Waraka ya Paulu ka
waRoma
Mwanzo
Eci kitabu‑ci ndi kikulu pakulu na ndi kitabu maalumu pakulu nkati ya waraka za Paulu. Kusudi yake ndi javi: kwereza Injili namuna vyairi nawo uwezo wa Mwenyezimungu wa kuwavusha piya Mayahudi na Sawari Mayahudi. Injili itolotera kuwa haki yetu yakuwa na Mwenyezimungu ilawa ka Mwenyezimungu. Paulu akolota kwanza kuwa piya-fwe tiwa wamádambi na tisakula kuvushiwa. Fala aikidirika kurivusha ofwe wanyewe. Tisakula kutejemera cire Insa caatitendere ofwe.
Ikisa Paulu arishuku kuwa wengi nkati ya rikolo rake, Mayahudi, wakiwa sawanamba kwamini Injili, ndimana walaviwa ndaraja ra mainsha a milele. Mwinsho, iye akwereza namuna Injili vyaijuzi kumiliki mainsha etu.
Iye kawandikira eyi waraka‑yi wanu wa jamati ya Roma kiyasi ca mwaka wa 57 bandi ya Almasihi.
1
Salamu
Omi Paulu, ntumisi wa Almasihi Insa, etiwe awe walii, wapambari wa kwereza Habari Ngema ya Mwenyezimungu. Eyi habari‑yi Mwenyezimungu kâlavya tamaa mida julu ya minabii wake mMandiko Matakatifu. Habari‑yi íkiwa kuhusu Mwanawe. Upande wa kibinadamu, iye kapongoriwa nkati ya rikolo ra Daudi. Upande wa roho yake, ákiwa takatifu, iye aturíwe na uwezo kuwa Mwana wa Mwenyezimungu kwa kufufuka ka wafwi. Iye ndi Insa Almasihi, Mwenye wetu. Julu yake iye ndi patipokerere rehema na uwalii ipate tiwete wanu wa mataifa piya wamwamini iye, wanfulate, kwa faida ya zina rake. Umwe novyo muwa kati ya wanu mwitiwe kuwa wa Insa Almasihi.
Kwa piya umwe muri Roma, wenye kupendiwa na Mwenyezimungu, mwitiwe muwe watakatifu, rehema na usalama viwe namwe kulawa ka Mwenyezimungu Baba wetu na ka Insa Almasihi, Mwenye wetu.
Paulu kumwajibu kuka kuwawona waRoma
Cakwanza, ninshukuru Nlungu wangu, julu ya Insa Almasihi, kwa umwe piya, konta kwamini kwenu kwankwereziwa ulumwengu‑wu piya. Shahidi wangu ndi Mwenyezimungu, waniri kuntumika na roho yangu julu ya kwereza Habari Ngema ya Mwanawe, kuwa panilebelanga duwa, nukukutajani nfululu moja. 10 Nilebela kuwa, kwa kufulata vyaasaka Mwenyezimungu, nipate nafasi ya kuja kwenu umwe. 11 Konta vinajibu pakulu futi nije nukuwoneni, ipate nukugabizini uwezo maalumu mmojawapo wakwisusiriwa na Roho, ipate murimbisiwe. 12 Caniri kwamba ndi‑ci: tirimbisane myoyo nkati ya kwamini kwetu kumoja, kwenu umwe na kwangu omi. 13 Wanduzangu, vinajibu mwijiwe kuwa nipanga mara nyingi zawenye kuja kukuwonani, fala mpaka sambi‑pa sinapata nafasi. Vinajibu niwatenze wanu wamojawapo wamwamini na wanfulate Insa, kati yenu umwe na novyo kati ya wanu wengine Sawari-Mayahudi. 14 Kusema kweli, vinilazimu kuwasaidiya wanu wa tabiya yetu na wanu wa tabiya nyengine, wanu wakusilimuka na wanu sawasilimuke. 15 Ntamana, niwa radi kuja kwenu mwikala Roma-mwe kukwerezani Habari Ngema.
