MANJIJBA NGAYU NAYINDA JANGKURR NGANYINDURRI DIDUSYURRI
1
1-3 Nayinda ngayu Bul. Ngayu wakiwarr nangangi Kudkanyi. Ngayu nanda jali ngana manjijba Jisus Krayiswanyi.
Wabula barri, waluwa yabimbayi bukamba yaji Kudwanyi, nanamanji nyuli yanyba, janyulu yarrijba kudiyamuku nanganginmuku jandanyimuku, baki janyulu marrimba yalunya mardarda. Mikukimi jujamba yaji Kudwanyi. Nani nyuli yanyba, jingkijbangangi nyuli, janyulu manjijba nangangi jandanyi nayiba wayka jambarri. Jingkijba nyuli, janyulu manjijba Jisus Krayis janybikanyi nangka bukambijuyngka ngambalanginkanyi balkinyi yajinyi. Nani barri nyuli jingkijba Kudwanyi, ngala jilijbawa nyuli karu yalunya yajinyi wankalamuku. Ngadijba nyuli nanda jangkurr nangandu. Ngala jali birrirrinja nangka Kud baki manjijba nyuli nangangi jandanyi nanginkurri wayka. Baki jaliyi ngambala durrijba nangangi jangkurr, baki janyulu yarrijba ngambalanya nanganginmuku jandanyimuku, baki janyulu nyulu mili wankamba ngambalanya baku Kudwanyi. Ngana yarrijbayi Kudwanyi marrimbawarranyi mardarda. Ngana yarrijbayi, ngayu milidimbiji yalunya jali nyulu yarrijba nanganginkanyi jandanyimuku. Ngana yarrijbayi karunki yalunya nanganginkanyi duja jangkurranyi. Baki ngana manjijbayi karunki yalunya nanganginkanyi jangkurranyi jala miku yangkalambikanyi nanda jangkurr.
Ngayu yarrijbangka nayinda jangkurr najana nganyi Didus. Ninji barrinani jandanyi ngaki. Nungkala malumba jungku barrinani barnangu, kuyungangi nungkala nanamannga jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngayu yanybaka mududu bulangi Kudkanyi niyanginkanyi Buwakaya, baki Jisus Krayiskanyi, marrimbawarrayngka mardarda. Ngayu ngajakangka bulanya, jabula yabimba kunyba yaji nganyi, baki janinji jungku mardumardu muwa bulangi.
Ninga yingijbayi nanaba nananyina waliyanguna niji Krid, ninji lalanbiji yalunya Krisjinmuku nanaba, baki ninji yarriji kudiya wakiwarrmuku jurjkanyi nanaba. Marda ninjimi mankuwa nanda jangkurr jali ninga karu nanamanji. Mili ngayu yarrijbangka nanginmannga jangkurr. Jala ninji yarrijba nganinyi wakiwarr jurjkanyi, baki marda nyulimi kunyba nganinyi. Marda nyulimi jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Marda nyulimi jungku jirdi ngawamba yingamaliyngka maninganjanyi. Baki nangangimuku jandanyimuku, marda yalimi kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Baki marda yalimi ngayangayijba yalunginkanyi nijanganjiyngkanyi. Marda yalimi miku mudumuku. Nanda malbu jurjkanyi, nyulu barrinani mambuka yalungi wakiwarrayngka jurjkanyi, baki nanankardi barri marda nyulimi jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Ngala marda nangkimi miku barrarrakijba, karunkanyi yalunya, nyulu yalungi mambuka. Marda nangkimi miku mankumanku, nyulu jirrinyi nganinyi. Baki marda nyulimi miku dulu ngarrangarra muwa yalungi. Marda nyulimi miku ngaraba kudukudu kamukamu baki wanindijbangka kulaji. Marda nyulimi miku daba yingka, baki marda nyulimi miku kuliwijba dungalanyi marda yajinyi. Marda nyulimi miku jungku nani barri. Ngala jala yingkamukunyi yalu yidamba nangangi jurj, baki marda nyulimi lalanba yalunya. Marda nyulimi kuyu yalunya nanganginkurri barndarri, baki wajba yalunyimi mamanyi. Marda nyulimi maruka muwa ngawamba nanankanyi jala kunyba nangangi Kudkanyi. Marda nyulimi jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi marda yalungi yingkamukuyngka. Baki marda nangkimi kurrkunba yabimbikanyi balki yaji. Nanda malbu jurjkanyi, marda nyulimi kuyu ngawamba nanda duja jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Marda nyulimi miku kuyu yingka jangkurr, ngawamba nangangi duja jangkurr. Baki yuku barri janyulu milidimba yalunya yingkamuku nanankanyi duja jangkurranyi, baki jayalu yalu jungku mili ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi. Yuku barri janyulu minimba yalunya nanankanyi yinini jangkurranyi jala miku duja. Yuku janyulu minimba yalunya yinini jangkurranyi, yalu yingiykanyi nanda jangkurr.
