Lukna Yesusmoa
Lukva Yutanindna Meisungundmba Yesusmomba Novol Vewol Vinna.
1
Lukva Manaram Hevpa Yesusmomba Novol Vewol Vena?
1-2 Kava Luk, wo yemba kava honamba tombaimomba pipramnav, yimba Tiopilus, wo pev kuwul wulluhv. Yimba nonora lohv, moamba mendekliva doara phunna huiva kaindava, Yesusmomba. Indhanamba novnamba nunglivnamba, nonamba Yesusva hevna andrava kovonevnamba. Vevnamba, doa kek vithivna, wo heva os ambo mana vemamba phonamba, himba nonglangas vivna. Doa osva himba Yesusna moalamangnindilm lovahvna, wo hev kamba ishomana vinivna Yesusmomba nomba.
3-4 Doa indhanamba monglava doara nomba Yesusmomba tombairava novol vewol vina, doa kava eva osangas vevta, Yesusmomba tombairava novol vewol vevra. Manara, kav doara plalmomba velokusa vena kavmba, doa kav tombaira novol vewol vena, osm lohohra lohgara. Kava mongova moamba maivethanamoa. Tiopilus, yimba kuwul wulluhv, wo osm kava vev, yeoa lihao beswonam. Yimba plalmomba lihavav, temba indhanamba doarava yemba ishumninamba Yesusmomba, wo os yimba nonorava lohvav, tanam.
Sesoana Ovsongolnindriniva Tendorinim Sekaraiam Ishomnana Os, Yenamba Ombpovpa Si Phovav.
Doa mongova tendoriniva lohna nihilva Sekaraia. Himba sembayang andranindrini lohvna, nonam lohvna Herot mendekli kuwul wulluhunvnam Israelnindnam. Sekaraiana ongalva avna, nihilva Elisapet, tlal ongalva himba Arontindirini, nomba temba doara lovahvnam sembayangna andranind. Sekaraia, hevna mongawa andranind, himba hevm os ningthiwul vivna, pimba doaramini andranindrinim engiv Apaisam.
6-7 Doa tlal ongalva himba Sesoa mendeklina doaraminimomba ekek vethavna, beswonam ehengvna, doa mendekliva os hemba nongalna, besalangas. Doa heva os himba muhsoh ahamana evevna, os mundkola vewolvna, ongalva doara phal avna.
Doa sembayangna andranindva nomba himba tempella andra vivna, wo Sekaraiava mongawulm wonandra vevna, wo os uvna, memba pina honanamba phunv, pimba Apaisanind.
9-10 Doa andranindva nomba os vivna, temba hevpa doara os velvohvnamba, himba mongom hevm pusvundthueivna, doa Sekaraiam pusvundthueivna, doa osva himba tempelmera sihana, osm tinenm suweram sengamnalm, Sesoa mendeklimoa teihnung besal eilsuhra. Os vevna, andranindva elsus velvohvnam, wo himba deuvmera sihanamba, kembelnindva mindnam ambara lovahvna, sembayang vivna nonamba.
11-12 Sekaraiava mana emamba nomba suwera sengavna sengsra, oi lang, doa mongo mendeklina ovsongolnindrini hemba nonglaphona di sengra nihanasis, wo Sekaraiava hemba nonglavna. Doa Sekaraiava luklukul vethavna, pem vevna.
13-14 Doa ovsongolnindriniva omnana, Sekaraia, pepehtovpa wuleiho, wo pevna sahmomomba Sesoava doara hellena, wo doara kek vethavna, wo noinda himba si yemba venavav, doa ongapevmba yenamba si ena vethavav, otolm lenge, tuendisrinim. Yeoa hemoa os awo Yon. Himba si phorava, yimba indk evethamnavav, wo si indhanamba indkumbiva indk vithimnivav, lehra phona.
15 Sesoa mendekliva si Yonmba os nonglavav, mendekli, wo Yonmba manam nevav biava eva daipva, owai. Avalva mendahva hemba lengvra, doara Sesoasongolva Yonnamba nihmerava sihamnavra, wuhholm. 16 Doa os Yonmba si Sesoana moamba ishomana vinvav Israelnindmba, wo mindnamba himba hevna indkoklamba wuleihivav, mendeklim engivav henga, nomba temba hena Sesoa luhunvpa.