16 Kusema kweli, siwona haya kwa eyi Habari Ngema‑yi konta ndi uwezo wa Mwenyezimungu kuwavusha piya wenye kumwamini, mwanzo wa Yahudi mpaka Saari-Yahudi. 17 Kamana ukamilifu wa Mwenyezimungu* “Ukamilifu wa Mwenyezimungu” mana ake, namuna iye vyawatenza wanu kupatana naye. ufafanuriwa nkati ya Habari Ngema, namuna za kwamini mwanzo mpaka mwinsho. Kamba vyavyandikiwe: “Kamilifu áinshi julu ya kwamini.”
Wabaya walamuriwa hukumu
18 Ifafanuriwa nyongo ya Mwenyezimungu binguni julu ya piya kutowa kuwepo ka dini na kukosa ukamilifu ka wanu, julu ya kutowa ukamilifu‑ko, ndi kuwatenza wanu kufuja ukweli. 19 Kamana ukweli kuhusu Mwenyezimungu ufafanuriwa kati yawo, kwa kuwa Mwenyezimungu kawafafanurira. 20 Tangu kumbiwa ulumwengu, namuna zake saziwoneka, kwa nfano uwezo wake sauna mwinsho na unlungu wake, vyeleweka na vijiwikana sana-sana julu ya vinu vyaatenda Mwenyezimungu. Basi ewo awana shariya yakolota. 21 Kamana ingawa wamwijiwa Mwenyezimungu, fala awantukuze kamba Nlungu wawo wala awanshukurire. Kwasa javyo, wanza kufikiri mawazo saana mana, na myoyo yawo iwazizima, ikingíziwa nkisi. 22 Waritula kuwa wejiwifu kumbe mazozo. 23 Wasa kumwambudu Mwenyezimungu saabadilika, wapindula wambudu maswanamu a wanu wakubadilika, a nyuni, a wadudu pamoja na a manyoka.
24 Ntamana, Mwenyezimungu kawasa watende viwájibu myoyo yawo, vitendo vya ucafu, watebeni miri yawo wanyewe. 25 Iye awatenda javyo konta wapindula ukweli wa Mwenyezimungu wafulata ulongo. Novyo, wamwabudu na wantumika kiyumbe, wasa kumwambudu Mwenyé kumba wawenye. Iye ájuzi asifiwe milele! Aamina.
26 Ntamana, Mwenyezimungu kâwasa watende vitendo vyawo vyakuwajibu vyakuwatenza aibu. Anta na wanawaka wapindula namuna yawajuzi kuloriwa na walume wawo, wanza kulolana wanawaka watupu. 27 Namuna mmoja noyo, walume wasa kuwalola sana waka wawo, yanza kuwalunguza myoyo kwajibiwa pakulu na walume wenziwawo. Walume watupu watenda vitendo vya aibu, ntamana nkati yawo hukumu iwajuzire kwa makosa awo waritabisha wanyewe.
28 Kwa kuwa awolote kumwijiwa Mwenyezimungu, iye kawasa na ankili zawo za ubaya, watende vitendo sawajuzi kutenda. 29 Myoyo yawo ijala udainfu wa kila namuna, kusiyanisa masemo, ulwaziwa moyo, na ubaya. Kusema kweli, uwejala nfululu wiyana, ukakatima, wivu, ulongo, na uzuda. Walawirira kuwa wasemisemi, 30 wanu wakuwasowerera caputu wenziwawo, wamwina Mwenyezimungu, majauri, wakuritenza, wakuridãi, wakubuni vinu vibaya, na wakubishana na wawa zawo. 31 Ewo awana ankili, awana kwamini, awampenda munu, na awana utungu. 32 Ewo wakwijiwa sana-sana shariya za Mwenyezimungu, kuwa wanu watenda novi vitendo‑vi wajuzi waulaiwe. Evi vitendo‑vi awatenda tu basi fala wawetikizira wengine watenda.

*1:17 “Ukamilifu wa Mwenyezimungu” mana ake, namuna iye vyawatenza wanu kupatana naye.