10 Kajamukunyi jalili durrijba nanda yuwa yalungi Jumukuyngka, yali kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Ngala nanijba barri kudiyamuku yalungi, yalu balkimuku milidimbiwarrmuku. Yalunjalu jujambaka Krisjinmuku. Nani yalunjalu milidimba balkinyi jangkurranyi. Nanamuku yalu mudumuku. 11 Kurrkunbakiyi yalunya yanybikanyi nani. Kurrkunbakiyi yalunya, jujambangangi yalunjalu kajamuku nanankanyi balkinyi jangkurranyi. Nijanganjinyi baki yarrijinyi, baki bulangi jandanyimuku, yalungka jakakajbangka nanankanyi jangkurranyi. Miku yalimi jingkijba, wanyi jangkurr duja, baki nanankardi yalungka jakakajbangka nanankanyi yingkanyi jangkurranyi. Muningka yalunjalu milidimba jangkurranyi nanamukunyi balkimukunyi. Muningka yalunjalu milidimba jangkurranyi, kuliwijbangangi yalu dungalanyi. Kuliwijba yalu wudumbikanyi kaja dungala milidimbikanyi yalunya. 12-13 Nanamuku jujambawarrmuku yalu mungkijimuku nanankanyi yajinyi niji Krid, jala ninji jungku nanaba. Wabula barri yingamali wankala yalungi barri jali jingkijbawarr, yanyba nyuli duja jangkurr. Karu nyuli jangkurranyi nanganginkanyi mungkijimukuyngka nayi barri, “Nganinyimuku baki jibarrimuku jala jungku Krid, yalu jujambawarrmuku. Kudanyu yalu jungku balki yurrngumba barri. Miku yalimi nulijba wakinkanyi. Ngawamba yalu nulijba jarrkanyi mama. Yalu balkimirra.” Nani nyuli yanyba nanganginkanyi mungkijimukuyngka. Barriwa. Marda ninjimi ngirrwa yalungi nanamukuyngka jujambawarrmukuyngka. Marda ninjimi kudanyu ngirrwa yalungi. Marda yalimi mankuwa ngawamba nanda duja jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Marda yalimi durrijba nanda nangangi jangkurr yurrngumba barri. 14 Marda ninjimi ngirrwa yalungi balkimukuyngka milidimbawarrmukuyngka, yalungi yaji Krid. Yalunjalu milidimba, marda yalimi durrijba nanda yuwa Jumukuyngka jali yalu wajba nganinyimukunyi. Marda yalimi durrijba nanda yuwa yalungi Jumukuyngka, miku nanda yuwa nangangi Kudkanyi. Nani barri yalunjalu milidimbaka. Nanamukunyi wankalamukunyi Jumukunyi jali miku yaliyanyi kuyu nanda duja jangkurr nangangi Kudkanyi, yalunjali wajba yinini yuwanyi. Yalunjali wajba yinini yuwanyi jala balki nanda yuwa. Baki nanankanyi balkinyi jangkurranyi yalunjalu milidimbaka nanamukunyi balkimukunyi. Marda ninjimi ngirrwa yalungi balkimukuyngka. Ngala marda ninjimi milidimba yalunya yingkamuku, marda yalimi miku manku nanda balki jangkurr. Barriwa.
15 Jaliyi nganinyi jungkuka kunyba yurrngumba, baki nyulu najbangka kunyba yaji, nangka mankumanku kunybanyi yajinyi. Ngala jaliyi nganinyi jungkuka balki yurrngumba, baki nyulu najbangka balki yaji, nangka mankumanku nanganginkanyi balkinyi yajinyi. Nani nyulu jungkuka, mikungangi nangkimi yanyba muwa kurrkunbikanyi nangka, jungunkanyi balki. Baki nanankardi nyulu jungkuka balki. 16 Nanamuku balkimuku milidimbawarrmuku, yalu yanyba, yalu jingkijba Kud, ngala miku. Jalimi yalu jingkijba Kud, baki miku yaliyi jungku balki nangangi. Ngala yalu jungkuka balki nangangi, yalungka mankumankuka balkinyi yajinyi yurrngumba barri. Yalu ngirrawarr. Miku yaliyi ngayangayijba yingkanyi, nanganginkanyi jangkurranyi. Miku yaliyi yabimba kunyba yaji, ngawamba balki yaji yurrngumba barri.