Vitendo
vya Roho Takatifu
Mwanzo
Eci kitabu‑ci cílunga hadisi ya wafulati wa Insa, mwanzo wa wakati waludire kuka mbinguni. Julu ya Roho Ntakatifu, wanafunzi wakidiri kwereza Habari Ngema mwanzo wa Yerusalemu mpaka Yudeya, Samariya na piya ulumwengu. Pakwanza, Peduru akiwerezanga Injili Mayahudi. Ikisa wanu sawari Mayahudi wakisakula kunfulata Insa, na Paulu akiwerezanga Injili ewo julu ya safari nyingi zawenye inti baidi-baidi.
Kitabu ca “Vitendo” cukolota namuna mawalii vyawokise mbere kazi ya Insa Almasihi. Cilunga na vitabu vyengine vya Injili. Kitabu ca “Vitendo” candikiwa na Luka, na kandika novyo hadisi kuhusu mainsha a Insa. Candikiwa kiyasi myaka 62 mpaka 64 bandi ya Almasihi.
1
Tamaa ya kuja Roho Takatifu
Mwenye Teyofilu, kwa kitabu cangu cakwanza canandike kuhusu Insa piya vyaanzire kutenda na kufunda, mpaka suku yaakweziwe mbinguni bandi ya kuwamuru mawalii wake wâwatondore, julu ya Roho Takatifu. Bandi ya tabu zake, Insa ákirolotanga mbere yawo, julu ya kutenda vinu vingi vyawenye vyakuwakikisha kuwa iye kawa hai. Kawalawirira muda wa suku arubaini, na akisowera nawo kuhusu ufalume wa Mwenyezimungu. Paajumane nawo, kawalaizira javi: “Musilawe Yerusalemu, murindire tamaa ya Baba yamunisikire omi. Kwa kuwa kweli Yahaya koza* Wakati‑wo wakoza kwa munu kutiwira mmaji. na maji, fala umwe suku karibu mukuja koziwa na Roho Takatifu “Koziwa” mana ake ndi kwijaziwa nfululu Roho Takatifu kati ya mainsha..”
Sambi, ewo pawajumulane, wanza kundairi, wakamba: “Mwenye, nowo wakati‑wo ndi pausaka kuludisiriwa ufalume Iziraeli?” Iye akiwajibu: “Visukuyerini kwijiwa suku wala wakati waaturire Baba nkati ya mamulaka ake mwanyewe. Fala paasaka kukwingirani Roho Takatifu, mupewa uwezo na mukuwa mashahidi wangu, mwanzo wa Yerusalemu na Yudeya piya pamoja na Samariya na mpaka kaisirize duniya.”
Pesire kwamba javire, akikweziwa wakinang'aniza javi, na wingu rikinfinika. 10 Pawakinang'aniza julu rungu-rungu novire wakimmona iye akikweziwa, mpunde noure walawirira wanu wawiri na mavazi melupa vú, 11 wakiwadairi: “Umwe, wanu waGalileya, mbana munang'aniza julu rungu-rungu? Noyu Insa wamumonire akikweziwa mbere yenu akuka binguni, iye aludi kamba vyamummwene akuka binguni novyo.”
12 Ikisa wanafunzi ware wakilawa pamwango pare, wakiludira Yerusalemu. Mwango‑wo ukitiwa Mizaituni, uwa karibu na Yerusalemu, kitambo ca kilometuru moja. 13 Pawafikire Yerusalemu kure, wakikwera mpaka julu pansana nyumba yawarindire: Peduru, Yahaya, Yakobu, Andere, Filipi, Tamimu, Bartolomeu, Matwaya, Yakobu mwana wa Alufeu, Ansumani Zeloti Wazeloti cíkiwa kipinga ca siyasa ca Mayahudi wakusudiye kuwashinda waRoma. pamoja na Yuda mwana wa Yakobu§ “Mwana wa Yakobu” au “nduye Yakobu”.. 14 Piya ware wákijumananga wakitenda duwa pamoja na wanawaka, Mariyamu mamaye Insa, na wanduze Insa.
Munu mwengine atondoriwa awe walii
15 Nozire suku zire, Peduru akimira kati ya wenziwe ware, jumula ya wanu wákiwa kiyasi ca miya na shirini, 16 akisema: “Jamaa zangu, ajuzi atimiziwe Mandiko vyaâsowera Roho Takatifu mbere julu ya Daudi kuhusu Yuda, noyu awalongoze wanadamu wanfunge Insa.
17 Yuda ákiwa nkati ya kipinga cetu, ákipata fungu ra eyi kazi‑yi.” 18 (Na maripo apatire bila shariya, nzuruku wake uziwa uweru. Noparepare akisomoka akigwirira pansi, mwiri wake ukilumuka kati-kati, utumbo ukisololokera panja. 19 Vikunire vire, wanu wa Yerusalemu piya wakipata kwijiwa, kwa javyo, kwa luga yawo uweru ure ukitiwa “Akeldama”, mana ake “uweru wa damu”.)
20 Peduru akizidi kusowera, akamba javi: “Kamana kitabu ca Zaburi* Ona Zaburi 69:25; 109:8. caândikiwa javi:
‘Nyumba yake isamiwe, asiwepo wakwikala.’
Ikisa tena cikwamba:
‘Munu mwengine ekare kiti cake.’
21 Kwa javyo, tíjuzi tintondore mwananlume mmojawapo âwere nafwe wakati piya watiinshire na Mwenye Insa, 22 tangu paanzire koza Yahaya mpaka suku yaatwariwe Insa binguni, ipate awe shahidi pamoja nofwe wa kufufuka kwake.”
23 Basi, wakiwatondola wanu wawiri: Matiya, na Yusufu akitiwa Barisaba akijiwikana kwa zina ra Zushutu “Zushutu” mana ake “shariya”.. 24 Ikisa wakilebela duwa, wakamba: “Mwenye, uwe ndi wijiwa myoyo ya piya‑wa. Basi, kati ya ewa wawiri‑wa, tolotere wauntondore mmojawapo, 25 ipate tikore naye kazi za uwalii, zaasire Yuda akuka mahala pake paanjuzire iye mwanyewe.” 26 Basi wakitenda kura, ikingwirira Matiya. Javyo iye akisanganyiwa na mawalii kumi na mmoja ware.

*1:5 Wakati‑wo wakoza kwa munu kutiwira mmaji.

1:5 “Koziwa” mana ake ndi kwijaziwa nfululu Roho Takatifu kati ya mainsha.

1:13 Wazeloti cíkiwa kipinga ca siyasa ca Mayahudi wakusudiye kuwashinda waRoma.

§1:13 “Mwana wa Yakobu” au “nduye Yakobu”.

*1:20 Ona Zaburi 69:25; 109:8.

1:23 “Zushutu” mana ake “shariya”.