Waraka ya Paulu ka
waEfezu
Mwanzo
Efezu ikiwa kaya ulu nkati ya ufalume wa waRoma, sambi kukwitiwa Turukiya. Noko cikiwepo kisiko maalumu na akisifiwanga nlungu muka wakwitiwa Artema. Paulu kawakumbusa wenye kwamini wa Efezu kuwa Almasihi kafwa pansalaba atombore na Mwenyezimungu kanfufula ka wafwi. Sambi iye ka upande wa nkono nriro wa Mwenyezimungu, kankutawala ulumwengu. Ikisa kawambira kuwa ewo wapendiwa pakulu na Mwenyezimungu julu ya Insa ndimana wajuzi wainshi vyaainshire iye. Mida, wakiinshingi pakisi, fala sambi wajuzi wainshi panuru na wase nuru yawo imwarike yolote njira ya kweli.
Almasihi kawasanganya Mayahudi na Sawari Mayahudi ipate wabomore kipama ca uaduwi ukiwawanya. Iye kawajumulanisa ipate wawe nyumba takatifu mahala pakwikala Roho wa Mwenyezimungu. Visitoshe kamba kuwa Nlungu mmoja basi. Ntamana, wenye kwamini wajuzi wamwase Roho wa Mwenyezimungu awajumanise na Almasihi wekare salama. kwa kuwa rehema ya Mwenyezimungu ndi itivushire.
Eyi waraka-yi Paulu ájuzi kwandika paâwere nkalaboshu kaya ya Roma kiyasi ca mwaka wa 60 bandi ya Almasihi.
1
Salamu
Omi Paulu, walii wa Almasihi Insa kwa nafsi ya Mwenyezimungu, niwandikira eyi waraka‑yi watakatifu wa Efezu* Mandiko mengine ewu usemi “wa Efezu” aupo., waminífu walungane na Almasihi Insa. Mwenyezimungu Baba wetu, na Insa Almasihi Mwenye wetu, wakujanliyeni rehema na salama.
Kujanliiwa pakulu julu ya Almasihi
Asifiwe Nlungu na Baba wa Mwenye wetu, Insa Almasihi. Iye katijanliya julu ya Almasihi na piya vinu vyema vya kiroho vyakulawa mbinguni. Katijanliya kwa kutitondola kábula ya kumba ulumwengu, tilungane na Almasihi tiwe watakatifu na satina ukosa mbere yake. Kwa sababu ya kutipenda, kaapangire tangu mida kakutitenda kuwa wanawe, julu ya Insa Almasihi. Javi ndi vimwajibire iye. Basi, Mwenyezimungu asifiwe kwa rehema zake ntukufu zaatipere ofwe, julu ya ire “Ire” ndi Almasihi. waampénda pakulu. Kati yake, tipata komboriwa julu ya kifo cake Kigeregu: “damu yake”., tiswamiiwa dambi zetu kwa utajiri wa rehema zake. Kweli, Mwenyezimungu katijaza novyo piya wijiwifu na werevu, katifafanurira siiri yake. Iye vimwajibu tijiwe kuwa mpango wake ukuja kutimiziwa julu ya Almasihi. 10 Mpango‑wo úkiwa javi: ukifika wakati maalumu, Mwenyezimungu akusanya piya viripo mbinguni na muardhi viwe sini ya mamulaka a Almasihi, kiswa cawo.
11 Julu yake, titondoriwa tiwe irati§ “Tiwe irati ya Mwenyzimungu” mana ake “tiwe wanu wake maalumu”. ya Mwenyezimungu. Iye katitondola tangu mida kamba vyaapangire, na vinu piya vikuna itimu nafsi yake. 12 Anzima yake ikiwa ofwe* “Ofwe” ndi Mayahudi., tanzire kuntumaini Almasihi, tiinshi ipate tisifu utukufu wake. 13 Novyo umwe “Umwe” ndi wanu Samuri-Mayahudi. mulungane na Almasihi, pamusikire usemi wa ukweli, Habari Ngema kuhusu kuvushiwa kwenu, na pamunkubalire Almasihi, Mwenyezimungu kakwisusirani Roho Takatifu waânlavire tamaa kukupani, iwe alama ya kuwa muwa wanu wake. 14 Kwisuka ka Roho Takatifu kutakikisha mpaka típokerera irati yetu, kuwa Mwenyezimungu akuja kutipa irati‑yo. Wakati‑wo, utukufu wake usifiwa!
Kushukuru na duwa
15 Kwa javyo, kwa kuwa nisikira kuwa mwankuntumaini Mwenye Insa na kuwa muwapenda watakatifu piya, 16 panitenda duwa ponse, sasa kunshukuru Mwenyezimungu kwenu umwe na kukukumbukirani. 17 Nínlebela Mwenyezimungu, Baba ntukufu, Nlungu wa Mwenye wetu, Insa Almasihi, akupeni fahamu na werevu nroho zenu Au: “akupeni Roho wa fahamu na werevu”. mukure mukimwijiwa sana Mwenyezimungu. 18 Nínlebela Mwenyezimungu akumwarikireni pakulu mmyoyo mwenu, ipate mwereriwe tamaa yakupangireni paamwitiwe muwe wake. Mwereriwe kuwa irati yake§ “Irati yake” iwamba wanu wa Mwenyezimungu (ona aya 11), au ikwamba tamaa Mwenyezimungu yaawapere wanu wake. kati ya watakatifu ndi utajiri ntukufu. 19 Na mwereriwe novyo uwezo nkulu pakulu waatipa. Uwezo‑wo sawa‑sawa na 20 uwezo nkulu Mwenyezimungu vyaâtumire paanfufure Almasihi ka wafwi, na paanturire upande wa nkono nriro wake* “Nkono nriro” ndi mahala pa uwezo na inshima. mbinguni. 21 Epa sambi, enzi‑zi pamoja na enzi zija mbere, piya wenye uwezo mbinguni: wakulungwa, wenye mamulaka, viyumbe vyengine vya nguvu, mamwenye, pamoja na kila cewo, Insa ndi ari julu yawo. 22 Mwenyezimungu katula vinu piya kumaulu ka Insa, na kantula kuwa kiswa ca vinu piya ka jamati. 23 Jamati‑yo ndi mwiri wake, itimiza ushahidi wa Almasihi, na Almasihi atimiza vinu piya.

*1:1 Mandiko mengine ewu usemi “wa Efezu” aupo.

1:6 “Ire” ndi Almasihi.

1:7 Kigeregu: “damu yake”.

§1:11 “Tiwe irati ya Mwenyzimungu” mana ake “tiwe wanu wake maalumu”.

*1:12 “Ofwe” ndi Mayahudi.

1:13 “Umwe” ndi wanu Samuri-Mayahudi.

1:17 Au: “akupeni Roho wa fahamu na werevu”.

§1:18 “Irati yake” iwamba wanu wa Mwenyezimungu (ona aya 11), au ikwamba tamaa Mwenyezimungu yaawapere wanu wake.

*1:20 “Nkono nriro” ndi mahala pa uwezo na inshima.