Waraka 2 ya Paulu ka
waTesalonika
Mwanzo
Nkati ya eyi waraka yawaperekera Paulu waTesalonika‑yi, iye akwanza kunshukuru Mwenyezimungu konta pendo rawo na kwamini kwawo kukizidi kuka mbere. Zikiwapata tafauti nyingi zawenye fala Paulu kawambira kuwa javyo siyo namuna ya kuwahukumu, ila ndi namuna Mwenyezimungu vyaawayerera wanu kwamini kwawo.
Tesalonika‑ko akiwapo munu akipitanga akamba kuwa îja waraka ya Paulu ikwamba kuwa Mwenye kaludi futi. Paulu akiwambira kuwa wasiteseke. Paulu kasowera novyo kuhusu hali mbaya iwapata wanu julu ya ufuko, ntamana kawahimu wanu kuwa wawe na niya ya kukola kazi.
1
Salamu
Omi Paulu, Sila* Sila zina rengine Silvanu., pamoja na Timotiyu tukwandikirani eyi waraka‑yi umwe wanu wa jamati ya Tesalonika, umwe mulungáne na Mwenyezimungu Baba wetu na Mwenye Insa Almasihi.
Rehema na salama viwe namwe kulawa ka Mwenyezimungu Baba na Mwenye Insa Almasihi.
Kurimba moyo wakati wa kulumbatiwa
Wanduzetu, tijuzi daima tinshukuru Mwenyezimungu kwa umwe piya. Kusema kweli, tanawo shariya ya kutenda javyo, konta kwamini kwenu kila mara kwankukula, na mwankuzidi kupendana pakulu. Kwa javyo, patipita mmajamati mengine a Mwenyezimungu, tiridãi kuhusu kuhitamili kwenu na kwamini kwenu, nkati ya piya kulumbatiwa na tabu zamuvumirira.
Kutabika kwenu kukolota sana-sana kuwa tírindira kulamula ka shariya ya Mwenyezimungu. Kwa sababu ya kutabika kwenu, mukuja kuwalangiwa kuwa na haki ya kwingira muufalume wa Mwenyezimungu. Kweli, mwankutabika kwa ajili ya nowo ufalume‑wo. Kwa kuwa Mwenyezimungu ndi mwenyé shariya, iye awauzunisa wenye kukuuzunisani, na umwe muri kuuzunisiwa, Mwenyezimungu akupani pumuzi pamoja nofwe, paaja Mwenye Insa kulawa binguni na malaika wake wanguvu. Iye akuja nkati ya malulimi a moto, áriripira nfululu ware sawankubali Mwenyezimungu na wanu sawafulata Habari Ngema ya Mwenye wetu, Insa Almasihi. Ewo wakuja kutabika hukumu ya kwaribiwa milele, waturiwa baidi ya Mwenye na baidi ya utukufu wa uwezo wake. 10 Evyo vikúja kukuna suku Mwenye yaája kupokerera utukufu ka piya watakatifu wake. Piya wankubáli‑wo wakúja kushanga ubora nkulu wa Mwenye. Noyo suku‑yo nomwe novyo mukuja kuwa nkonjo nowo, konta mukubali ushahidi wetu.
11 Kwa anzima‑yo, tankuzidi kukutenderani duwa, ipate Nlungu wetu akutenzeni muinshi kamba wanu wawétire iye wajuzi kuinshi. Mana ake, mutimize julu ya uwezo wake piya vyema vyamupangire kutenda, na piya vyema vyamutenda kwa kwamini kwenu. 12 Tilebela duwa javyo ipate zina ra Mwenye wetu, Insa Almasihi, ritukuziwe kwa sababu yenu umwe, na umwe musifiwa pamoja naye. Piya‑vi víkidirika kwa rehema ya Nlungu wetu na ya Mwenye Insa Almasihi.

*1:1 Sila zina rengine Silvanu.