2
Wabula barri, narri jala miku Jumuku, miku narriyanyi jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Miku narriyanyi jingkijba Kud. Miku narriyanyi durrijba Kud. Narri jungkuyi balki nangangi. Nanamanji barri narri yabimbayi kaja balki yaji, narri durrijbayi nanda yuwa nangangi, mambukanyi wuwarranyi. Narri durrijbayi nanda mambuka Sayidin. Narri ngayangayijbayi nanganginkanyi jangkurranyi. Nyulu mambuka yalungi jala miku durrijba Kud. Nyulu mambuka yalungi marda, wuwarranyi, ngiwunyanyi, marda briykanyi yaji. Baki nurru barri Jumuku, nyuli wajba nurrunya nanganginkanyi yuwanyi Kudwanyi, ngala miku nurriyanyi durrijba nanda yuwa. Ngala nurri durrijba nanda yuwa nangangi Sayidinkanyi, nanda yuwa jungunkanyi balki nangangi Kudkanyi. Baki narri ngurranyimukunyi, narri marda durrijbayi nanda yuwa Sayidinkanyi. Bukambiju ngambala, jungku ngambali balki nani, baki mardakimi yanyba Kud ngambalangi, jangambalaka janyba, baki jangambala jungku kurdan yurrngumba barri. Mardakimi yanyba Kud nani barri ngambalangi. Nanamuku wankalamuku, baki ngambala nanijba marda, bukambiju ngambala jungkuyi balki nangangi Kudkanyi. Miku ngambaliyanyi ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi. Mankumankuyi ngambalaka balkinyi yajinyi yurrngumba barri, baki yabimba ngambali nanda kaja balki yaji. Nani barri ngambali yabimba, nyulungangi ngambalangi mambuka Sayidin. Barriwa.
Ngala nyulu marukangka muwa bukambijuyngka Kud. Nyulu marukangka muwa nurrungi Jumukuyngka baki narringi ngurranyimukuyngka. Nyulu marukangka muwa bukambijuyngka ngambalangi, baki nulijbangka Kud yabimbikanyi kunyba yaji ngambalangi. Jaliyi ngambala jungku balki nangangi Kudkanyi, baki yuwajiwa nyulu marukangka muwa ngambalangi, yuwajiwa nyulu nulijbangka yabimbikanyi kunyba yaji ngambalangi. 5-6 Wabula barri, miku ngambaliyanyi ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Ngambala jungkuyi barrinani nganinyiyurru nangangi Kudkanyi. Mikuwali nganinyiyurru ngayangayijba jangkurranyi. Baki nani barri wabula, ngambala jungkuyi barrinani nganinyiyurru. Miku ngambaliyanyi ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Ngala nanijba barri ngambala jala kuyu nangangi jangkurr, ngambala barrinani buyingkinyi nganinyimuku, ngambala jungkuka wanka nangangi Kudkanyi, baki baku barri janyulu mili wankamba ngambalanya jungunkanyi nangandu yurrngumba barri. Yabimbayi Kudwanyi kunyba yaji ngambalangi, jali nyulu manjijba nangangi jandanyi ngamandurri. Miku ngambaliyanyi yabimba nanda kunyba yaji ngambalangi. Miku. Nyuli yabimba nanda kunyba yaji ngambalangi, marukangkangangi nyulu muwa ngambalangi Kud. Nyulu bababanyamba ngambalanya Jisus Krayiswanyi, baki ngambala jungkuwa Krisjinmuku malumba nangandu yurrngumba barri, kuyungangi ngambali nangangi jangkurr. Baki nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda. Wankambayi Jisus Krayis Kudwanyi, nyulu jungunkanyi malumba nangandu kingkarri. Nyulu jirrinyi mambuka barrinani Kud. Wankambayi Jisus Krayis Kudwanyi, baki baku barri nyuluja marda wankamba ngambalanya. Jangambala jungku nangandu kingkarri yurrngumba barri. Nyulu jirrinyi mambuka ngambalangi. Yarrijbayi ngambalanya Kudwanyi nangangimuku jandanyimuku. Baki bukambiju Krisjinmuku, ngambala jala jungku nanijba, baki nanamuku jalija yalu jungku bijal baku, baki nanamuku jalija yalu jungku juju baku, jangambala nanganginmuku jandanyimuku. Baki yingkamukunyi jangamanjalu najba marukankurri muwa ngambalaka, baki jungunkurri ngambala yurlurrmba nangangi Kudkanyi, kuyungangi ngambala nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Jangamanjalu najba durriykurri nangangi jangkurr yurrngumba barri. Jalija ngamanjalu najba jungunkurri nani, baki jayalu jingkijba Kud, nyulu kunybamirra, nyulu ngirukamirra, nyulu wirimalaru, nyulu marukangka muwa bukambijiyngka ngambalangi. Nyulu yabimbaka kunyba yaji ngambalangi, nulijbangangi nyulu yabimbikanyi kunyba yaji ngambalangi. Barriwa.
