1 Yon
Yon Moalamangnindrini Unna, Yeoa Und Avramana Vevm Pevna Mongawa Kristusnindmoa.
1
Kava novol vipimbinv men yemba, indhanariniva, himba doara doa avna, nonamba mana vemava mendah suvenamoa. Heva os sism kav vena, kavna aongna ahalovna. Ka vena, nunglitithoana. Ka vena, englana kevrina, eva ka vena, naongla vrivna kavna novna. Kava novol vipimbinv yemba hemom nom, henoi pim daswolvm, und nonapopol wohavm yunalm. Himba nomba memba daswolvpa undva, nonapopolmba pimba wohalmba, himba doara di avna arainda Sesoainda. Sism Sesoa aral hemba ambara musera hulvundthoana, holvonithinna hemba kamba hevna moalamangnindmba. Kava nunglina hemba, wo kava viv honamba inethalmba. Wo men kava yemba ishunv, os himba wulav undva, nomba wohlohvpa yunalmba. Wo himba doara doa di avna arainda Sesoainda. Wo men kav yemba ishunv nom, osm ka vena, nunglina eva hillivna, noinda osra, kava yem ninginvpa, osm yeoa eva kamongo mongawundna aota. Kava keknam undnahonam einv Sesoam aralm, eva hevna ombolm Yesus Kristusm. Kava noinda mongawundna lovahv hemongova. Kava novol vipimbinv honamba yem, osm yimba eva indk vithivra kamongova.
Sesoava Doa Pina Indkoklamba Maikumi Vinna.
Men moamba, nomba kava hillinamba Kristusnaminiva, wo men kava yemba daipota ishunv. Sesoava woklanonoa, wo henamerava owaimomolva, simba kilvralohvmoa. Wo noinda osva pivva osva utava, pivva mongawundna av Sesoamongo, heva os pivva mendah avra sikulmonam, temba owai, pivva moangakalanind av. Pivva engivmoa Sesoana moanonoamba. Sesoava wohav hevnakambara. Eva pivva atava henakambarava, pivva osva mongawundna avra pivna mongawa Kristusnindmba. Wo eva nonamba pivva avrava henakambarava, Sesoana ombolna Yesus Kristusna tovol pimba poswol vevav nemelalmba, manimani vema sahoklariniva yunalm.
Pivva osva ollava, pivva wuvol av, pivva osva temba ambo pivm wohindkokla vewol ovivra, moanonoamba pimba engivmoa. Wo heva os pivva Sesoamba wohvelokusa vimnivrava pivna indkoklamba, himba osva pinamba maikumi vinvra. Pivva osva hemangas amnavrava keknamba, himba osva vevra, temba hevpa onamba. Himba si pimba nemelalm poswol vevav, nominiva manimani temba pivva vewuvmona vevnamba. 10 Heva os pivva osva utava, pivva wuvol av, temba pivva Sesoam osva umniv, yimba dasalm ov. Pivva undnahonamba vrivmoa moanonoava Sesoanamba.