Matiu Yesusmomba Novol Vewol Vinna Owalm Yutanindm.
1
Yesus Kristusna Simbehumunil.
Luk 3:23-38
Memba novol velohvpa moamba, Yesus Kristusnamba simbehumunilva os phona. Yesus Kristusva Devitva kuwultindirini lohna, himba Aprahamtindirini lohvna.
No Aprahamna ombolva lohna, nihilva Isak. No Isakna ombolva mongo lohna, nihilva Yakop. No Yakopna ombolva lohna, nihilva Yuta, wo eva mongla towandal. No Yutana ombolsambla elohna, nihilva vei Peres eva Sera, hena avalva Tamar einna. No Peresna ombolva lohna, nihilva Hesron, wo no Hesronna ombolva lohna, nihilva Ram. Wo eva no Ramna ombolva lohna, nihilva Aminatap. No Aminatapna ombolva lohna, nihilva Nason. Wo no Nasonna ombolva lohna, nihilva Salmon. No Salmonna ombolva lohna, nihilva Boas, hena avalva Rahap, himba ungund-ongorini avna. No Boasna ombolva lohna, nihilva Opet, hena avalva Rut, himba ungund-ongorini Moap petharini. No Opetna ombolva lohna, nihilva Yesi. Wo no Yesina ombolva lohna, nihilva Devit, himba kuwulmendekli wulluhunna Israelnindnam.
No Devitna ombolva lohna, nihilva Solomon, hena avalva Batsepa, himba Uriana peli avna. Wo no Solomonna ombolva lohna, nihilva Rehopoam. Wo eva no Rehopoamna ombolva lohna, nihilva Apaisa. No Apaisana ombolva lohna, nihilva Asa. Wo no Asana ombolva lohna, nihilva Yehosapat. Wo no Yehosapatna ombolva lohna, nihilva Yoram. Wo no Yoramna ombolva lohna, nihilva Usia. Wo no Usiana ombolva lohna, nihilva Yotam. Wo eva Yotamna ombolva lohna, nihilva Ahas. Wo no Ahasna ombolva lohna, nihilva Hesekia. 10 Wo no Hesekiana ombolva lohna, nihilva Manase. No Manasena ombolva lohna, nihilva Amon. Wo no Amonna ombolva lohna, nihilva Yosaia. 11 Wo eva Yosaiana ombolva lohna, nihilva Yekonia, wo eva mongla towandal. Nonamba Yekoniava velohvnamba, ungundva Bapilonnind ambanamba, helvakomolm velmba Israelnindm, wena ningewol vivnamba, os wonanga vevna Bapilon petharamba.
12 Ungundva os vinna, wo henga sism Yekoniana ombolva lohna, nihilva Seltil. No Seltilna ombolva lohna, nihilva Serupapel. 13 No Serupapelna ombolva lohna, nihilva Apiut. Wo Apiutna ombolva lohna, nihilva Eliakim. Wo no Eliakimna ombolva lohna, nihilva Asor. 14 Wo Asorna ombolva lohna, nihilva Satok. Wo no Satokna ombolva lohna, nihilva Akim. Wo Akimna ombolva lohna, nihilva Eliut. 15 Wo no Eliutna ombolva lohmanana, nihilva Eliasar. Wo Eliasarna ombolva lohna, nihilva Matan. Wo no Matanna ombolva lohmanana, nihilva Yakop. 16 Wo no Yakopna ombolva lohmanana, nihilva Yosep. Wo no Yosepna ongalna nihilva Maria, doa himba os Yesusmba lengna, indhanamba si os hemba alvra, himba Kristus lohv, Sesoa hemba doa pusvundthoana, Israelnindm kolvrowolalm.
17 Memba honamba Yesus Kristusna simbehumunil. Tomonalva seilkakalva Apraham luhunna, wo ombolva lohmanana, wo henga mongo. 14pelara honamba vaomana vena, henga yuholtho, henga yuholtho, venamba, Devitva os lohna. Devitna ombolva lohnamba, wo noi sespalva ana, honamba 14pelara vaomana vena, henga yuholtho, henga yuholtho, wo os nonam ungundva Bapilondiniva ambna, Yekoniamba ungund kevrina Bapilonda, wo ombolva henamba di lohna. Honamba os vaomana vena, 14pelarava os vevnamba, venamba, Yesus Kristusva men eunilliniva lohv.
Maria Yesus Kristusmba Lengna.
Luk 2:1-7
18 Mariava Yesusmba lengvnamba, nomba moamba os lohvna. Doara doa heva pusvundthueina Mariamba osva, Yosep hemba si vravav. Wo heva os Yoseppa mendah vranamoa, wo eva mongawulmba waiamana venamoa, heva os doa Mariamba ena vethavna. Wo hemba Yoseppa vrenamoa, eva mongova tendoriniva owai, owai, Sesoasongol hemba poauothona, wo os hemba ena vethana.
19 Yoseppa besal lohvna, himba os nengvna, kava si Mariamba waiishuvav kuwulinda, eva hevna araravalinda. Wo henga hev nengna, owai, ata homeis Mariamba lou venavm indhanamoserava. Ambo kava hevna araravalm unvav, pinamba doaraminimomba os luhunv, ye ka pioa wuleihalohra, wo si kava Mariamba vravavmoa. Homeis si indkumbi eishomana venavm musera, Mariava doa indkokla vena.
20 Yoseppa os nengvna, doa heva os sinimba himba inungpunungra mendeklina ovsongolnindrinimba nonglana. Doa ovsongolnindriniva omnana, Yosep, yimba Devittindirini lohv, manam yimba engvavav Mariamba, osva gavra, owai, yeoa omno hemoa pevna ongalalm, wo waiamana veo hemoa. Doa himba ena av, wo heva os honamba indhanariniva venanamoa, owai, memba honamba Sesoasongol vena.
21 Mariava si sewonamba ombolva lengvav, wo os yimba awovav Yesus. Noinda osoa awo, himba si indhanamba lopshavav monakoklariniva, wo noinda osva Sesoava si hemba bui vewol vevavmoa hevna indkoklarava.
22 Honamba osm vinna Yosepimba Mariaimba, himba doaraminimomba wohehengvna, Sesoana moashulnindrinina moamba, ten ishunvnam, si os phovav sewonamba, os novol velohv,
23 Mongova ongamalongoriniva si tlalhui avav, heva os ambo hemba si nis ena vethavav. Wo sismba himba si ombolmba lengrava, si os awovav Emanuelm, memba osm, pimba Sesoa wonav. Aisaia 7:14
24-25 Doa Yoseppa ninvhoriniva phonamba, os wohve, ten mendeklina ovsongolnindrini inungpunungra ishomnanam, Mariamba os wohvrana hevna ongalalm. Wo heva os owai, himba vruwulluhnamoa Mariamba, venamba, os ombolmba lengna, wo doa Yoseppa os awona Yesus.