Waraka ya Paulu ka
waKolosayi
Mwanzo
Kolosayi íkiwa kaya maalumu ya Áziya, kúkiwa kitambo ca kilometuru miya na sitini upande wa malawira-juwa wa Efezu. Paulu ákiwa saanafika Kolosayi fala ákiwa radi kusikira kuwa wenye kwamini wa Kolosayi wankuntumaini Insa kanguvu. Ewo wâsikira Habari Ngema zikereziwa na mwenye mmoja wakwitiwa Epáfora akikalanga noko, fala kwa nowo wakati‑wo, iye kâfungiwa nkalaboshu pamoja na Paulu.
Kolosayi, wenye kwamini wengi wákiwa wanu Sawari-Mayahudi, na kati yawo wamojawapo wazowereziwa inlimu sazifãi. Wakidaniza kuwa wájuzi kuwambudu malaika pamoja na viyumbe vyengine saviwoneka ikiwa wasakula kumwambudu Mwenyezimungu. Fala Paulu akisaka kuwa ewo wereriwe kuwa Almasihi kawa pamoja na Mwenyezimungu mbinguni, katawala julu ya piya viyumbe vya uwezo vyakuwoneka na saviwoneka. Ndi ntamana wanu wajuzi wamwabudu Almasihi. Iye ndi nkulu kwa piya wengine, na ndi kiswa ca jamati.
1
Salamu
Omi Paulu, walii wa Almasihi Insa kwa nafsi ya Mwenyezimungu, na mwenzangu Timotiyu, tukwandikirani eyi waraka‑yi umwe, wenye kwamini wa Kolosayi, wanduzetu makamilifu mulungane na Almasihi. Mwenyezimungu Baba wetu akujanliyeni rehema na salama.
Kushukuru ka Paulu
Patukulebelelani duwa ponse, daima tinshukuru Mwenyezimungu, Baba wa Mwenye wetu Insa Almasihi, konta tisikira kuwa muntumaini Almasihi Insa, na watakatifu piya muwapenda. Mutenda javyo kwa tamaa yamutuririwe mbinguni, yamwanzire kusikira julu ya usemi wakweli wa Habari Ngema yukufikireni umwe. Eyo Habari‑yo, kamba vyaikula na vyaipa visumo ulumwengu nzima, na kati yenu novyo iwankukula na iwankupa, tangu suku yamusikire kuhusu rehema ya Mwenyezimungu, yamwereriwe ka ukweli. Eyo murifunda na Epáfora, mwenzetu mpendani wetu, ntumisi kamilifu wa Almasihi kwa ajili yenu. Novyo iye katereza kuhusu pendo renu rilawa nRoho Takatifu.
Duwa ka wenye kwamini
Kwa javyo, tangu suku yatanzire kusikira, ofwe atinamba kwasa kukulebelelani duwa. Tinlebela Mwenyezimungu akwijazeni wijiwifu piya na werevu ulawa nRoho mwake, mwereriwe nfululu vyaasaka iye, 10 ipate muinshi kamba vinjuzi kuinshi munu alungána na Mwenye, kwa namuna vyavimwajibu iye. Namuna‑yo ndi kupa visumo kwa piya vitendo vyenu vyema, na kukula kwenu mukimwijiwa Mwenyezimungu nfululu. 11 Tukulebelelani murimbisiwe kwa nguvu piya za uwezo wa utukufu ipate muhitamili daima na imani pamoja na radi, 12 kuno mukishukuru ka Mwenyezimungu Baba. Iye akukidiriseni kupata fungu ra irati ya watakatifu wari nkati ya nuru. 13 Iye ndi atilavire nkati ya uwezo wa kisi, akitisamisa akitingiza muufalume wa Mwanawe waampenda iye. 14 Julu ya Mwana‑yo, tikomboriwa, dambi zetu ziswamiiwa.
Almasihi kawa julu ya viyumbe piya
15 Almasihi ndi nfano wakuwoneka wa Mwenyezimungu saawoneka,
iye ndi ntanzi* Kwa javyo, ndi nriti wa Baba.,
kábula ya kumbiwa viyumbe piya.
16 Kamana julu ya Almasihi,
piya viripo mbinguni na duniya vyumbiwa,
vinu vyakuwoneka na saviwoneka,
vyakuwa na nguvu ya kiroho au nguvu ya kibinadamu,
vyakutawala au vya mamulaka pakulu.
Piya vyumbiwa julu yake, na kwa ajili yake.
17 Iye kawapo tangu savinombiwa viyumbe piya,
na iye ndi aténza kuwapo vinu piya.
18 Iye ndi kiswa ca jamati, mwiri wake.
Iye ndi mwanzo, na ntanzi kufufuriwa ka wafwi,
ipate kwa vinu piya, apate mahala patanzi.
19 Kamana vimwajibu Mwenyezimungu kuwa
namuna zake piya ziwe nkati ya Almasihi.
20 Na vimwajibu novyo viyumbe piya kupatanisa naye julu ya Almasihi,
julu ya damu yake itawanyike pansalaba.
Kwa javyo, viyumbe piya, mulumwengu‑mu au mbinguni,
vikare kwa usalama na Mwenyezimungu.
 
21 Nomwe novyo mida múntula minyongo Mwenyezimungu, na mukiwa maaduwi wake julu ya vitendo vibaya vyamukiwazanga na vyamukitendanga. 22 Fala sambi, julu ya kifo ca mwiri wa Almasihi, Mwenyezimungu katula mupatane naye, ipate muwajise mbere yake wari watakatifu na swafi, sawana lawama. 23 Fala ibidi muzidi kutumaini, kwamini kwenu kuwe kamba aliserusu ya nyumba yakukomala, saisakikana kukupani tamaa nyengine koliko yamupokerere pamusikire Habari Ngema. Eyi Habari‑yi wereziwa wanu piya mulumwengu‑mu. Noyo yanitumikire omi Paulu.
Paulu atabika kwa sababu ya wenye kwamini
24 Sambi, niwa radi kutabika kwa ajili zenu. Nankutimiza na mwiri wangu tabu zibakire zaakitabika Almasihi. Nisaka kutenda javyo kwa ajili ya jamati, mwiri wa Almasihi. 25 Nilawirira kuwa ntumisi ka wenye kwamini, kwa kuwa Mwenyezimungu kanigabizi kazi ya kukwerezani piya Habari za Mwenyezimungu. 26 Wakati upitire, Mwenyezimungu kâwafisa wanu piya ngano yake fala epa sambi kankuwolotera wanu wake watakatifu. 27 Ka watakatifu‑wo, Mwenyezimungu asaka awafafanurire utajiri wa utukufu wa ngano‑yo mbere ya wanu Sawari-Mayahudi. Eyo ngano‑yo ndi Almasihi ari mmyoyo mwenu, ndimana muwa nawo tamaa yakuvuza vinu vya utukufu visáka kuja.
28 Kwa javyo, tíwereza habari ya Almasihi. Títumira wijiwifu piya kunlanga na kunfunda kila munu ipate tinjise munu‑yo mbere ya Mwenyezimungu wakutimu, kulungana na Almasihi. 29 Kwa noyo anzima‑yo, nítenda juhudi yakukola kazi na uwezo piya waanipa. Uwezo‑wo útenda kazi kanguvu nkati yangu.

*1:15 Kwa javyo, ndi nriti wa Baba.