Waraka ya Paulu ka
waFilipi
Mwanzo
Eyi waraka-yi Paulu kândika ari nkalaboshu Roma kiyasi ca mwaka wa 61 bandi ya Almasihi. Anzima yake íkiwa kuwashukuru wafulati wa Insa wa Filipi konta wânsaidiya, wâmperekera vinu na wânlebelela duwa. Iye ákitumaini kufunguriwa suku karibu, azidi kupita akereza Habari Ngema. Fala ákijiwa novyo kuwa imwikarira ajali ya kuulaiwa.
Paulu kâpita Filipi akereza Habari Ngema na kafungula jamati. (Ona kitabu ca Vitendo sura ya 16.) Sambi kâwalaizira wenye kwamini wawe tayari kutabika kwa sababu ya kwamini, kamba vyaatabike Almasihi na Paulu ndi vyatabike novyo. Paulu kamba ikiwa waFilipi viwakuna novyo, wájuzi wature kuwa baraka yawo.
Wenye kwamini wamojawapo wa jamati ya Filipi wakiwambira wanu kuwa, íkiwa wasaka kuvushiwa, wájuzi wafulate shariya za Musa. Fala Paulu aawasire wanu kufunda eyo inlimu-yo.
Waraka-yi ísowera novyo kuhusu radi yatiri nawo kwa sababu ya Insa. Ingawa Paulu ákiwa nkalaboshu, fala ákiwa radi konta kéjiwa vyakushinda hali isaka kuwa yonse. Iye daima ákiwa radi paakikumbukira meema awakolota wenye kwamini wa Filipi.
1
Salamu
Paulu na Timotiyu, watumisi wa Almasihi Insa, tankukwandikirani watakatifu piya wa Filipi, mulungane na Almasihi Insa. Na atiwasa kati yenu wari kukusungani pamoja na wari kukuhudumuni.
Mwenyezimungu Baba wetu pamoja na Mwenye Insa Almasihi wakujanliyeni rehema na salama.
Paulu awatendera duwa wenye kwamini
Panukukumbukirani ponse, ninshukuru Nlungu wangu daima. Na daima panukutenderani duwa ponse, nítenda duwa‑yo ka moyo radi pakulu pawenye, kwa kusanganyika kwenu nkati ya Habari Ngema, tangu suku yamwanzire kukubali mpaka rero. Nanawo hakika javyo kuwa Mwenyezimungu, anzíre kukutenderani meema, ázidi mpaka itimiziwe suku ya kuludi Almasihi Insa. Niwa nawo shariya yakukuwazani kwa radi konta daima muwa mmoyo mwangu* Au: “niwa mmyoyo mwenu”.. Kamana umwe piya muwa wenzangu nkati ya kazi yanigabizire Mwenyezimungu, kwa wema wake. Mulungana pamoja nomi kolota kuwa Habari Ngema yakweli, na mwakikisha inlimu yetu. Shahidi wangu ndi Mwenyezimungu, kuwa pendo raniri naro nomwe rilawa mmoyo mwa Almasihi Insa wawenye. Na nílebela javi: kuwa pendo renu rizidi kongezeka pakulu, na muwe nawo wijiwifu wakweli, na kulamula kwenu kukamilike, 10 ipate mwijiwe namuna yakutondola vitendo vya faida pakulu. Kwa javyo, mukuwa swafi, amuwa na ukosa suku ya kuludi Almasihi, 11 mainsha enu akwijala vitendo vyema Kigeregu: “kisumo ca ukamilifu”. vyaatenda Insa Almasihi julu yenu, ipate asifiwe na atukuziwe Mwenyezimungu.
Kuinshi kwangu omi ndi Almasihi
12 Sambi wanduzangu, nísaka mwijiwe kuwa vinu vinikunire‑vi visaidiya kweneza Habari Ngema. 13 Kwa javyo, piya masurudadu wari kusunga nyumba ulu ya kifalume pamoja na wanu wengine piya, wakwijiwa kuwa omi niwa nkifungo kwa kuwa ntumisi wa Almasihi. 14 Na wenye kwamini wengi, kwa kuwona namuna zangu zanifungiwe, Mwenye awarimbisa myoyo pakulu ipate wereze usemi wa Mwenyezimungu bila wofi.
15 Ndi kweli kuwa wamojawapo wakwereza kuhusu Almasihi kwa sababu ya kunitendera wiyana na kunidanizira mabaya, fala wengine wakwereza kwa niya ngema. 16 Ewo watenda javyo kwa kunipenda omi konta wakubali kuwa nituriwa nolote kuwa Habari Ngema yakweli. 17 Wengine wakwereza kuhusu Almasihi konta wanitendera wiyana, awana niya ngema, wawaza kuwa wazidi kunisalamurira tabu paniri nkalaboshu‑mu. 18 Ciduru kinani? Kinu cisakikana ndi kuwa, kwa namuna zikidirika zonse, kwa niya ngema au yakunyata, Habari Ngema ya Almasihi yereziwe. Kwa javyo nukuwa radi.
Na nízidi kuwa radi, 19 konta nukwijiwa kuwa evi vinikunire‑vi mwinsho nífunguriwa Kigeregu: “nivushiwa”. julu ya duwa zenu na piya vyanipewe na Insa Almasihi kwa Roho wake. 20 Tamaa yangu omi na cinájibu pakulu ndi kuwa cisiwepo cakunitenza haya, ila daima, kuzidi pakulu sambi‑pa, julu ya kuinshi au ya kufwa, nolote baina mmwiri mwangu ukulu wa Almasihi. 21 Kamana kuinshi kwangu omi ndi Almasihi, na kufwa ndi faida yangu! 22 Fala ikiwa julu ya mainsha angu, nikidiri kutenda kazi ya faida pakulu, basi sijiwa canisaka kutondola: kuzidi kuinshi au kuulaiwa? 23 Nankuvutiriwa njira zombiri: vinajibu pakulu nílawe mulumwengu‑mu nikawe na Almasihi, kamana ndi vyema pakulu. 24 Fala kuzidi kuinshi mulumwengu‑mu ndi cisakikana pakulu nukusaidiyeni umwe. 25 Niwa nawo hakika kuhusu kinu‑ci, ndimana nukwijiwa kuwa nízidi kuinshi namwe piya nukukusaidiyani nkati ya kwamini kwenu, mupate radi pakulu. 26 Panisaka kuja tena kukuwonani, mukuja kuridãi pakulu vyaakutendereni Almasihi Insa julu yangu omi.
Inshini kamba wanu wa binguni
27 Sambi kinu bora, muinshi kamba wanu wafulata Habari Ngema ya Almasihi ipate, nikija kukuwonani au sanipo, nisikire kuwa moloka kwa roho moja, mwankutenda juhudi na niya mmoja nkati ya inlimu ya Habari Ngema. 28 Wengine pawakulumbatani, vinajibu nisikire novyo kuwa mwasa kuwopa. Eyi ndi alama ya kuwa ewo washindiwa, umwe muwashinda, neko kushinda‑ko kukuja na Mwenyezimungu. 29 Konta umwe mupéwa ubora sairi kwa kunkubali Almasihi tu basi, fala novyo kwa kutabika kwa ajili yake. 30 Noko kushindana‑ko ndi sawa‑sawa vyamuwonire vinikunire omi, nepa sambi ndi kamba vyamuri kunisikira.

*1:7 Au: “niwa mmyoyo mwenu”.

1:11 Kigeregu: “kisumo ca ukamilifu”.

1:19 Kigeregu: “nivushiwa”.