Waraka 2 ya
Peduru
Mwanzo
Peduru kandika eyi waraka‑yi nkalaboshu mmojawapo ya Roma, kiyasi ca myaka wa 67-68 bandi ya Almasihi, wakati aba kábula ya kuka kuulaiwa. Akikaidi kufunda sakuna deretu kawakifunda wanu wengine (sura ya 2). Akwamba kuwa Injili ndi kinu catikijuzi kwamini kwa kutumaini.
Sura ya 3, Peduru asowera kuhusu ukweli wa kuludi ka Insa na kulamuriwa ka mwinsho. Kwa sababu ya noci tikijuzi tiinshi wakati watirindira kuvushiwa kaawapere tamaa wenye kwamini.
1
Salamu
Omi Ansumani Peduru, ntumisi na walii wa Insa Almasihi, eyi waraka‑yi niwaperekera piya wapatire kwamini ka faida pakulu kamba ofwe vyataminire. Kwamini‑ko tipata julu ya ukamilifu wa Nlungu wetu, Nvushi Insa Almasihi.
Rehema na salama mongeziwe, julu ya kumwijiwa Mwenyezimungu pamoja na Insa, Mwenye wetu.
Kwitiwa ka wenye kwamini
Kwa uwezo waari nawo iye kwa kuwa ndi Nlungu, iye katipa piya vyatisakula ipate tiinshi mainsha akumwajibu Mwenyezimungu. Tipata julu ya kumwijiwa ire atítire kupokerera utukufu wake pamoja na wema wake mwanyewe. Kwa namuna‑yi, Mwenyezimungu katipa tamaa ya faida pakulu na ya matajabisa, ipate julu yawo mulawirire kuwa na namuna za Mwenyezimungu, kuwa mupolonyosiwa uwaribifu wa mulumwengu‑mu, ushongiwa julu ya wájibu wa dambi. Ndimana, tumirani nguvu zenu piya musanganye kwamini na wema, wema na wijiwifu, wijiwifu na kurimiliki, kurimiliki na kuhitamili; kuhitamili na namuna ya kumwajibu Mwenyezimungu, namuna ya kumwajibu Mwenyezimungu na kupendana, na kupendana musanganye na kuwapenda wanu piya. Kamana namuna‑zi, mukiwa nawo nezo zikizidi kukula kati ya mainsha enu, zukutenzani kuwa wijiwifu wenu wa kumwijiwa Mwenye Insa Almasihi auwepo bila visumo ila kukuja na faida. Kamana ware sawatenda vitendo vya faida-vyo, ewo awawona, uwengira mwiza, wariwala kuwa Mwenyezimungu mida kâwaswafi madambi awo.
10 Ndimana wanduzangu, tumirani nguvu zenu piya mwakikishe kuwa kweli-kwelini mwitiwa na mutondoriwa na Mwenyezimungu. Mukitenda javyo, amushubutu kwasa kwamini kwenu. 11 Kamana kwa namuna‑yo, uwapo nryango nkulu wakufunguririwa sana ipate mwingire muufalume wa milele wa Insa Almasihi, Mwenye wetu na Nvushi wetu.
Kutunza Mandiko Matakatifu
12 Kwa javyo, niya yangu ndi kukukumbusani evi vinu‑vi daima, ingawa mukwijiwa futi na mukwakikishiwa nkati ya ukweli wamupokerere. 13 Níwaza kuwa níjuzi nukukumbuseni, wakati waniripo mulumwengu‑mu, 14 konta, kamba vyaanolotere Mwenye wetu Insa Almasihi, nukwijiwa kuwa suku karibu eya mainsha‑ya nukwasa. 15 Na nítenda juhudi piya ipate, bandi yakulawa omi mulumwengu‑mu, daima evi vinu‑vi mukumbukire.
Ushahidi wakolota kuwa Habari Ngema yakweli
16 Kamana patikerezanga uwezo wa Mwenye wetu, Insa Almasihi, na kuludi kwake, sikuwa tikifulata hadisi ya ujanja, ila tereza ubora wake nkulu kwa kuwa tîwona na maso etu wanyewe. 17 Kamana iye paapokerere swifa na utukufu ka Mwenyezimungu Baba wake, ofwe tikiwapo. Paasikire shauti ya utukufu pakulu ya Mwenyezimungu ikamba:
“Eyu ndi Mwanangu wanimpenda pakulu.
Niwa radi naye pakulu”,
18 ofwe wanyewe tisikira eyo shauti‑yo kulawa mbinguni. Tisikira kamana pamwango takatifu, tíkiwa onse na Insa.
19 Visitoshe, tanawo uhakika pakulu kwa sababu ya habari zereziwe na minabii. Habari‑zo vyema mutengemane konta ndi kamba nuru vyaimwarika pamahala pakwinukala. Ikusaidiyani mpaka suku yakuja Almasihi, na nuru yake ikuja kumwarika ngwê mmyoyo mwenu kamba ng'andu. 20 Kinu bora pakulu, ijiwani kuwa piya vibushuriwe mMandiko avilawire nkiswa mwa nabii mmojawapo. 21 Kamana avipo vibushuriwe kwa nafsi ya binadamu, ila Roho Takatifu ndi awalongoze wanadamu kusowera usemi ulawire ka Mwenyezimungu.