Rut
1
Rutva Ungundongorini Ana, Heva Os Himba Sesoana Moamba Wohwonengvna Yutanindmba.
Naomiva Peli Avna Ungundna Pethara Hevho.
1-2 Nonamba Israelnindva king kuwulhui mendah avna, valgonindna kuwulva kekalvho vewol vivnamba hemba, innemba beswonamba phunvnamoa, owousva mendekli nongalphona. Wo noinda mongova tendoriniva hevna kembelliniva venamba, mongona petharam Moap petharam ga, di dawonam alohvna. No tendorinina nihilva Elimelek.
Elimelekva nom wongana, vena, ongalm eva ombol samblam hevnam. Ongalna nihilva Naomi, ombol samblanamba vei, mongova Malon, mongova Kilion. Himba Evratatindirini Betlehem kembellini. Moap petharam wonganamba, di wonpho, wo di aevulvohvna dawonam.
Wo venamba, Elimelekm di dahana, ongaloa wonana ombol samblamoa hevho. Doa venamba, ombol samblava ango endombtowolna, Moapunguvlirini samblam, mongova Orpa, mongova Rut. Doa peliva Naomiva diva os wonana, osomba 10pelaraka luhunna, wo ombol samblamba os endahawolna, Malonimba Kilionimba. Wo doa Naomiva kol samblam pelim wonavna, doara aralm ombol samblam dalna.
Naomiva Kolmba Rutmba Henga Waingana Tlalna Kembellam.
Doa Naomiva hellepra vena, Sesoa Yaweva doa kolvrowol vena, wo noinda Yutanindnamba innemba beswonamba phunv. Hellenamba, henga galm vevna hevna Yuta petharam Moap petharini, kol samblamba wongalm vevna.
Doa hev wonganamba monara, hev unna kol samblam, owai henga engowolo pevna petharam, yem di woneuvmona vera pevna arapev. Yimba doa kamba nesmos vewol evena, kam eva eindpevm, talapevsamblam. Wo yemoa eva Sesoa nesmos vrowollata, osm hengava yemba beswonam si deumbtivav. Doa Naomi mehtat vewol venamba, os nongtana.
Wo kol samblava ewavewolvna, 10 ohomnana wenamona, owai, ata pivva mongawulm angavav yetindiram. 11 Doa ongal Naomi unna, owai, yemba kava os unv, pevna kembellam henga engowolo.
Es hevpa, yimba kamba os enengmanavma, si himba henga towand vevav, wo yemba noi endombtowolvav? 12-13 Owainonoa, doa kamba ongaklatov vena, hengava kava si talarava vongavavmoa. Osva kava otava, kava ata deti talarava vongavav sinim, wo otolm lengwollava tuendisrini samblam, wo es hevpa, yimba enengvma, nomba kalelmba aheinilmba, yemba dombtolmba?
Owai, kosambla, yemba kava mindnam und vewolv, Sesoa Yawe yemba doa kinwondava pelhola vinna, yimba peli ahamana evev. Wo kamba eva osta plothomnana, noinda kava peli otolhuiva av.
14 Doa kol samblava henga ewavewolvna, wo Orpangas Naomimba onunghovna, doa Rutva owai, ganamoa, himba Naomii oholohna di.
Rutva Naomii Engalm Vevna.
15 Wo Naomi omnana Rutm, nonglatok, ten moasalapevpa Orpava gav pevtindiram pevna tihram, os mongawulm waingao. 16 Wo Rut omnana, owai, yemba kava es eva ata nombolvhoavav! Pivva ata verava, mongawulm engara, wo manam yimba kamba okilamnavav, engalva yeiva. Yimba mongona kembellamba gavrava, eva kava no kembellamba provavta, wo kava yetindilm nilhavav, wo Sesoamba kava os eva sembayang venavrata, ten pev vivm. 17 Yemba diva dahatava, eva kamba si di dahavavta, wo kamba di singvivav. Pimba mongawulm wohahamana evevra, wo mani eva si pimba aputkat verombolvav, owai, Sesoa si kamba esesmba venavav no putkitrava. Endahawolangas si pimba aputkat verombolvav.
18 Doa Naomi nengna, Rutva nihnapehna ov, wo hengava ovomnanamoa. 19 Doa Naomiva Rutmba kolmba os waingana, doa hev engolanamba, di talalna Betlehem kembella epho. Wo nomba deuvnindva evekingil vithina, hemba nungeilvnamba, una pai, Naomi henga men yimba provma?
20 Wo Naomi hev unna, manam yimba kana nihilva osva sevrivav, Naomi, owai os uvm, Mara, kava ungevlirinikokla av. Manara, Sesoa, noi keknamangas wohavm, kamba doa indkokla vrena, wo noinda kava peliva otolhuiva av. 21 Kava seilva hona kembellava avnamba, kava ata manam eva sahta owai, wo heva os Sesoava henga doa kamba waiproi posal. Pina Yutana moanamba Naomimba osm uv, indk vethav, wo manam yimba kamba hengava osva sevrivav Naomi owai, noinda Sesoa mendekli doa kamba kinwonda snavema plothomnana.
22 Naomiva henga Rutm kolm waiprona Moap petharini, wo no Rutva himba Moapongorini avna. Wo himba os ephona Betlehemrava, kembelnindva doa sihavna, bali aembulva osoriniva thelm mengnamba.