Waraka 2 ya Paulu ka
waKorintiyu
Mwanzo
Nkati ya eyi waraka‑yi, Paulu kasowera shuguli mmojawapo zasowere muwaraka yake ya kwanza na kasowera novyo kuhusu shida za jamati ya Korintiyu. Kafunda namuna ya kuwa iwe na umoja julu ya kazi yake. Maaduwi wa Paulu wakikisha kuwa tabu zikiwakuna ikiwa alama ya kuwa iye akiwa kweli-kwelini walii. Majibu a Paulu kutabika kwake akolota namuna vyaakintumaini Almasihi, na akolota novyo kuwa Almasihi kanawo nguvu pakulu kurasa iye mwanyewe.
Eyi waraka‑yi (sura ya 2-5) ikwereza kuhusu Habari Ngema, (sura ya 6-7) ikwereza mainsha takatifu, (sura ya 8-9) ikwereza faida ya kumerana munu na mwenziwe. Paulu kandika eyi waraka‑yi mwaka mmoja bandi ya kwandika waraka yakwanza mpaka waKorintiyu.
1
Salamu
Omi Paulu, walii wa Almasihi Insa kwa kusaka ka Mwenyezimungu. Omi na nduyetu Timotiyu tukwandikirani eyi waraka‑yi wanu wa jamati ya Mwenyezimungu ya Korintiyu, pamoja na piya watakatifu wenére piya inti ya Akaya.
Mwenyezimungu Baba wetu, na Mwenye Insa Almasihi, wakujanliyeni rehema na salama.
Kushukuru kwa sababu ya nsaada wa Mwenyezimungu
Piya swifa apewe Mwenyezimungu, Nlungu na Baba wa Mwenye wetu, Insa Almasihi. Iye ndi Baba wa huruma, Nlungu atinyamaza nfululu. Iye atinyamaza nkati ya tabu zetu piya, ipate nofwe tiwanyamaze wengine wari na tabu, tiwanyamaza na kunyamaza katinyamaziwe na Mwenyezimungu. Kamana, kamba vyatintabikira pakulu Almasihi, na ofwe novyo, julu ya Almasihi, tinyamaziwa pakulu. Basi tikitabika, ndi faida yenu ipate munyamaziwe na muvushiwe. Tikinyamaziwa, ndi faida yenu: munyamaziwa pamuhitamili tabu moja nozo zatiri kupata ofwe. Kukutumainini kwetu koloka kwa kuwa tikwijiwa kuwa, kamba nomwe muwa nkati ya kutabika kwetu, novyo mukuja kuwa nkati ya kunyamaziwa kwetu.
Kamana, wanduzangu, avinajibu kuwa mutikine kuhusu kutabika kwetu patikiwa porovinsiya ya Aziya. Kutabika kwetu kûzidi pakulu futi kûzaidi nguvu zetu, tîremeriwa vyakutisha zîtisa tamaa za kuinshi. Ofwe wanyewe tiwona kuwa tihukumiwa kifo. Fala eci cikuna ipate tisiritumaini wanyewe ila tintumaini Mwenyezimungu ari na uwezo wakuwaludisira wafwi uhai. 10 Iye kativusha nkati ya kifo kikulu cakofya, na akuja kutivusha. Iye ndi watintumaini kuwa ázidi kuja kutivusha, 11 kuno mwankutisaidiya julu ya kutilebelela duwa. Kwa namuna‑yi, wengi wakuja kushukuru kwa ajili yetu, kwa neema vyatipewa ofwe julu ya duwa ya wanu wengi.
Paulu apindula mipango yake
12 Kamana kuridãi kwetu kwakikisha uswafi wa myoyo ndiku: kuwa daima titenda mulumwengu na niya swafi, na ukweli wakulawa ka Mwenyezimungu. Siyo kwa wijiwifu wa kibinadamu ila julu ya rehema ya Mwenyezimungu, ndi vyatiinshi mulumwengu‑mu. Wanu piya tíwatenda novyo, pakulu-pakulu umwe. 13 Kamana atukwandikireni vinu vyengine sairi vinu vyamufyomire na vyamwereriwe. Nirindira kuwa suku moja mukuja kwereriwa nafwe nfululu, 14 kamba sambi‑pa vyamwereriwa nafwe aba. Kwa javyo, suku ya kuludi Mwenye Insa, kwa namuna mmoja yakuwa ofwe tikuja kuritenza kwenu umwe, nomwe mukuja kuritenza kwetu ofwe.
15 Kwa kuwa nanawo uhakika kuhusu eci kinu‑ci, ninuwiya kwanza nije kwenu ipate nukwaunini mara yapiri. 16 Vînajibu nije nukuwoneni panuka Makedoniya, na mara nyengine tena pakuludi. Kwa javyo, umwe nanga munipereka panuka Yudeya. 17 Javi ndi vyanîpangire. Kwa javyo itakuwa sinuwiye sana? Au nipanga kamba wanu wa mulumwengu‑mu, wámba eci wakitenda cengine? 18 Iii, kamba Mwenyezimungu kamilifu, usowezi wetu kwenu usiwe “aye” na “iii” kwa wakati mmoja nowo. 19 Konta Mwana wa Mwenyezimungu, Insa Almasihi, wakwerezani umwe Timotiyu, Sila, pamoja nomi, siyo wa “aye” na “iii”, ila daima ka iye ndi “aye”. 20 Kamana piya tamaa za Mwenyezimungu julu ya Insa ndi “aye”, zitimiziwa. Ndimana, julu yake tikwamba “Aamina * “Aamina” mana ake “aye”.” ipate Mwenyezimungu tintukuze. 21 Na ndi Mwenyezimungu atípa ofwe na akupáni novyo umwe Almasihi ipate awe pondo retu rakutolosa. Iye ndi atitáwaze, 22 na katitaya alama maalumu, kuwepo ka Roho Takatifu mmyoyo mwetu, kamba maripo akwanza ipate olote kuwa ofwe tiwa wanu wake. Kwa javyo, iye atipa tamaa yakutigabizi piya vyaapangire kwetu ofwe.
23 Sambi, omi ninlebela Mwenyezimungu ikiwa siri kusema kweli anuulaye, kuwa siludira Korintiyu konta ninyema kukusutumuni kanguvu pakulu. 24 Avinajibu kukutawalani nkati ya kwamini kwenu. Ila vinajibu kukola kazi pamoja namwe ipate muwe radi pakulu, kamana moloka julu ya kwamini kwenu.

*1:20 “Aamina” mana ake “aye”.