Waraka 2 ya Paulu ka
Timotiyu
Mwanzo
Eyi ndi waraka ya mwinsho yaandike Paulu myaka 64-68 bandi ya Almasihi. Iye kandika ari nkalaboshu mojawapo ya Roma, akirindira kuulaiwa. Ingawa akiwona javi mwinsho wa uhai wake, mwinsho wa kazi yake, pamoja na kukosa ka wengi nkati ya marafiki zake (kwa sababu ya wofi wa kulumbatiwa), iye ákizidi kuntaya nguvu Timotiyu kuhusu kutejemera katiri nawo ka Almasihi. Akisowera kuhusu faida ya mafunzo swafi, atiri nawo mmandiko, na faida iripo ya kuwafunda wenye kwamini wapya.
1
Salamu
Omi Paulu, walii wa Almasihi Insa kamba vyaasaka Mwenyezimungu, niperekiwe kwereza tamaa ya mainsha atiri nawo kwa kulungana na Almasihi Insa. Nukwandikira uwe Timotiyu, mwanangu wanukupenda.
Mwenyezimungu Baba, pamoja na Mwenye wetu, Almasihi Insa, wakujanliye rehema na salama na wakutendere huruma.
Kukengera uswafi wa Habari Ngema
Mwenyezimungu wanintumikanga na moyo saunisusuka kamba vyawakintukuza wababu zangu, noyo ndi waninshukuru. Ninshukuru panukukumbukira ponse panitenda duwa usiku na nsana. Panikumbukira masozi ako, nukuwa na hamu yakukuwona tena inijare radi.
Nikumbukira kwamini kwako ka ukweli, kanzire wiwiyo Loisi pamoja na mamayo Unisi, na mpaka sambi‑pa nanawo uhakika kuwa uwe novyo kwanawo. Ntamana, uwezo maalumu waakwisusire Mwenyezimungu panukuturire makono, nukukumbusa urimbise nowo uwezo‑wo. Kamana roho yaatipere Mwenyezimungu aititaya wofi, ila ititaya uwezo, pendo, pamoja na nguvu zakuritunza ofwe wanyewe.
Kwa javyo, usiwonere haya kulavya ushahidi wa Mwenye wetu, wala kuhusu omi nfungwa wake, ila kutabika pamoja nami kwa Habari Ngema, na uwezo wa Mwenyezimungu. Mwenyezimungu ndi ativushire na ndi atitondore tiwe umati wake-wakeni. Eci siyo kwa sababu ya vitendo vyetu, ila kwa kupanga iye mwanyewe, na rehema yake yaatipewe tangu milele julu ya Almasihi Insa. 10 Rehema‑yo tifafanuririwa epa sambi julu ya kulawirira Nvushi wetu, Almasihi Insa. Iye kafuja kifo, na visitoshe, julu ya Habari Ngema, kafafanula baina mainsha a milele. 11 Kwa kwereza na kufunda noyi Habari Ngema‑yi, omi nitondoriwa niwe mwerezi na walii na mwanlimu, 12 ndimana nankutabika novyo. Fala siwona haya, konta nimwijiwa ire waniri kuntumaini, na nanawo hakika kuwa iye kanawo uwezo wakusunga sana vire vyaanigabizire omi, mpaka suku ya Kiyama.
13 Vyaunisikire omi, tula kamba nfano wa inlimu yakweli, ka kuzidi kwamini na kwa pendo ratiri nawo kwa kuwa tilungana na Almasihi Insa. 14 Na julu ya Roho Takatifu ári nkati yetu ofwe, sunga ankiba ngema vyaugabiziwe.
15 Kamba vyawijiwa, piya wanu wa Aziya wanitipuka. Munkonjo mwawo, kawapo Figelo na Heromogeni. 16 Ila Oneziforu anirimbisanga moyo mara nyingi, na aawona haya ingawa omi niwa nfungwa. Mwenye Insa awolotere huruma iye na jamaa zake. 17 Iye paafikire Roma, katenda juhudi mpaka kaniwona. 18 Mwenye Insa amwase Oneziforu‑yo atenderiwe huruma na Mola suku ya Kiyama‑yo. Ukwijiwa sana-sana namuna vyaanitumike Efezu.