MANJIJBA NGAYU YINGKA JANGKURR DIMUDIYURRI
1
1-2 Ngayu, ngaki ninji Bul. Ngayu yarrijba nayi jangkurr najana nganyi, Dimudi. Ninji barrinani jandanyi ngaki. Maruka ngayu muwa nganyi kudanyu. Wabula karuyi Jisus Krayis ngaki Kudwanyi, baki manjijba ngani Jisus Krayiswanyi. Manjijba ngani karunkanyi yalunya jangkurranyi, jungunkanyi wanka nangandu Jisus Krayisnyina yurrngumba.
Yanyba ngayu mududu bulangi, Kudkanyi marda Jisus Krayiskanyi. Ngajaka ngayu bulanya, janinji jungku mardumardu muwa. Jungku janinji mardumardu muwa, jingkijbangangi ninji bulanya, jabula yabimba kunyba yaji nganyi. Baki ninji jingkijba Kud, manjamanjamba nyuli nanda balki yaji jali ninji yabimba wabula. Jingkijba ninji nani, baki nanankardi barri janinji jungku mardumardu muwa. Barriwa.
Maruka ngayu muwa, wakingangi ngayu nangangi Kudkanyi. Maruka ngayu muwa, ngayungangi jingkijba ngaki yaji, ngayu yabimbaka nanda jala nyulu nulijba ngaki yabimbikanyi. Ngayu wakingka nangangi, barrinani ngambalangi wankalamuku yalili waki nangangi. Baki maruka ngayu muwa nangangi. Yanyba ngayu mududu Kudkanyi nganyi. Yanyba ngayu mududu nganyi yurrngumba, yalibala baki ngabungaburri. Ngayu mankumankuwa, jali ngayu barlba nganyinbunanyi. Ngindu ninji muwa ngaki, jali ngayu barlba. Ngindu ninji ngaki mirlarryudi, yingijbangangi ningi. Ngurrungurrujba ngayu muwa nganyi yurrngumba, mungana baki kambana. Ngurrungurrujba ngayu muwa wiykanyi nganyindurri, baki jangayu yabijba muwa nganyi. Ngayu mankumankuwaka nganyi, maruka ninji muwa bulangi Kudkanyi baki Jisus Krayiskanyi. Kudanyu ninji maruka muwa bulangi. Ninji jungkuka ngiruka bulangi marda. Nganyi kukulinganja, nangangi niji Luwis, baki nganyi ngardanganja, nangangi niji Yunis, bula marukangka muwa bulangi Kudkanyi baki Jisus Krayiskanyi. Nani barri ninji marda, ninji maruka muwa bulangi. Jingkijba ninga, ninji maruka muwa bulangi, ninji kuyungka bulangi jangkurr, Kudkanyi baki Jisus Krayiskanyi. 6-7 Mikujiyi mamanumba nayi. Nyulu yabimbaka ninya ngiruka Kudwanyi, wakinkanyi nangangi. Jali ngayu yarrijba ngaki marni nganyindu, baki yanyba ngayi mududu Kudkanyi nganyi, nanamanji barri nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, nyulu jungkuyi nganyindu, nyuli yabimba ninya ngiruka wakinkanyi nangangi Kudkanyi. Baki nanankardi barri marda ninjimi miku manyirru. Wajbayi ngambalanya Kudwanyi, nanganginmuku wakiwarrmuku. Wajbayi ngambalanya nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi, baki mikukimi ngambalanya Ngarnduwanyi yabimbaka manyirrunkanyi. Miku. Ngambalanya yabimbaka ngiruka nangangi Kudkanyi Ngarnduwanyi. Ngambalanya yabimbaka marukankanyi muwa yingkamukuyngka. Ngambalanya yabimbaka ngiruka, ngambalaka kurrkunbikanyi jungunkanyi balkina yuwana.
8-9 Mikujiyi manyirru karunkanyi yingkamuku nangangi, ngambalanginkanyi mambukanyi, Jisus Krayiskanyi. Baki mikujiyi manyirru ngaki, jungkungangi ngayu brisinyina. Nanamuku jala miku yalimi kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, jala ngirra Jisus Krayis, ngana yali yarrijba brisinyina, ngala miku yalimi ngaki mambuka. Miku. Ngala ngawamba nyulu ngaki mambuka, Jisus Krayis. Baki mikujiyi marrala, jaliyi ninyalu daba, milidimbangangi ninji jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Miku yalimi kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Mikujiyi marrala, nyulungangi ninyaja yabimba ngiruka nangangi Kudwanyi. Nyulu barri wankambawarr, baki ngambalanya yarrijbayi nanganginmuku. Ngala mikukiyanyi ngambalanya yarrijba nanganginmuku, ngambalangangi jungkuka kunybana nanganginyina yuwana. Miku ngambalanya yarrijbayi, nulijbangangi nyuli ngambalangi wakinkanyi nangangi. Nulijba nyuli ngambalangi, nanganginmukuyngka jandayngkanyi. Jala ngambala jungku kunyba nangangi, nanda kunyba, ngala miku nyuliyanyi yabimba nayinda kunyba yaji ngambalangi, jungkungangi ngambala kunyba nangangi. Miku. Ngala yabimba nyuli nanda kunyba yaji ngambalangi, nulijbangangi nyuli yabimbikanyi kunyba yaji ngambalangi. Baki bula, Kud baki Jisus Krayis, mirnarrijba bula muwa ngambalangi, jala bula yabimba kunyba yaji ngambalangi. Baki jingkijbayi bukamba yaji Kudwanyi. Jingkijba nyuli yaji wabula kamambarra, waluwa nyuli yabimba yaji, baki jamba baki kanja, waluwa nyuli yabimba nganinyi. Nanamanji wabula nyuli jingkijba, janyulu manjijba Jisus Krayis nanginkurri wayka, nyulu wankambikanyi ngambalanya yurrngumba. 10 Nyuli manjijba nanganginmirra jandanyi, baki ngambalanya milidimbayi jandanyiwanyi nangangi Kudkanyi. Milidimbayi ngambalanya nangangi, nanankanyi wankambawarrayngka. Baki janyba nangki Jisus Krayis ngambalangi. Janyba nangki ngambalanginkanyi balkinyi yajinyi. Baki nanankardi barri ngambala jingkijba, jangambala jungku mili wanka bayngkani jalija ngambalaka janyba. Jangambala mili wanka jungku, jalija ngambala durrijba Jisus Krayis. Miku ngambalakiyi janyba yurrngumba, jalija ngambala kuyu nanda kunyba jangkurr, jirrinyba jali ngambalanya Jisus Krayiswanyi. Jaliyi ngambala kuyu nangangi jangkurr, baki miku ngambaliyi jungku kurdan yurrngumba. Barriwa.
