MANJIJBA NGAYU YINGKA MILI JANGKURR NARRINDURRI JUNWANYI.
1
Ngayu malbu Jun, ngayu yarrijba nayinda jangkurr nganyi, niji Kayus. Ninji kandi ngaki, maruka jala ngayu muwa nganyi kudanyu. Ngaki kandi. Yanyba ngayu mududu Kudkanyi nganyi. Ngajaka ngayu Kud nganyi, janyulu yabimba kunyba yaji nganyi. Mili ngayu ngajaka Kud nganyi, janyulu marrimba ninga, baki janinji jungku kunyba mankanyi, ngiruka. Jingkijba ninga, kunyba nganyi ngarndu, ngiruka nangangi Kudkanyi yurrngumba. Ngayangayijba ninji nanganginkanyi jangkurranyi yurrngumba barri. Jingkijba ngayu nani nganyi. Barriwa.
Wanbiya yali nayiba kudiyamuku krisjinmuku. Karu yali nurrunya, ninji jungkuka kunyba marda duja yurrngumba. Karu yali nurrunya nanankanyi jangkurranyi nganyi, baki mirnarrijba ngayi muwa kudanyu jali ngayu manku nanda jangkurr. Jingkijba ninga, ninji durrijba nanda duja jangkurr Kudkanyi yurrngumba barri. Mirnarrijba ngayu muwa kudanyu jala ngayu manku jangkurr ngakinmukuyngka mungkijinyi, jala yalu durrijba nanda duja jangkurr Kudkanyi yurrngumba. Yurrngumba ngayu mirnarrijba muwa yalungi, jala ngayu manku nani yalungi. Barriwa.
Ngaki kandi. Maruka ngayu muwa nganyi kudanyu barri. Jungku ninji ngiruka yalungi jurjina. Waki ninji kudanyu yalungi Krisjinmukuyngka, jungku jala yalu nganyinyina jurjkina. Yabimba ninji kunyba yaji yalungi, baki yabimba ninji kunyba yaji yalungi ngurranyimukuyngka marda. Waki ninji kudanyu Kudkanyi nani barri, durrijbangangi ninji nangangi yuwa Kudkanyi. Marda yali ngurranyimukunyi, karu yali nurrunya marda nganyi, ninji jungku ngiruka, ninji waki kudanyu Kudkanyi yurrngumba, kuyungangi ninji jangkurr Kudkanyi, marukangangi ninji muwa Kudkanyi. Karu yalunjali Krisjinmuku nanginyina jurjnyina nganyi, kudanyu ninji maruka muwa yalungi bukambijuyngka jandanyimukuyngka Kudkanyi. Barriwa. Nanamuku ngurranyimuku jala jilalajba, jala mililidimba jangkurranyi Kudkanyi, ngajaka ningi yalungi, ninji yabimbiji kunyba yaji yalungi. Jalija yalu barlba nganyinbunanyi, mili yingkayurri yajiyurri, baki janinji wajba yalunya mamanyi, baki jumbalanyi. Jala ninji yabimba kunyba yalungi nani baki janyulu mirnarrijba muwa nganyi Kud. Nanamuku milidimbawarrmuku, yalu barlbayi yalunginanyi yajinanyi. Jilalajba yali juju wakinki nangangi Jisus Krayiskanyi, karunki yingkamuku nangangi. Yingkamukunyi Krisjinmukunyi, yalunjali wajba yajinyi. Baki nanamukunyi milidimbawarranyi, kuyu yali nanda yaji. Ngala miku yaliyanyi kuyu yaji yalunbunanyi jala miku Krisjinmuku. Ngawamba yalu kuyu yaji yalunbunanyi Krisjinmukunanyi. Ngambala Krisjinmuku, marda ngambalimi kandimba yalunya milidimbawarrmuku. Marda ngambalimi wajba yalunya yajinyi, barrinani dungalanyi, barrinani mamanyi. Marda ngambalimi ngajaka yalunya, yalu jungunki ngamanginyina barndana. Nani barri marda ngambalimi yabimba yaji yalungi. Jala ngambala yabimba yaji nani yalungi, baki ngambala kandimba yalunya, ngambala waki malumba yalundu Kudkanyi. Nani ngambala waki malumba yalundu, jala yalu milidimba duja jangkurranyi Kudkanyi. Barriwa.
Wabula, ngayi yarrijba jangkurr najana narringi nganyinyina jurjnyina. Ngala nanda nganinyi, niji Diyudribis, miku nyuliyanyi ngayangayijba ngakinkanyi jangkurranyi. Yurlwa nyuli ngakinkanyi jangkurranyi najana. Maruka nangka muwa, nanda nganinyi. Mankumanku nangka, nyulu barri walkurra mambuka nanankanyi jurjkanyi. Miku nyuliyanyi kuyu ngaki jangkurr, ngala yurlwa nyuli ngakinkanyi jangkurranyi najana. 10 Jalija ngayu barlba narrindurri, baki jangayu yanyba narringi nanankanyi yajinyi, yabimba jali nyulu. Jangayu yanyba nanganginkanyi yajinyi. Yanyba nyuli balki jangkurr ngaki. Jurlwa nyuli kudanyu ngaki. Jujijba nyuli kudanyu ngaki. Baki mili balki yaji nyulu yabimbaka. Miku nyulimi kandimba yalunya yingkamuku Krisjinmuku, jala yalu jilajba narringinkurri jurjyurri. Miku nyulimi kandimba yalunya jala yidamba narrinya jurjnyina. Baki mili balki yaji nyulu yabimbaka. Kurrkunbaka nyulu narrinya marda, jala narri kandimba yalunya, yidamba jala narrinya. Nyulu kurrkunbaka narrinya marda. Baki jala narrimi kandimba yalunya, baki nyulu manjijba narrinya jurjnanyi. Nanda balki kudanyumirra. Marda miku nyulimi kurrkunba narrinya, marda miku nyulimi manjijba narrinya jurjnanyi.
11 Ngaki kandi. Marda miku ninjimi yabimba balki yaji nani barri. Marda ninjimi miku yabimba balki yaji barrinani nyulu yabimbaka. Marda ninjimi yabimba kunyba yaji yurrngumba. Baki nani barri, janinji jungku kunyba Kudkanyi. Baki janinji jungku barrinani jandanyi Kudkanyi. Ngala jaliyi ninji yabimba balki yaji, baki miku ninjimi jingkijba Kud. Miku ninjimi jungku barrinani jandanyi Kudkanyi. Barriwa. 12 Ngala nanda yingka nganinyi, niji nangangi Dimidriyus, bukambiju, yalu yanyba kunyba jangkurr nangangi. Nyulu yanybaka duja jangkurr. Nyulu jungkuka yurlurrmba Kudkanyi. Jingkijba ngayu nanda nganinyi marda, nyulu jungkuka kunybana yuwana Kudkanyi. Baki jingkijba ninji ngaki jangkurr, nayinda jangkurr duja. Barriwa.
13 Mili kaja jangkurr ngayimi karu ninga, ngala miku ngayiyi yarrijba nayinda jangkurr najana. 14 Nulijbangka ngayu nganyi, yidamba janinga winyurru, baki nanamanja janiyangka yanyba jangkurranyi. Barriwa. 15 Marda ninjimi jungku mardumardu muwa. Bukamba nganyi mungkijimuku nayiba, yalu manjijba jangkurr nganyindurri, yalu maruka muwa nganyi. Baki nurru manjijbangka jangkurr yalundurri, nurrunginkurri mungkijiyurri nanaba nganyindu. Barriwa barri, bukamba nayinda jangkurr.