Waraka 1 ya Paulu ka
waTesalonika
Mwanzo
Paulu paakikola kazi pakulu Tesalonika apate mainsha a kutwa, kâfungula noko jamati. Tesalonika íkiwa kaya maalumu ya Geresiya. Wafulati wa Insa wengi wa Tesalonika mida wâkiwabudu maswanamu, wákiwa sawanamba kwijiwa njira ya Insa. Fala wakimwamini Mwenye Insa, wákiwa makamilifu, ntamana habari zenera inti ire piya. Dalili eyi ndi waraka yakwanza yaandike nkati ya piya Injili. Eci kitabu‑ci candikiwa mwaka 51 bandi ya Almasihi.
Wákiwapo wanu wamojawapo wanza kubishana na Paulu, ikibidi kuwatira akuka Atena. Fala kampereka rafiki yake nnemba wakwitiwa Timotiyu ipate akawone vyawari kuinshi wenye kwamini Tesalonika kure. Timotiyu paaludire, kampa Paulu habari ngema futi za pendo na kwamini ka wafulati wa Insa kaya ya Tesalonika.
Zíkiwapo tafauti mmojawapo njamati. Wakazi wengine wênuka konta wakidaniza kuwa Mwenye Insa kawa karibu ya kuludi. Wengine wafazaika konta jamaa zawo wâfwa Almasihi saanaludi. Basi Paulu akiwambira mambo ája kukuna wakati wasaka kuludi Mwenye Insa, na namuna vyawakijuzi kuinshi mpaka nowo wakati‑wo.
1
Salamu
Omi Paulu na Sila* Sila zina rengine Silvanu. pamoja na Timotiyu tukwandikirani eyi waraka‑yi umwe wanu wa jamati ya Tesalonika, umwe muri upande wa Mwenyezimungu Baba na Mwenye Insa Almasihi. Rehema na salama viwe namwe.
Mifano ya kwamini ka waTesalonika
Daima tinshukuru Mwenyezimungu ka umwe piya. Patitenda duwa, nomwe tukulebelelani. Patisowera na Mwenyezimungu Baba wetu, tiwaza kazi yamukorire kwa kwamini kwenu, tabu yenu nkati ya kuwapenda wenzenu, na namuna zamuri kuhitamili kwa sababu ya tamaa ya Mwenye wetu, Insa Almasihi. Kamana umwe, wanduzetu mupendiwe na Mwenyezimungu, tukwijiwa kuwa iye kakutondolani. Tukwijiwa evi konta paifikire Habari Ngema kwenu umwe, aiwere julu ya usowezi tu basi, ila novyo julu ya alama za uwezo waatendire Roho Takatifu pamoja na uhakika piya. Mukwijiwa tabiya zetu patikiwa pamoja, kwa fadili yenu. Basi, umwe mupokerera habari na radi yakuja na Roho Takatifu, ingawa ikujisirani tabu nyingi. Kwa javyo, umwe mufulatiza nfano wetu na nfano wa Mwenye Insa. Kwa namuna‑yo, anta umwe wanyewe mulawirira kuwa nfano mbere ya wenye kwamini piya wa Makedoniya na wa Akaya. Kamana usemi kuhusu Mwenye Insa wankuvuma ulawa kwenu mpaka ka wanu wa kila upande wa Makedoniya na wa Akaya. Kila mahala vyankusikirikana kuwa munwamini Mwenyezimungu, kwa javyo aisakikana ofwe kuwambira kinu. Ewo wanyewe wankuzidi kusowera kuhusu namuna ngema pakulu zamutipokerere, na namuna vyamuzungunukire ka Mwenyezimungu, mukitipuka milungu ya ulongo ipate muntumike Nlungu hai na wa ukweli. 10 Na nowo wankusowera namuna vyamurindira na radi pakulu kuja ka Mwana kulawa binguni Kuja ka Mwana wa Mwenyezimungu mara yapiri.. Iye ndi Insa, afufuriwe na Mwenyezimungu ka wafwi, mwenyé kutombola ofwe nkati ya hukumu yakofya isaka kuja.

*1:1 Sila zina rengine Silvanu.

1:10 Kuja ka Mwana wa Mwenyezimungu mara yapiri.