8-9 Yarrijbayi ngambalanya Kudwanyi nanganginmuku jandanyimuku marukangkangangi nyulu muwa ngambalangi. Miku nyuliyanyi yarrijba ngambalanya nanganginmuku jandanyimuku jungkungangi ngambali kunyba nangangi, yabimbangangi ngambali kunyba yaji nangangi. Miku nanankardi nyuli yarrijba ngambalanya nanganginmuku jandanyimuku. Marda ngambalakimi miku barrarrakijba, baki karu yalunya, ngambala walkurramuku, baki nanankardi yarrijbayi ngambalanya nanganginmuku jandanyimuku Kudwanyi. Marda ngambalakimi miku barrarrakijba, baki karunkanyi yalunya nani barri. Ngala nyuli yarrijba ngambalanya nanganginmuku jandanyimuku, nulijbangangi nyuli yabimbikanyi kunyba yaji ngambalangi, baki nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda yurrngumba barri. Miku ngambalakiyi marrimba mardarda yurrngumba. Ngawamba Kudwanyi, nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda yurrngumba jala ngambala kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. 10 Ngambala nanganginmuku jandanyimuku, yarrijbangangi ngambalanya Kudwanyi nanganginmuku, baki nanijba barri ngambala jungkuka malumba nangandu, ngamanginyina Buwakayu Jisus Krayisnyina. Baki nanankardi barri, jangambala yabimba kunyba yaji yalungi yingkamukuyngka. Jangambala yabimba kunyba yaji yalungi yurrngumba, jala ngambala jungku wankan nayiba wayka jambana. Jingkijbangka Kudwanyi, nanda jala nyulu nulijba ngambalangi yabimbikanyi nanijba baki baku barri. Jingkijbangka nyulu bukamba yaji. Barriwa.
11-12 Nanamuku Jumuku, yalungka karu yalu barrinani jandanyimuku nangangi Kudkanyi, nyuli yarrijba yalunya nanganginmirra jandanyimuku, yalu barrinani kudukudu nangangi. Ngala nanamuku ngurranyimuku, miku yalimi barrinani jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Miku yalimi barrinani kudukudu nangangi. Nani yalungka karu Jumuku. Narri Krisjinmuku jala ngurranyimuku, marda narrimi mankumankuwa yanka narrili jungku wabula. Nanamanji barri, miku narriyanyi jingkijba Jisus Krayis. Miku nyuliyanyi jungku narrindu kurduluna. Narri ngurranyimuku nangangi Kudkanyi. Miku narriyanyi Jumuku, nanamuku jali yarrijba Kudwanyi nanganginmuku jandanyimuku. Nanda kunyba jangkurr Kudkanyi, miku yangkalambikanyi, miku nyuliyanyi yanyba nanda jangkurr narringi ngurranyimukuyngka. Jungkuyi narri narringinyina barndana, ngala miku narriyanyi jingkijba Kud. Miku narriyanyi jingkijba Kud, yuku nyulu mili wankamba yalunya bayngkani jalija yalungka janyba. Miku narriyanyi jingkijba nani barri. Mudumbanyi narrili jungku. 13 Ngala nanijba barri narri jingkijbangka Kud, baki nanijba nyulu bababanyamba narrinya Jisus Krayiswanyi. Wabula narrili jungku juju nanganbunanyi, ngala nanijba narri jungkuka malumba nangandu. Nyulu jungkuka narringinyina kurduluna, janybangangi nangki Jisus Krayis narringinkanyi balkinyi yajinyi.
