Waraka ya Paulu ka
waGalata
Mwanzo
Paulu eyi waraka‑yi kawandikira wenye kwamini wa jamati inti za Galata (kwitiwa rero Turkiya). Paulu kereza Injili nozi jamati‑zi, na akisakula kuwakumbusira kuwa wakikishiwa julu ya kuntumaini Insa Almasihi aiwere julu yakufulata shariya.
Paulu akwanza kutunza mamulaka ake kamba walii ona (sura ya 1-2), ikisa afunda kuwa piya wankubali Insa Almasihi, anta wawe au wasiwe Mayahudi, wapata kuvuka kakutimu julu ya Almasihi ona (sura 3-4). Nkati ya sura ya 5-6, Paulu akolota namuna Injili vyaija na rehema yakumwasa munu kuwa na uhuru wa kweli na vyaimwasa munu kuinshi namuna ya utakatifu.
1
Salamu
Omi Paulu, walii, solotiwe na wanadamu wala kwa mamulaka asaka kuwa onse a wanadamu, ila nolotiwa na Insa Almasihi pamoja na Mwenyezimungu Baba, anfufure Insa ka wafwi. Omi pamoja na wanduzangu piya wakuno tukuperekerani salamu umwe, wenye kwamini wa mmajamati a Galata. Mwenyezimungu Baba wetu, pamoja na Mwenye Insa Almasihi, akujanliyeni rehema na salama. Insa ndi ire aripereke mwanyewe kwa sababu ya dambi zetu, ipate atinusuru nkati ya eyi tarehe yakunyata ya sambi‑yi, kamba vyaisaka nafsi ya Mwenyezimungu, Baba wetu. Mwenyezimungu atukuziwe daima milele. Aamina!
Habari Ngema mmoja tu basi
Nukushangani pakulu futi kamana mukwangupa kuntipuka ire akwitireni kwa rehema ya Almasihi, mwankufulata Habari Ngema nyengine. Kusema kweli, aipo habari ngema nyengine. Novyo-sivyo, wawapo wengine wankukutangaushani, wasiyanisa vibaya Habari Ngema ya Almasihi. Anta tiwe ofwe au laika mmojawapo wa binguni akukwerezani Habari Ngema yakusiyana na yatukwerezeni ofwe‑pa, eyo munu‑yo alaniwe! Kamba vyaatambire mida, na sambi‑pa nukwamba tena: munu mmojawapo akereza Habari Ngema yakusiyana na yamupokerere umwe, alaniwe!
Mamulaka a Paulu a kuwa walii
10 Sambi, nisakula kukubaliwa na wanadamu au na Mwenyezimungu? Au nisakula viwajibu wanadamu? Kamba níkisakula viwajibu wanadamu, singari kuwa ntumisi wa Almasihi. 11 Kamana, wanduzangu, nisaka mwereriwe kuwa Habari Ngema yanukwerezeni omi siyo ya mawazo a kibinadamu. 12 Omi sambiriwe na munu asaka kuwa onse wala sifundiwe, ila nifafanuririwa na Insa Almasihi.
13 Musikira futi kuhusu mainsha angu a mida panikifulata dini ya kiyahudi, kuwa nikiwalumbata pakulu wanu wa jamati ya Mwenyezimungu, anzima yangu ikiwa ya kufuja. 14 Níkishika dini ya kiyahudi pakulu, nîwapunda wenzangu wengi wawenye. Nkati ya hirimu moja, níkiwa nawo hamu pakulu yakufulata tabiya za wababu zangu. 15 Fala Mwenyezimungu, kwa rehema yake, kanitondola tangu niri mmatumbo mwa mama na kanita nintumike. Paufikire wakati maalumu wakumwajibu, 16 iye kanifafanurira Mwanawe ipate niwereze Habari Ngema wanu Sawari-Mayahudi kuhusu Mwanawe‑yo. Pavinikunire piya‑vi, sukire kulebela ankili ka binadamu, 17 wala sukire Yerusalemu kuwonana na wanu wanzire kuwa mawalii omi saninamba kuwa. Ila nuka kimbere inti ya Arabiya, ikisa nikiludira Damashiku. 18 Bandi ya myaka mitatu, nikwera nuka mpaka Yerusalemu kummona Peduru* Kigeregu: “Sefa”., nikala naye sumana mbiri. 19 Kumwasa iye, simmonire walii mwengine sairi Yakobu, nduye Mwenye wetu. 20 Vyanukwambirani‑vi, mbere ya Mwenyezimungu siri kulongopa! 21 Ikisa nuka inti za Siriya na Kilikiya. 22 Makundi a wenye kunfulata Almasihi wakikalanga Yudeya wákiwa sawananijiwa munu wawenye‑mi. 23 Ila wakisikiranga basi ikambiwa: “Ire akitilumbatanga ire, sambi kankwereza habari ya kwamini yaâkikenekeza kufuja mida.” 24 Ndimana wakintukuza Mwenyezimungu kwa sababu ya omi.

*1:18 Kigeregu: “Sefa”.