17 Wo Yonmba si os lohmana vevrava, wo Sesoasongolva hemba poauothovra mindnam. Doa indhanamba si os uvav, Yonmba os vawov, oi Elaita moashulnindrini, ten doara lohvnam. Wo Yonmba si os mi desvulprovav, doa Kristusva si os prunvav. Yonmba si os Sesoana moamba ishomana vinvav indhanamba, wo mundilva si os hillivra, wo hev si hevna otolmba und vewol vivav henga.
Indhanamba kelsombovholva Yonna moamba si os hillivra, doa hev si os hengava Sesoam beswonam lovahthamnavav, maim ura, indhana besal. Doa Israelnindva himba si os Sesoamba mendeklimba aevulmanavav, si himba provav, pioa hemangas engivra, Yonmba os ishona.
18 Doa Sekaraiava mendah ovsongolnindrinina moamba hellevna, ona, es hevpa kava lihavav, osva moamba honamba yenamba tanam? Kavm kana ongalm doara doa mundkola vewolna, wo es hevpa kana ombolva si lohvav?
19-20 Doa ovsongolnindriniva omnana Sekaraiam, kava Gaprel lohv, wo Sesoana novra kava wohlohv yunalm, hena andra velm. Himba kamba homba doa wolaihapri, yem ishomnalm hona moamba besal. Es hevpa yimba kana moamba hellevmoa? Doa Sesoava ata yemba venavav, wo noinda ata yimba moahui lohvav, verava, si yena ombpovpa phovav. Sesoava doara doa pusvundthoana, ora nonam.
Sembayangnindva Tit Vivna, Sekaraiava Manara Hevpa Wenokomba Vev?.
21 Wo os Sekaraiava wenokomba vevnamba, tempelmerinim pholm, mendah nomba Sesoana ovsongolnindrinina moamba hellevna. Doa sembayangnindva, temba ambarava lovahvnamba, himba tit vivna, pai, es hevpa manara wenokombava vev? 22 Doa os Sekaraiava phunnamba tempelmeriniva, doa heva os moahui, himba ambo englana vinvna, indthueinvna. Doa sembayangnindva nomba ningna, doa Sesoava Sekaraiamba nov wolaihamni mana vemamba tempelmerava.
23 Doa dawonam Sekaraiava hevna mongawa andranind himba andrava vipieinamba, wo hevindam angawul vena os deuvram. 24-25 Doa sism ongalva ena vethavna. Himba hevna deuvmba wuleihanamoa, weisva 5pelara khuawol vevna. Ona, doa Sesoa mendekliva kamba beswonam nonglana, wo doa kamba beswonam venana. Indhanamba si kamba hengava umnivavmoa osva, phal, owai.
Sesoana Ovsongolnindriniva Mariam Omnana, Yena Ombpovpa Si Lohvav, Yeoa Os Awo Yesus.
26-27 Doa weisva enamra venamba, Sesoava hevna ovsongolnindrinimba Gaprelmba os wolaihangana ungevlirinim ongamalm mongom, nihilva Maria. Indhanamba doa doara nomba ungevlirinimba pusvundthueinamba, umnina, yena tlalva si Yosep lohvav, nomba Yoseppa Devittindirini lohvna, nomba Mariava himba Nasaret kembella avna Galili provinsra.
28 Ovsongolnindriniva hemba nonglaphonamba, doa hev omnana, Maria beswonam ao, Sesoa mendekliva doara yemba waiavna, wo doa yemba nesmos vrena. 29 Doa Mariava hellenamba hona moamba, mindnam duus vevna, hev nengna, manamoa snamba hevpa? 30 Doa ovsongolnindrini henga omnana, pepehoa wuleiho, Sesoava yemba beswonam nonglav.
31 Hello, yimba tlahui, heva os yimba ena si avav, arava, doa yimba si tuendisrinim lengvav. Wo os yeoa awo Yesus. 32 Si himba mendekli kuwulva wulluhunvav, wo Yawe Sesoa mendekliva si hemba nonglavav, oi, kana ombol. Doa hev Yesusmba si os desvhoavav simbehumunillinina vuhera, Devit kuwulna vuhera. 33 Doa os himba yunalm si kuwulva wulluhunvav yenamba Israelnindnamba, wo hev hona vuhemba si wuleihavavmoa.
34 Doa Maria ovsongolnindrinimba omnana, es hevpa honamba kava nisva enamba avav, mani kava tlatrinima? 35 Doa ovsongolnindriniva henga omnana, Sesoasongolva yemba si ehlathamnavrava, wo Sesoa senaminiva yemba poauothovav. Doa osva yemba si ena vethavav, otolm lenge tuendisrinim. Wo noinda Sesoava si omnavav, kana ombolva, besal.