14 Wabula barri miku yaliyanyi malumba jungku Jumuku baki ngurranyimuku. Jungku yalili yanina yanina. Nanda barrinani jungkuyi Jumuku kalawunyi barrikina, ngala ngurranyimuku miku yalili ngankijba kalawuyngkurri, ngawamba yalili jungku danbina. Ngala janyba nangki Jisus Krayis kurndana, janyba nangki bukambijuyngka yalunginkanyi balkinyi yajinyi, Jumukuyngka baki ngurranyimukuyngka. Baki nanda barrinani nyuli dalyamba nanda barriki Jisus Krayiswanyi, baki nanijba barri yalu malumba jungku Jumuku baki ngurranyimuku. Bukambiju Krisjinmuku yalu malumba jungku nanijba barri, Jisus Krayisngangi, bababanyamba nyulu yalunya bukambiju. Baki yalu malumba jungku, yalungka mardumardungka muwa. 15 Wabula barri nanamukunyi Jumukunyi yalili durrijba yalungi yuwa, ngala narri barri ngurranyimukunyi narrili durrijba narringi yuwa. Ngala nanijba barri yali yingijba yalungi yuwa nanamukunyi Jumukunyi jala yalu Krisjinmuku, baki narri ngurranyimukunyi Krisjinmukunyi, narri yingijba narringi yuwa. Nanijba barri ngambala jungkuka malumba. Miku ngambaliyi jungku yanina yanina, ngala ngambalaja jungku malumba baki jangambala durrijba nanda buyingkinyi yuwa nangangi Jisus Krayiskanyi, baki nyulu bababanyamba ngambalanya Jisus Krayiswanyi. Ngambala jungkuja barrinani nanda buyingkinyi nganinyi. Ngambalaja malumba jungku mardumardu muwa. Barriwa. 16 Jala nangki janyba Jisus Krayis kurndana, baki nangki janyba bukambijuyngka ngambalangi. Janyba nangki ngambalanginkanyi balkinyi yajinyi. Baki nanankardi barri nanijba ngambala malumba jungku. Miku ngambalakiyi yabimba kijinyi. Ngambala barrinani mungkijimuku, baki nyulu ngambalangi Buwakanya Kud. 17-18 Jali badajba Jisus Krayis nanginkurri, baki nangki janyba kurndana ngambalangi. Nanankardi barri manjamanjambayi ngambalangi balki yaji Kudwanyi, baki nanijba barri yuku ngambala jungku mardumardu muwa. Nurru jala Jumuku, baki narri jala ngurranyimuku, yuku ngambala jungku mardumardu muwa nangangi Kudkanyi. Nani barri yuku ngambala jungku mardumardu muwa, jaliyi ngambala Jumukunyi baki ngurranyimukunyi, jaliyi ngambala kuyu nangangi jankurr Jisus Krayiskanyi, jaliyi ngambala durrijba nangangi jangkurr. Yuku ngambala jungku nangandu Kudnyina, nyulungangi wajbangka ngambalanya Kunybanyi Ngarndunyi nanganginkanyi. Jala nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi jungkuka ngambalandu kurduluna, baki yuku ngambala jungku yurlurrmba nangangi. Ngambala Jumuku marda ngurranyimuku, yuku ngambala jungku yurlurrmba nangangi, ngambalanginkanyi Buwakaya Kudkanyi. Yuku ngambala jungku yurlurrmba nangangi, jala ngambala kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi.
