Galesia
Monamba Mongasal Lohv, Osmba Sesoava Pimba Nengsmoa Ovra, Indhana Windel.
1
Kava moalamangnindrini Pol, kamba pusvundthueinamoa moalamangnindrinielmba indhanamba. Kamba indhanamba wolaihambnamoa, Yesus Kristus, eva Sesoa aral he kamba moalamangnindrinielmba epusvundthona. Sesoava, noi ten wolaihaphonam Yesusm pokamarini. Honamba tombaiva memba honamini, men kav wonavm mongawulm Kristusnindm, yem novol vipimbinv Kristusnindm Galesia provinsram.
Kava sembayang vev, osm Sesoa pina ara, eva Yesus Kristus si yemba undalm vewol evevav, wo yimba indwonam avav. Yesusva hevmba wohophona, dahalmba, pimba kilumb shuawolalm hona petharava, memba pivva avnamba indkoklanahonamba, men honam aramba Sesoava doara nengna. Wo osoa himba os pimba lopshana. Pioa Sesoamoa okuluvmona velvohvra yunalm. Tanam.
Mongongal Besal Nemelmongas Sihav.
Sesoava yemba undalm vewol vena, wo mani doarama himba yemba kekaiv vena, hevmba engalmba. Himba yemba und vovhueinna, ten Yesusnamini phovm. Heva os daipotava kava yeindava luklukul velahawolinv. Yimba doa ahnam meis haravhoaprana, undnahonam amnavna mana vemakoklam indanam, besal nemelmomba owai. Tanam, mongova owai, besal nemelmomba indanamba. Heva os indhanamba monglava indakonda moa eishunvna yemba, Kristusna nemelmomba besalmba hiluvla ovrimnivna. Kava yemba hona besal nemelmomba numhowol vinna. Wo kava kavpa, eva ovsongolnindva senaminiva ovriniva yemba numhowol vitava, indanapetam hona besal nemelmoriniva, hemba nomba kava osm vinv, heoa kin vreira Sesoanaminiva. Honamba seilva temba kava ishoiva, wo daipota men henga ka vei, ishov, yimba doa doara wohvreina besal nemelmomba. Mongova indhanariniva yemba ishuntava indanamba, wuvolmba almba Sesoana novrava, si kin mendekli vravav Sesoanaminiva.
10 Wo yimba os ningvmi, indhanamba kamba hona moarava patvmonara, owai. Sesoam mongalmangas kava nengmanav, osm heoa kamoa os nonglara, besal. Wo yimba os ningvma, kava ambo indhanamba osm vinv, kam noinda patvmonara? Kava indhanamba osva ningintava, kava osva lohvavmoa Kristusna andranindriniva.
Polna Andrava Sesoanamini Phovna.
11 Kristusnind, kava yemba osm vinv, levrapivolo, osoa besal nemelmomba, kava doarava temba numhowol venamba yemba, owai, nengeind vrinamoa indhanamba hevpa. 12 Kava indhananaminiva vreinnamoa, mongova owai, indhanariniva kamba numha vrenamoa. Yesus Kristusangas hev kamba wolaihana. Wo heva os yimba meis hehara ovna hona moarava.
13-14 Yimba doa hillina, kana doaraminimba wevsava, kava Yutanindmongo sembayang vewuvmona vevna, Kristusnindmongova owai. Kava beswonamangas wohvevna mongla Yutanindna novrava, temba kavpa lohohrava phonamba. Kava noinda kuwulalmba Yutanindnamba luhunna. Kava keknam lehvna, hemba kuvhoawol velmba, engalmba Yutanindna doaraminimona plalmba.
Honamba doaraminina moana plalva kana simbehumunna englisra holotholuhunvna. Wo noinda osva kava Kristusna nemelmomba tit vrevna. Kava ninginvnamoa, lelh vewolalmba Kristusnindmba, owai, kava indkokla wohvewolalm vevna.
15 Heva os Sesoava doara kamba ona nongaihana, wo os avamba kamba lengna. Wo himba kamba os undalm vrevna, wo kamba os kevrana hevna andraramba.
16 Nonam ten doara hev kam nengmanana, himba hevna ombolmba novm wolaihamnalm kam. Wo os Sesoa hev kamba wulana hevna ombolna andramba. Kava os ishomana vinvna besal nemelmomba hevna ombolnamba Yutanindna meisungundmba. Nonamba Sesoava kamba omnanamba, kava mongona indhanarinina nengavnangva kovovranamoa, mongova kamba wolaihanamoa, honamba besal nemelmomba wulluhulmba. 17 Kava ganamoa Yerusalemramba, nomba nongalalmba, temba lovahvnamba moalamangnindilmba, osva memba kava. Heva os owai, kava anamoa mongavhorava, kava gana Arepiapetharam, wo venamba, henga os gana Damaskuskotaramba.
18 Tahonmba samblamong kava os vewol venamba, kava hengava os gana Yerusalemramba, Pitam moalamangnindrinim nonglalm, wo waiana 15pelara okombanam. 19 Mongova moalamangnindrinimba kava nonglanamoa, Yemsmangas mendeklina boasalalmangas. 20 Sesoava nonora, honamba memba kava vewol vev, kava moangakalamomba novol vewol vevmoa. Wo noinda osva yeoa ningu, kava kovovranamoa indhanarininamba nemelmomba. 21 Sism kava osva lohmana vena Siria provinsram eva Silisia provinsram.
22 Diva Yutiaprovinsrava Kristusnindva owai, kamba nunglinamoa, diva temba nomba eungu vevnamba Yerusalem pethalva. 23 Himba ambo kamomangas hellelvohvna, uvna, no indhanariniva pimba indkokla vewol vevna. Heva os owai, daipotava himba hona mongawamoa lohohra ishunv, ten hev seilm indkokla vewolalm vevna. 24 Wo no indhanamba himba ambo hillinamba, osva Sesoava os venana kamba, wo himba Sesoana nihilmba okulivna kaindava.