1 PETER
Warefa'aia
Feni rawarawa ne'iaa Peter fi dinaa a'a ei narafawe'ia, ei rafeiaa mei Haidaa ma na fa'unuwenuweaa ei roi tonaa ei haperaraia ma fi'ia uaa fei narafawe'iaa ro'ou. Ba i fa'o'onainaa unuu ro'ou, ina fanonominaa ro'ou fei rawani'a wareaa Jesus Christ wagii fei ma'eana, asi'anana ma fa'unaiana ba i hadiwe'imai.
Wagii fei, ronei to'uaiaa ei fi'iaa ro'ou, apitai wagina ma o'ugi ua ba fei, fi maniaa ei narafawe'iaa ro'ou ma a'a fei arewaa na nomai Jesus Christ, i pa'i pono'aa ro'ou.
Wagii fei au hafelo, mei ne'ia na fa'unuwenuweaa naranaraa ro'ou ma i'iginaa ro'ou ba ronei gutaguta ale'ei maroaa Christ.
1
Yau Peter, hemea apostle Jesus Christ.
 
Ba a aloaa feni ne'iau a'a ei rafeiaa mei Haidaa, ei abaa pa'aa gufuu ro'ou feni ano, ei ro'ei tatalai yena Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia ma Bithynia. Ina rafeinaa ro'ou alefei dinaraa mei Haidaa, mei Ama wagii fei bigi'aa fei Spiriti Apuna, fei na apunainaa ro'ou fininaa fei namoo Jesus Christ ba ronei nenegia:
 
Nunumiau ba fei rawani'a ma fei gutafarawania neimina gipe a'a hamu'ou.
Uduginaa mei Haidaa Uaa fei O'onaia Unu
Fani udugia a'a mei Haidaa, mei hia Amaa mei Fasuu o'ou Jesus Christ! I a'a fei baua faloloa'iana, ina fanaa o'ou fei manufau waninia a'a fei o'onaia unu, fei i udelao wagii fei asi'anaa Jesus Christ a'a fei ma'ea ba onei to tamanu fai lomi i wanu, raia, o pa'ai, fei i ude oma'aa hamu'ou i pafea, hamu'ou ena narafawe'ia, ena na rapi'aa hamu'ou fei faufau mei Haidaa nopa'aloo fei noramiaa fei tela'ana, fei anaa i ufugimai a'a ei a'apoo arewaa. A'a fei, hamonamina ni'eni'e, ma'uaa e'eni hamona tonaa ma'ida fi'ia a'a watauda ei mau mania. Ina nomai e'ei fi'ia ba fei narafawe'iaa hamu'ou, fei na awatadiai laraa fei gold, fei rona fafafa'arainia a'a fei hafi ma'uaa i pa'ai ua—ba fei narafawe'iaa hamu'ou nei pa'aa fa'uai ma ia'iaina i pa'i udugia, hawera ma honua ena na fa'arewamai Jesus Christ. Hamotawe fanunupa'ia, ma'uaa hamona haguia; ma ana lomi hamona fanunuia eni, ma'uaa hamona narafawe'i a'ana ma fei ni'eni'eaa hamu'ou na pai hawerana ale'ei ba ei warewarea na nogu'ualao, uaa hamo'ei tonaa fei fuaa fei narafawe'ia, fei na fatela'anaa hamu'ou.
10 Wagii fei tela'ana, ei mamama'a, ei rona diware'augia ba hefei rawani'a iwe nomai a'a hamu'ou, ronamina lalabaginaa fei rawani'a fei 11 ba ro'aa apa'ima'aa ei hilalaa fei au, ei na fa'arewaiaa laloo naranaraa ro'ou fei Spiritii Christ, ei idii wareaa ei fi'iaa Christ ma batanai ei hawera ba i nomai nefarani. 12 Ina arewa a'a ei mamama'a ba abaa roi bigihadumaa ana ro'ou, ma'uaa hamu'ou ei ro'aa wareaa e'ei manumanu, e'ei hamonawe guainia a'a hefi'adiai rona u'ugaa fei rawani'a warea wagii fei faufau fei Spiriti Apuna, fei noramiana pafea. Ei alo'alo ba ana ro'aa apa'aa ei manumanu ei.
Hamonei Fafa'arai
13 Si'ei, hamonei ofafaufau i laloo naranaraa hamu'ou; hamonei utofa'ainaa ana hamu'ou; hamoneimina augaa fei o'onaia unuu hamu'ou a'a fei rawani'a, fei ba hamo'aa tonia ena na fa'arewamai Jesus Christ. 14 Si'ei ba hamu'ou ale'ei ei na'uu guaiawarea, hamonei'aa neneraa ei hafelo'a nunumia, ei hamonado'o pa'i ei hamotawe pa'i apa'aa hamu'ou. 15 Ma'uaa si'ei ba mei na rafeinaa hamu'ou, hia na fafafa'arai, ana hamonei fafafa'arai a'a minaa ei bigi'aa hamu'ou; 16 uaa na udedii fei ne'ia ba: “Hamonei fafa'arai uaa yau na fafa'arai.”
17 Si'ei ba hamona lala'aa mei Ama, mei i dududuaa ei bigi'aa hememea rama'a, mei lomi papa'aa ununa, hamonei tatalai yeni fininaa ma'aua ale'ei ba abaa pa'aa gufuu hamu'ou yeni. 18 Lomi hanuna fei gutanaa hamu'ou mina, fei noranamai a'a ei upuu hamu'ou. Ma hamona aida ba fei ponohadiwe'ia wagii fei gutana fei, a'a ba manumanu pa'aia ale'ei silver o gold, 19 ma'uaa a'a fei rawani'a namoo Christ, fei na'uu sipsipi lomi hepalo ida'idaa ununa o hafelo'ana. 20 Atawe mamaramai feni malagufu, mei Haidaa na rafeinia, ma'uaa laloo eni a'apoo arewaa nawe arewaimai uaa ba nei hadumaa hamu'ou. 21 Uaa hia, hamona narafawe'i a'a mei Haidaa, mei na fa'asi'ania a'a fei ma'ea ma fani hawerana ba fei narafawe'ia ma o'onaia unuu hamu'ou nei oa i a'a mei Haidaa.
22 Hamona fafafa'araidigaa ana hamu'ou uaa hamona guaineneraa fei na fa'uai ba wagii fei, hamo'apa'aa haguaa ei lofuu hamu'ou. Si'ei, hamonei fihaguinaa ana hamu'ou i laloo minaa fei naranaraa hamu'ou.* 1:22 Hefi'a ne'ia mina ba laloo minaa fei fafa'araiaa naranaraa hamu'ou 23 Uaa hamona waninidiai ma a'a ba manumanu wanuaa, ma'uaa manumanu i oalao wagii fei wareaa mei Haidaa, fei na pa'i harenuana, fei lomi i pedutoo. 24 Uaa
“Minaa ei rama'a, ro'ou ale'ei guana,
ma minaa ei haweraa ro'ou ana ale'ei ei fotaa feni malagufu;
fei guana i hole ma ei fota, ro'aa pasi,
25 ma'uaa fei wareaa mei Fasu imina ude'ualao.”
Sifei fei warea, fei rona u'ufanaa hamu'ou.

*1:22: 1:22 Hefi'a ne'ia mina ba laloo minaa fei fafa'araiaa naranaraa hamu'ou