19 Baki nanijba barri narri jala miku Jumuku, narri kuyuyi nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, baki nanankardi miku narrimi ngurranyimuku nurrungi. Narri jandanyimuku nangangi Kudkanyi, narri mungkijimuku bukambijuyngka nanganginkanyi jandanyimukuyngka wandijiyana. 20-22 Jangayu muningka karu narrinya barrawunyi. Yabimbayi barrawu Kudwanyi. Yabimba nyuli barrawu yundu kunybana yajina. Waluku nyuli karrinjarrijba lirrka kurndamuku. Kujarra baki kujarra ngiruka kurndamuku nyuli karrinjarrijba. Baki bayngkani nyuli yarrijba mili kurnda, Kajamuku kurndamuku nyuli yarrijba, baki bukamba nyuli nanda barrawu. Ngiruka nanda barrawu, ngirukangangi nanamuku lirrkamuku kurndamuku. Baki baku barri nyuli walkurramba nanda barrawu. Wudumba nyuli kaja mili kurndamuku, baki yabimba nyuli nanda barrawu mili walkurra. Mankumanku narringka nanankanyi barrawunyi. Nanamuku manjijba jali Jisus Krayiswanyi, baki nanamuku yanyba jali nanamuku yanyba jali jangkurr Kudkanyi, yalu barrinani nanda kunyba jamba, jali karrinja barrawu yundu. Yali milidimba ngambalanya duja jangkurranyi Kudkanyi. Jaliyi ngambala kuyu yalungi duja jangkurr, baki jangambala durrijba nanda duja yuwa nangangi Kudkanyi. Baki miku ngambalakiyi yangkalamba yingkayurri jujambawarrayngkurri jangkurryurri. Yurrngumba yalungi jangkurr jungkuka duja barrinani nanda kunyba jamba jala marrimba nanda barrawu yurrngumba. Barriwa. Baki Jisus Krayis barri, nyulu barrinani nanamuku lirrkamuku kurndamuku jali ngirukamba nanda barrawu. Nanamukunyi kurndamukunyi yalu marrimba nanda barrawu kudanyu barri. Nanda barrawu jungkuka ngiruka, ngirukangangi nanamuku lirrkamuku kurndamuku. Kudanyu barri yalu marrimbaka bukambiju yingkamuku kurndamuku barrawuna. Baki nani barri Jisus Krayiswanyi, kudanyu nyulu marrimbaka bukambiju ngambalanya Krisjinmuku. Bababanyamba nyulu ngambalanya, baki ngambala jungku ngiruka nangangingangi. Barriwa. Baki ngambala Krisjinmuku ngambala barrinani nanamuku mili kurndamuku kajamuku, jali yarrijba Kudwanyi barrawuna. Kajamuku kurndamuku nananyina barrawuna, baki kajamuku ngambala Krisjinmuku, ngambala malumba jungku nangandu Jisus Krayisnyina. Nyulu yabimbaka ngambalanya jungunkanyi ngiruka nangangi. Baki yingkamukunyi, jayalu kuyu nangangi jangkurr baku barri. Kajamukunyi wirdikudukudumukunyi, jayalu kuyu nangangi jangkurr. Yalu barrinani yingkamuku kurndamuku jali yarrijba Kudwanyi jali nyulu walkurramba nanda barrawu.
Kajamuku jayalu kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, jayalu Krisjinmuku marda. Bukambiju Krisjinmuku, Jumuku baki ngurranyimuku, jayalu malumba jungku barrinani barrawu Kudkanyi, barrinani jurj nangangi. Jayalu malumba jungku ngiruka, nyulungangi marrimbaka yalunya ngiruka Jisus Krayiswanyi. Mili jayalu kuyu nangangi jangkurr baki mili baki mili yurrngumba. Jayalu jungku malumba barrinani jurj nangangi, barrinani malaba yaji nangangi Kudkanyi. Baki narri Krisjinmuku jala jungku nanaba Yibisus, narri barrinani kudiyamuku kurndamuku nananyina jurjina Kudkanyi. Narri marda jandanyimuku nangangi Kudkanyi, narri jungku malumba yalundu bukambijunyina Krisjinmukunyina. Baki jungkuka Kunyba Ngarndu Kudkanyi narrindu marda. Barriwa.