36 Hello, pevna owapevm nengmano Elisapetmoa, nemetva os umnivna, phal av, doa mundkola vena. Heva os enamra weisva doa khuawol venamba, Elisapetva enamba os ana. 37 Sesoava mani owai vevavma?
38 Doa Maria omnana, mani hevpa, kaoa ambo mendeklina andra ungevlirinielm ai, wo os ambo kam venara, ye ten pev oim. Doa ovsongolnindriniva os wohwuleihana, os gana.
Maria Hevna Mangawalm Elisapetm Enggana.
39-40 Doa Mariava ena avna, himba hevna owalm Elisapetm nonglalm vevna, ten ena avnamta. Wo hev meilna venamba, doa hev Elisapetm enggana lelnam. Os hev enggana mongona kembellam dom oloram Yutia provinsram. Wo Mariava diva sihanamba Sekaraiana deuvrava, doa hev Elisapetmba omnana, yimba lehra av.
41-42 Doa Elisapetva hellenamba Mariana moamba, doa otolva dalohka venavna Elisapetna emera. Wo Sesoasongolva Elisapetna nihmera sihamnavna, doa Elisapetva Mariam mindnam omnana, lehra yimba prov kaindamba. Sesoava yemba doa nesmos vrena, wo eva hev yena otolmba nesmos vrenata, ten yena emera livm. Ungevlina nihilmba yenamangas wulvongav.
43-44 Yimba si lengvrava hona otolmba, wo mani himba ombandhanarinima, owai, himba si kana mendeklielm lohvav, oi Sesoa hev. Noinda yimba kamba doa nonglai, memba besalta. Yimba kamba ophomniva, otolva kana emera und lothovnamba, os dalohka vevna.
45 Doa Elisapetva mendah Mariam ishomnavna os, Sesoa mendekli doa yemba beswonam vrena, manara, moamba temba himba yemba ishomnanamba, yimba kek vethavna dawonam, ona, mendekliva si os vevav tanam. Doa os yimba beswonam indwonam av.
Maria Ona, Sesoana Nihilm Kava Okolav Mindnam.
46-47 Elisapetva Mariamba ishopiamnanamba, doa Maria ona,
Sesoam mendeklim kava undnahonam okolav, kava hemba indk vethamnav, wo himba doa kamba lopslahana monakoklariniva, wo kava beswonam av.
48 Kava ambo andra ungevlirini av hena, wo heva os kamba himba beswonam nonglav. Doa si os indhanamba indkumbiva kamba uwuvmona venavra yunalm, Sesoa doa Mariamba beswonam vevrana.
49 Sesoava keknamangas lohv, wo hevpa kamba mendekli andrava venana, kolvralmba kamba. Himba besalangas nihvuhinmba owai, wo pimba hemba okuliv os, besal senamini.
50 Indhanamba himba nomba Sesoamba okulivrava, wo engivra, Sesoava hemba nomba wavrava vovhueinvra, wo nesmos vewol vevra, vei eindilm aralm ombolm indkumbim.
51 Sesoava hevna englanamba mendekliandra vewol vena, wo himba keknam lohv, wo hev indhanamba engilungu vevra, nomba temba kelsombovhova vivnamba.
52 Doa kuwulva pethanindna, nomba temba vuherava mendeklilmba aevulvnamba, Sesoava hemba nomba doa wolapiha vena. Wo pimba ombandhanamba owai, Sesoava pimba vuhe besalla sandhana.
53 Doa indhanamba nomba temba pondava aevulvnamba, Sesoava hemba nomba dahwol vena innemba besal. Doa heva os innetnamba himba os ishunvna hemba, yeoa posal ango.
54-55 Doa pimba Israelnindva Sesoana andranind lovahv, wo himba pimba nesmos vewol vev. Sesoava hevna moamba maivethanamoa, temba hevpa doara pina simbehumunmba ishunnamba, ona, yetindimba kava si wavrava vovhoawol vawoinvra yunalm. Hev Aprahamba osangas ishomnana doara.
56 Wo Mariava osva Sesoana nihilm okolavna, wo hev hevnam mangawalm Elisapetm mendah waiavna, weisva samblamong khuawol venana, doa hengava hevindam os gana.
Yon Baptais Phona.
57-58 Doa Elisapetmba kelathamnavna, otolm lengalm, doa owalva hemba indk vithimnivna, lehra, doa Sesoa mendekliva Elisapetmba nesmos vrei.
