehema na salama!
Kuinshi kwa kutumaini tamaa ya Mwenyezimungu
Asifiwe Mwenyezimungu, Baba wa Mwenye wetu Insa Almasihi! Kwa huruma zake nyingi, iye katipa nroho zetu mainsha mapya ipate julu ya kufufuka ka Insa Almasihi ka wafwi, tiwe nawo tamaa ya kuinshi milele, na kuriti irati saifujika, saina noda na saipoteya faida yake, ituriwe binguni iwe yenu. Umwe, kwa kuwa mumwamini Mwenyezimungu, mukengeriwa na uwezo wake mupate kuvushiwa, kuri tayari kolotiwa suku za mwinsho. Kwa javyo, ingawa dalili isakikana muuzunike suku aba kwa kutabika jisijisi, fala tendani radi! Eko kutabika‑ko kukwakikisha faida ya kwamini kwenu, vyakuri na faida pakulu koliko oru. Oru, ingawa ilainika, iswafiwa na moto. Kwa namuna mmoja noyo, kwamini kwenu kukwakikishiwa ipate kukujisireni swifa, utukufu, na inshima suku yaasaka koolotiwa Insa Almasihi mulumwengu‑mu. Ingawa iye amummonire, fala mumpenda. Na ámuri kummona, fala mwankumwamini, na mupata radi yakwijaziwa na utukufu, anta munu ejiwa namuna yakwereza, mufurahi konta múpata anzima ya kwamini kwenu, roho zenu zivushiwa.
10 Kuhusu kuvushiwa‑ko, minabii weréze rehema yamuja kupokerera umwe, wasakula na wadairi wereriwe namuna yake. 11 Wakisaka wawonerere mana a cire cawakambiriwa na Roho ya Almasihi nkati yawo, pawakibushuru kuhusu kutabika kaakijuzi kuvumirira Almasihi, na utukufu ukija kunfulata. Wakisakula wejiwe wakatini na nani wavisaka kunkuna. 12 Wafafanuririwa kuwa mambo‑yo aakuna ewo wari hai, ila wakati watiri ofwe‑wu! Na sambi‑pa noyo habari‑yo mwereziwa umwe, julu ya ware wakukwerezani Habari Ngema, kwa uwezo wa Roho Takatifu aperekiwe kulawa binguni. Vija kukuna-vyo, anta malaika newo viwajibu kutunza wejiwe.
Kuinshi na utakatifu
13 Ndimana, tengezani ankili yenu muwe tayari. Risungeni wanyewe, na muzidi kutumaini nfululu tamaa ya rehema zamusaka kupewa, suku yaasaka koolotiwa Insa Almasihi mulumwengu‑mu. 14 Muwe kamba wasimana wasikiriza, musifulate wájibu wenu mbaya wa mida wa ujinga wenu. 15 Fala kamba Mwenyezimungu akutondoreni vyaari takatifu, nomwe novyo muwe watakatifu kwa piya vinu vyamutenda. 16 Konta vyandikiwa javi:
“Muwe takatifu konta omi niwa takatifu.”
17 Pamulebela duwa, mwankumwita “Baba” ire alamúla sannang'aniza munu caari, ila alamula kwa vitendo vya kila munu. Kwa javyo, pamwikala mulumwengu‑mu kamba wayeni, inshini kwa namuna yakumwinshimu. 18 Mukwijiwa kuwa momboriwa nkati ya mainsha safãi amuritire ka wababu zenu, aiwere julu ya kuripa vinu vyakulainika kamba parata au oru, 19 ila julu ya beyi ya faida pakulu, damu ya Almasihi. Iye ákiwa kamba kondoo saana baka wala saabadilike. 20 Iye katondoriwa atimize eyi anzima‑yi tangu ulumwengu saunombiwa, fala tarehe za mwinsho‑zi kolotiwa kwa faida yenu. 21 Julu yake, umwe mumwamini Mwenyezimungu, anfufure iye nkifo na antukuze, ipate kwamini kwenu na tamaa yenu iwe ka Mwenyezimungu.
22 Sambi, kwa kuwa umwe* Kigeregu: “roho zenu”. muswafiwa julu ya kufulata ukweli, mwankupendana kweli-kwelini. Kwa javyo, zidini kupendana kwa niya na ka myoyo swafi. 23 Mupendane javyo kwa kuwa mupongoriwa tena upya, siyo julu ya mbeyu yakulainika ila kwa mbeyu sailainika, julu ya usemi wa Mwenyezimungu uínshi na uri na ukweli daima. 24 Kamba vyavyandikiwe javi:
“Wanu piya wawa kamba minyani,
ubóra wa munu upunguka upesi kamba wema wa luwa rakuvalaluka.
Nnyani ukumiliya na luwa rikugwa,
25 fala usemi wa Mola ukwikala milele.”
Na nowo usemi‑wo ndi Habari Ngema yamwereziwe umwe.

*1:22 Kigeregu: “roho zenu”.