11 Yarrijbayi ngana Kudwanyi, ngayu karunkanyi yalunya yingkamuku kunybanyi jangkurranyi nanganginkanyi Jisus Krayiskanyi. Manjijba ngani milidimbikanyi yalunya nanankanyi jangkurranyi. 12 Baki nanankardi barri ngayu jungku nayiba brisinyina. Ngana yali yarrijba brisinyina, mikungangi yaliyanyi kuyu nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngala miku ngayiyi manyirru, jungkungangi ngayu brisinyina. Miku ngayiyi manyirru, jingkijbangangi ngayu Kud, nyulu lalanbaka bukamba ngambalanya krisjinmuku. Jingkijba ngayu, milidimba ngayi yalunya nanganginkanyi duja jangkurranyi, baki miku yaliyi mamanumba nanda jangkurr. Nyulu lalanbaka nanda jangkurr Kudwanyi, baki kudiyamukunyi, miku jayalu mamanumba nanda nangangi jangkurr, kuyu jayalu nanda jangkurr. Jingkijba ngayu Kud, nyulu lalanbaka bukambiju, jala yalu durrijba nangangi jangkurr. Nyulu lalanba bukambiju, nanankurri jalija wijba Jisus Krayis nanginkurri. 13 Mankuwakiyi nanda jangkurr jali ninya milidimba. Mikujiyi mamanumba nanda jangkurr. Marda ninjimi milidimba yalunya ngawamba nanankanyi jangkurranyi, karu jali ninga. Marda ninjimi najbawa nayinda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi yurrngumba. Marda ninjimi maruka muwa nangangi Jisus Krayiskanyi. Jaliyi ninji maruka muwa nangangi, baki kuyu nangangi jangkurr, baki janinji maruka muwa bukambijuyngka marda. Janinji maruka muwa yalungi, nyulungangi marukangka muwa yalungi bukambijuyngka. 14 Najbawakiyi nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Najbawakiyi nangangi jangkurr nganyinyina kurduluna yurrngumba. Mikujiyi kuyu yingkanyi jangkurranyi. Miku. Marrimbakiyi nanda jangkurr nganyinyina kurduluna yurrngumba, jungkukangangi nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi nganyindu kurduluna yurrngumba. Barriwa.
15 Jingkijba ninji, ngakinmuku mungkijimuku jalili yalu jungku nananyina walkurranyina yajina Yasiya, nganjalu yingijbayi. Marrala yali. Miku nganjaliyanyi mili kandimba. Manyirru yali ngaki. Warriyaluku. Nanankujarra Bijilus baki Yirmujinis, bula marda, manyirru buli ngaki jilaykanyi ngakindurri brisinyina. 16 Ngala nanda yingka niji nangangi Yunisiburis, miku nyuliyanyi manyirru ngaki, jungkungangi ngayi brisinyina. Miku. Yuwajiwa nyuli yidamba ngana. Ngayu ngajakangka Kud lalanbiji nangangi maninganja baki nanganginmuku jandanyimuku. Ngayu ngajakangka Kud, nyulu yabimbikanyi kunyba yaji yalungi, yuwajiwangangi ngani kandimba Yunisiburiswanyi. 17 Miku nyuliyanyi manyirru ngaki. Miku. Ngala nyuli kujba ngaki. Jali nyulu wanbiya nayiba Rum, baki nyuli kujba ngaki kudanyu, baki wakarambayi ngana. Miku nyuliyanyi manyirru ngaki, jungkungangi ngayu brisinyina, ngala nyuli jila ngakindurri. 18 Ngajaka ngayu Kud, janyulu yabimba kunyba yaji nangangi Yunisiburiskanyi. Janyulu yabimba kunyba yaji nangangi nanamanji barri jalija nyulu jungku mili wanka nangandu Kudnyina. Jingkijba ninji nanda Yunisiburis, nyulu yabimbayi kunyba yaji ngaki wabula, jali ngayu jungku nanaba karru Yibisus, baki mili kunyba yaji nyuli yabimba ngaki nayiba Rum. Ngana yidambayi ngala ngayi jungku brisinyina. Kunyba nyuli jungku ngaki. Barriwa.