59-61 Ombolva himba simba 8pelarava venamba, wo owalva ambna, doa nihtovpa kovhueimnina, osm ora Sesoatindi. Doa una, pioa os awui Sekaraia, memba aralna nihil. Doa aval ona, owai, os kava awoi Yon. Owalva umnina, owai osva, seilva mani simbehumunilnamba nihil lohnamoa.
62-63 Aralva Sekaraiava di lohvna, hev mendah moahui lohvna, wo angumi vevna. Doa owalva englana ambo indthueimnivna hemba, es yimba awov pevna ombpovmba? Sekaraiava englana ambo indthueinvna, osm ovna, tombai wulproo, doa hev os novol vinna, nihilva henamba Yon. Doa owalva os nengavnang viwul vevna, pai, lehra awohoi avalna moara.
64-66 Doa nonamangas aralna mengva povhoana, wo himba hengava beswonam moamba ishovna os, ona Sesoam kava okolav. Doa owalva indkumbiva mindnam ningvna, os honamba moamba mera vena kembelnindm indkumbim di olora Yutia provinsra. Indkumbiva kek vithivna, una, hona Yonmba si manalm lohvav? Ningvna, Sesoa mendekliva memba hemba waiavpa.
Sekaraiava Sesoam Okolavna.
67 Doa Sesoasongolva sihamnana Sekaraiam, wo himba nov wolaihamnana nom, si os phovav.
68 Ona, Yawem mendeklim kava okolav, himba Sesoa luhunv pina Israelnindna. Himba pimba beswonam nongalnamba, doa buiriniva wolapho ve, unna, yimba katindilm lovahv, kava yemba doa kanothowol vev.
69 Sesoava doa mongom hevna andralm wolaiahaprav hom, osm pim lopshara monakoklariniva, nomba indhanariniva himba prov Devittindirini, Sesoana andranindrini.
70-71 Sesoa doa doara hevna moashulnindmba ishunna honamba, doa moashulnindva himba moakus unna pina simbehumunmba, os unna, Sesoava si pimba lopshawol vevav ungundna englisriniva. Doa ungundva nomba temba pimba daosalm unvnamba, Sesoa pimba hena englisriniva muehrombol vevav, doa pimba beswonam aevulvav.
72-73 Sesoava os ishunna pina simbehumunmba, ona, si kava yetindimba wavrava vovhueinvav, doa nesmos vewol vevra. Sesoava Aprahamba moamba honi ovrahona, pina simbehumunillinimba, wo hengava maivethanamoa, owai, wohvev, nomba temba hevpa omnanamba.
74-75 Sesoava Aprahamba ishomnana os, yetindimba kava si ungundna englisriniva muehrombol vevav, wo himba kanamba sembayangnind wohlovahvav os. Himba pepehtovpa wuleihivav, wo kamangas andra vinivra yunalmba.
Sekaraiava Mendah Sesoam Onengmanavna, Hevna Ombolm Ishomnavna Os, Yimba Si Mi Desvungavav Kristusmba.
76 Sekaraiava mendah hevna ombolm ishomnana os,
Omb, Sesoa mendekliva si prinvav, wo yimba si mi desvungavav hemba, monam vuenghamnalm. Doa Sesoava senaminiva si os yemba omnavav, kana moashulnindrini.
77 Yimba si os Sesoanindmba ishunvav, Sesoava pinamba indkoklava si poswol vinvav. Doa himba si os uvav, lehra himba doa pimba lopshawol vena monakoklariniva, mona besalla sandha.
78 Sesoava pimba wavrava vovhueinv, wo und vewol vev, wo noinda himba mendeklimba si wolaihaprinvav pimba, wo pimba uvav, doa pimba okombava lovhueinna. 79 Mendekliva provrava, hev si os indhanamba upsil lovhueinvra, nomba temba sikulmonam aevulvpa. Wo nomba indhanamba, temba dalalmba vevpa, himba hemba nomba si os wolapho vevav beswonam. Mendekliva pina pethanindna kemonglam naengho vewol vungeinvra, osm alm no monanam indwonam.
80 Sekaraiava honamba moamba omnanamba hevnam ombolm, doa sismba ombolva mendekli venamba, henamba nengavnangva besalangas wohlohmanavna. Himba seilva indhanahuira amana vevna, doa sismba hev Yutanindmongo euvmona vevna, osm moa ishomana vinvra.